DERS KATALOG FORMU

advertisement
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOG FORM)
Dersin Kodu : ME 264
Dersin Adı : TERMODİNAMİK
(Course Code)
(Course Name) : THERMODYNAMICS
Yarıyılı D + U + L Kredisi
AKTS
(Semester) (Lc+T+L) (Credits) (ECTS)
4
3+1+0
3
6
Dersin Dili
(Language)
İngilizce
(English)
Dersin Türü Dersin İşleniş Yöntemi
(Category) (Instructional Methods)
Zorunlu
(Core)
Ön Koşulları
(Pre Requisites)
Ders + Uygulama
(Lecture+Tutorial)
Dersin Amacı
Öğrencilere termodinamiğin temellerini
kazandırmak.
(Course Objectives)
To introduce the fundamentals of thermodynamics to the students and to provide knowledge
about energy conversion.
Dersin İçeriği
Termodinamik sistem ve saf maddenin özellikleri, termodinamik süreçler; iş ve ısı etkileşimi.
Sistemler ve akış süreçleri için birinci yasa; ikinci yasa ve entropi. Tersinmezlik ve
kullanılabilirlik.
(Course Content)
Thermodynamical system and properties of pure substances. Thermodynamical processes,
work and heat interactions. First law for closed systems and flow processes. Second law and
entropy. Irreversibility and availability.
Dersin Öğrenme Çıktıları
öğretmek,
enerji
dönüşümleri
MATH102
hakkında bilgi
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Açık, kapalı ve izole edilmiş sistemler, sistemin denge hali, sistemin ölçeksel (ektensif) ve
içkin (entensif) özellikleri gibi temel kavramları öğrenir [2],
2. Saf maddenin özellikleri, faz diyagramları ve faz geçişleri hakkında bilgi sahibi olur[ 2].
3. Isı ve iş etkileşimi hakkında bilgi sahibi olur [2, 3],
4. Enerji dönüşümlerinde birinci yasa (enerjinin korunumu ilkesi) ve ikinci yasa hakkında bilgi
sahibi olur, açık ve kapalı sistemlerdeki uygulamalarını öğrenir [2, 3],
5. Kompresör, türbin, buhar kazanı, ısı değiştiricisi, lüle vb. enerji dönüşüm makina ve cihazlarını
tanır ve enerji bilanço analizlerini öğrenir [2, 3].
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir]
(Course Learning Outcomes)
Students, who pass the course satisfactorily:
1. Learn fundamental concepts such as closed, open and isolated thermodynamic systems,
thermodynamic equilibrium and extensive and intensive properties of a system [2].
2. Become knowledgeable about properties of pure substances, phase diagrams and phase
transitions [2].
3. Become knowledgeable about heat and work interactions [2, 3].
4. Become knowledgeable about the first and second law of thermodynamics and their
applications to closed and open systems [2, 3].
5. Get to know energy conversion engines and devices such as compressor, turbine, boiler,
heat exchanger, nozzle, diffuser etc. and their energy balance [2, 3].
[Note: Numbers in brackets are indicating the related program outcomes]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
(ISCED Category of the course) (52 Engineering)
Ders Kitabı
(Textbook)
Thermodynamics: An engineeering Approach, Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Fifth
Edition, McGraw Hill, 2005.
Yardımcı Kaynaklar
(Other References)
1. Termodinamik I ve II, A.R. Büyüktür, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 1985.
2. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran, H. Shapiro, 3rd ed,
Wiley,1996.
3. Çözümlü Problemlerle Termodinamik, A. Öztürk ve A. Kılıç, 3.Baskı, Çağlayan Kitabevi,
İstanbul, 1993.
4. Engineering Thermodynamics, M.C. Potter, C. Somerton, McGraw-Hill, 1996.
5. Fundamentals of Classical Thermodynamics, G.J. Van Wylen, R.E. Sonntag, 3rd
revised edition, Wiley, 1985.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Teorik Ders Konuları
Uygulama / Laboratuar Konuları
1
Termodinamik sistem
-
2
Saf maddenin özellikleri
Problem Çözümleri
3
Saf maddenin özellikleri
Problem Çözümleri
4
Saf maddenin özellikleri
Problem Çözümleri
5
Termodinamik süreçler
Problem Çözümleri
6
İş ve ısı etkileşimi.
Problem Çözümleri
7
İş ve ısı etkileşimi.
Problem Çözümleri
8
Kapalı sistemler için Birinci Yasa
Problem Çözümleri
9
Kapalı sistemler için Birinci Yasa
Problem Çözümleri
10
Akış süreçleri için Birinci Yasa
Problem Çözümleri
11
Akış süreçleri için Birinci Yasa
Problem Çözümleri
12
İkinci yasa ve entropi
Problem Çözümleri
13
İkinci yasa ve entropi
Problem Çözümleri
14
Tersinmezlik ve kullanılabilirlik
Problem Çözümleri
COURSE PLAN
Week Topics
Tutorial / Laboratory
1
Thermodynamical system
2
Properties of pure substances
Problem solving
3
Properties of pure substances
Problem solving
4
Properties of pure substances
Problem solving
5
Thermodynamic processes
Problem solving
6
Work and heat interactions
Problem solving
7
Work and heat interactions
Problem solving
8
The First Law for closed systems
Problem solving
9
The First Law for closed systems
Problem solving
10
The First Law for flow processes
Problem solving
11
The First Law for flow processes
Problem solving
12
The Second Law and entropy
Problem solving
13
The Second Law and entropy
Problem solving
14
Irreversibility and availability.
Problem solving
-
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
(COURSE ASSESSMENT)
Etkinlikler (Activities)
Kısa Sınavlar (Quizzes)
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
(Semester
Activities)
Katkı Oranı (Contribution) (%)
En az 3 (minimum)
15
Dönem Ödevi / Projesi (Term Project)
-
-
Raporlar (Reports)
-
-
Seminer (Seminars)
-
-
Ödevler (Homework)
En az 1 (minimum)
5
Sunum (Presentations)
-
-
Ara sınavlar (Midterm Exams)
2
40
Proje (Project)
-
-
14
10
Diğer (derslere devam)
Other (attendance)
YARIYIL SONU SINAVI (FINAL EXAM)
Toplam (Total)
Adet (Quantity)
1
30
100
DERSİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Makina Mühendisliği Program Kazanımları (Çıktıları)
1
Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanı ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi;
2
İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi) konularını
kavrama,
3
Makine mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,
4
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama,
5
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken sağlık, çevre, güvenlik,
ekonomi, hukuk benzeri konularda çok yönlü eğitim,
6
Çağımızın sorunlarını tanıma; iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve
sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
7
Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi,
8
Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri,gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri
karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,
9
Karmaşık mühendislik problemlerini (açık uçlu problem/ tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme
ve çözme becerisi,
1
2
3


