“oku ve dinle” projesi - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

advertisement
“OKU VE DİNLE”
PROJESİ
PROJENİN ADI: OKU VE DİNLE
PROJENİN AMAÇLARI:
Genel Amaç(lar):
Projenin temel amacı, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki
öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade etmelerinin,
iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini yardımcı olmaktır. Toplumsal duyarlılık ile
yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak için öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak
amaçlanmaktadır .Analitik düşünen, sentez ve yorum yapabilen düşündüğünü doğru ve açık
bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, sorgulayan, doğruların tek noktadan değil çeşitli
bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş,
kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine
katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Özel Amaçlar:
Bu proje ile okulda bulunan öğrencilerin ömür boyu sürdürecekleri kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Projenin özel amacı, belirlenen tarihlerde otomatik olarak değişen sıralama ile her ders
saatinin ilk 20 dakikası kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır.
Proje uygulanırken müziğin ruhu dinlendirici etkisi de kullanılacaktır. Okulda
belirlenen saatlerde çalan sözsüz müzik duyulduğunda öğrenciler kitap okumaları gerektiğini
bileceklerdir. Böylece hem zihinlerini bir süreliğine müzik ile dinlendirmiş olacak hem de
yeni okul kültürü oluşturmaya destek ve örnek olacaklardır.
PROJE UYGULAMA SÜRESİ: 3 YIL
PROJE SAHİBİ: Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
PROJE SORUMLULARI:
Halil GÖKTÜRK
Hüseyin BOZLAK
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
PROJE UYGULAYICISI: Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
HEDEF KİTLE: Gümüşhane il Sınırları Öğrenciler, Öğretmenler, Okul Müdürü ve
Müdür Yardımcıları, Okul Personeli
NİHAİ YARARLANICILAR: Tüm öğrenciler, veliler, öğretmenler
GİRİŞ / PROJENİN GEREKÇESİ VE ORTAYA ÇIKIŞ KAYNAĞI:
Hayatta birçok şey okumak ile başlar ve öğrenilir. Tıpkı kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in
ilk emri olan “İKRA” gibi. Okumak eylemi ile hem insanın bilgi birikimi artarak sözcük
dağarcığı gelişir hem de zihni kullanma becerisi.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre insanımızın
okumama sebepleri, oran olarak şu şekildedir:
-Kitap okuma alışkanlığının olmaması: % 50,2
-Yeterince zaman bulunamaması: % 16,6
-Boş zamanlarında yoğun olması: % 10,6
-Televizyon, video ve sinemanın tercih edilmesi: % 10,5
-Kitap fiyatlarının yüksek olması: % 4,6
-Dersleri sebebiyle okuyamama: % 3,4
-Diğer sebepler: % 1,9
-Cevap yok: % 2,27
Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını kazanmamış, kitap okuma bilincine erişememiş
ve kitap sevgisi taşımayan bireylerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Dilimizin
gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak, toplumun tüm kesimlerinde ömür
boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar,
kitap okuyan öğrencilerin, kitap okumaları ile ders başarıları arasında anlamlı bir ilişki
olduğunu göstermiştir.
Haftada en azından bir kitap okuyan bir öğrenci, ayda 4-5 kitap okuyacaktır. Böylece
bu öğrencinin her dönem için en az 20 ve dolayısıyla yılda 40 kitap okuması mümkün
olacaktır.
PROJENİN HEDEFLERİ
- Toplum olarak okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak,
-Öğrencilere etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerileri kazandırmak,
-“Maddi yetersizliği”, kitap okumamak için mazeret olmaktan çıkarmak,
-Öğrencilerimizin dünyaya, olaylara, insanlara farklı açıdan bakma alışkanlığı
kazandırarak, kavrama güçlerini geliştirmek,
-Kitaplara daha kolay ulaşılması için olanak sağlamak,
YÖNTEM:
Proje için oluşturulan komisyon tarafından belirlenen çizelgeler sınıf öğretmenlerine
dağıtılarak aylık olarak okunan kitaplar hakkında dönüt alınacak ve gerekli ödüllendirmeler
yapılarak teşvik unsuru uygulanacaktır. Belirlenen saatlerde aksamadan çalan müzik ile
zamanla kitap ve müzik bağdaşmış olacak, birbirinden ayrılmaz ikili olarak birbirini
çağrıştıracaktır.
YAYGIN ETKİ:
Proje ile ilgili yapılan faaliyetler yerel basın kuruluşları (yerel gazete, televizyon vb.)
ile işbirliği sağlanarak yapılan çalışmaların diğer okullar için de örnek teşkil etmesi
sağlanacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR:
Proje sayesinde öncelikli olarak Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ne ait bir kültür oluşacak ve bu örnek olarak diğer okullara yansıyarak Gümüşhane
ilinde kitap okuma oranı artacaktır.
PROJE ETKİNLİKLERİ:
Aile Bilinçlendirme Seminerleri
Yapılacak olan seminerlerle veliler kitap okumanın yararlarına ilişkin olarak
bilinçlendirilecektir. Ayrıca kitap okumanın ders başarısını da beraberinde getirdiğinden söz
edilecektir.
Okullarda Kitap Okuma Saati:
Belirlenen saatlerde okulda bulunan herkesin müzik eşliğinde kitap okuması
sağlanacaktır.
Ödüllendirme ve Süreklilik
Her ay sonunda sınıf öğretmenleri tarafından komisyona bildirilen öğrencilerin
okudukları kitap sayıları ve sayfaları değerlendirilerek en fazla kitap okuyan öğrenci toplu
ortamlarda ödüllendirilecek ve bu davranış pekiştirilecektir.
PROJENİN ÇIKTILARI:
Proje uygulanışı video ve resimlerle kayıt altına alınarak hem okul web sitesinde
yayınlanacak hem de buna dair albüm ve arşiv çalışması yapılacaktır.
Download