10 Disipliniçi/çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme ve bireysel çalışma becerisi,
11 Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi,
12
13
Mühendislik mesleği ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bu amaçla
kendi ihtiyacını tanıma ve geliştirme becerisi
Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanma becerisi
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
CONTRIBUTION of the COURSE on MECHANICAL ENGINEERING PROGRAM OUTCOMES
Mechanical Engineering Program Outcomes
1
Adequate knowledge in mathematics, science and mechanical engineering basic subjects
2
A comprehension of statistics, linear algebra and engineering sciences (mechanics, thermodynamics,
materials science)
3
An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering to mechanical engineering
problems
4
A comprehension of professional and ethical responsibility
5
The broad education necessary to discuss the impact of engineering solutions in a global and societal
context. Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering
practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of engineering
solutions
6
A recognition of contemporary issues; information about business life practices; awareness of
entrepreneurship, innovation, and sustainable development
7
An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
8
An ability to design thermal and mechanical systems, components, or processes to meet desired needs
under realistic constraints and conditions
9
Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems (open ended problems/ design!);
ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose
10 Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually
11
An ability to communicate effectively with written, oral, and visual means; knowledge of a minimum of
one foreign language
12
A recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning; recognition of personal needs
and ability to improve him/herself
13
An ability to use modern engineering techniques, skills, and computing tools necessary for engineering
practice; ability to employ information technologies effectively
Contribution degree: 1- low, 2- medium, 3- high
1
2
3


AKTS-İŞ YÜKÜ TABLOSU (ECTS-WORK LOAD TABLE)
DERS ETKİNLİKLERİ
(COURSE ACTIVITIES)
Sayı
(Quantity)
Süre (Saat)
(Time (h))
İş Yükü (saat)
(Work Load (h))
Ders Süresi
(Lectures)
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
(Fınal Exam (Preparation included))
1
20
20
Kısa Sınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
(Quizzes (Preparation included))
3
1
3
Dönem Ödevi / Projesi
(Term Project)
-
-
-
Raporlar
(Reports)
-
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
(Graduation Project)
-
-
-
Seminer
(Seminars)
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
(Out class working time)
14
4
56
Ödevler
(Homework)
1
4
4
Sunum
(Presentations)
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
(Midterm Exams (Preparation included))
2
7
14
Proje
(Projects)
-
-
-
Laboratuvar
(Laboratory Work)
-
-
-
Toplam İş Yükü (saat)
(Total Work Load (h))
139
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
(ECTS Credits of the course (Total Work Load / 25))
Revizyon / Tarih
(Revision / Date)
01.02.2014
Koordinatör / Hazırlayan
(Coordinator / Prepared by)
Canfuad Delale
6
Onaylayan
(Approved by)
Mehmet Demirkol (03/07/2014)
Download