adaletsiz gelir dağılımı - Polatlı İstiklal Gazetesi

advertisement
.:: Arsiv Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
ADALETSÝZ GELÝR DAÐILIMI
Onaylayan Nejdet Gürbüz
Friday, 29 May 2015
Son Güncelleme Friday, 29 May 2015
Son zamanlarda üretilen kindar politikalar ile muhalefet dýþýnda ; tarafsýz basýn da iyice baský altýna alýndý , öyle ki
Türkiye’de yazýlamayanlar artýk dýþ basýnda yazýlýr hale geldi. Hukukun dip yaptýðý ülkemizde Saygýn hukuk kurumu
kullanýlarak ihaleye katýlmama , resmi ilan vermeme gibi yaptýrýmlarla basýnýn susturulmaya çalýþýlmasý , vatandaþta
‘’ Ne olacak bu Hukuk düzeninin hali’’ sorularýna neden olmakta . Demokrasilerde Hukuk
Kurumlarý Millet adýna O kutsal terazinin dengesini gözeterek karar verir ve vermelidir. Türkiye’de demokrasinin
sekteye uðramasýnýn temel nedeni bu terazinin siyasi irade yönünde aðýr basmadýr , ya da hiç çalýþmamasýdýr.
O kadar çoðaldýlar ki henüz ilkokul çaðýnda büyük naylon torbadan yaptýklarý el arabasýnýn önünde pislik içindeki kýzlý , erkek
çöpleri karýþtýrarak , satmaya deðer artýklarý toplamaktalar.
Arabanýn kýrmýzý ýþýkta durduðunu fýrsat bilen ayný yaþtaki çocuk elinde pis bir bez parçasý ile aracýn dikiz aynasýný silmeye
küçücük eli de para almak için sana uzanmakta.
Park köþelerinde , AÞTÝ Otobüs Terminalinin beton zemini üzerinde yatan aileler , tam bir Victor Hugo’nun SEFÝLLER romaný
aktörlerini oynamakta.
‘’ 31 Mayýs’a kadar devam edecek Autoshow fuarýný basýn ve VIP günü dahil 4 günde 225 binin üzerinde rekor sayýda
otomobilsever gezerken, 10 binin üstünde aracýn sýcak satýþý yapýldý. Fiyatlarý 100 bin Euro’dan (286 bin TL) baþlayýp 675 bin
Euro’ya (1,9 milyonTL) çýkan Jaguar, Porsche, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Lexus, BMW, Audi, Jeep ve Land Rover gibi
lüks markalarýn modelleri ilk 4 günde adeta kapýþ kapýþ satýldý. Fuar, Bursa’daki eylemlerle morali bozulan otomotiv sektörüne
bir hareket getirdi. ‘’
Fransýz Devrimi veya Fransýz Ýhtilâli (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarþi devrilip, yerine cumhuriyetin kurulmasý ve
Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasýdýr. Avrupa ve Batý dünyasý tarihinde bir dönüm noktasýdýr. Sosy
bir akýmý baþlatan en büyük etkendir.
Devrimden önceki yýllar Fransýz ekonomisi için pek de parlak sayýlmamaktadýr. Geliþen ticaret, savaþlar sebebiyle yavaþlama
yönüne kaymýþ; köylü, mahsulünden beklenen verimi alamayarak büyük sýkýntýlarla karþýlaþmýþtýr. Ayrýca, tek kýtlýkla, açlýða
sorunlarla karþýlaþmýþlar tek çözüm yolu olarak kýta þehirlere göç etme yolunu tutmuþlardýr, fakat þehirlerde de onlarý parlak b
beklememektedir; artan nüfusun ihtiyacýný þehirler karþýlayamaz duruma gelmiþtir. Nüfus artmasý doyurulmasý gereken insanla
çoðalmasýna sebep olmuþtur. Gelenlerin iþsizlik sorunuyla da karþýlaþmasý, istihdam olanaðý bulamamalarý toplumsal sorunlar
artmasýna neden olmuþtur. Bütün bunlarýn sonucu da Fransýz Ýhtilalini yaratmýþtýr.
Gelir daðýlýmý araþtýrmalarý en çok kiþisel gelir daðýlýmý analizi ve fonksiyonel gelir daðýlýmý analizi olarak yapýlýyor. Bir ekon
yaratýlan gelirin o ekonomideki bireyler arasýnda ne þekilde daðýldýðýný ortaya koyan analize "kiþisel gelir daðýlýmý analizi", üc
rant, kar gibi üretim faktörlerinin yaratýlan gelirden ne kadar pay aldýðýný gösteren analize ise "fonksiyonel gelir daðýlýmý analiz
veriliyor. Bizi ilgilendiren "kiþisel gelir daðýlýmý analizi." Bir ülkede yaþayan insanlar arasýnda uçurum ne kadar büyükse, o ülked
kadar büyük bir gelir adaletsizliði ve sosyal sorun var demektir.
Gelir daðýlýmý adaletini ölçmek için kullanýlan yöntemlerden biri, Gini katsayýsýný hesaplamaktýr. Bir ülkede yaratýlan gelirin da
olup olmadýðýný ölçmek için kullanýlan Gini katsayýsý, 0 ile 1 deðerleri arasýnda deðiþiyor. Bir toplumda gelir adaletli olarak pay
Gini katsayýsý azalýyor ve 0’a yaklaþýyor. Aksine gelir adaletsiz þekilde paylaþýlmýþsa, Gini katsayýsý yükseliyor ve 1’e yaklaþý
toplumdaki tüm geliri sadece bir kiþi almýþsa, Gini katsayýsý 1’e eþit oluyor.
OECD ülkeleri arasýnda gelir daðýlýmý adaletsizliðinde 3’üncü sýrada yer alan Türkiye’nin Gini katsayýsý (0.411), OECD ortalam
(0.316) üzerinde.
Bununla birlikte, Türkiye maalesef küresel ekonomik krizden ciddi þekilde etkilenmiþ olan Ýtalya, Ýspanya, Yunanistan ve
Portekiz gibi Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir gelir daðýlýmý eþitsizliðine sahip. Diðer taraftan, Türkiye’ye iliþkin karþýlaþtýrm
göstergeler bununla da sýnýrlý deðil. Türkiye’de göreli yoksulluk oraný yüzde 19.3 iken OECD ortalamasý % 11.1. Ayrýca, Türkiy
nüfusunun en zengin yüzde 10’luk kesiminin sahip olduðu gelir, en yoksul yüzde 10’luk kesimin elde ettiði gelirin 15 katýna denk
geliyor. Bu oranýn OECD’de ortalama 9.8 olduðu görülüyor.
TÜÝK araþtýrmasýna göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip olan yüzde 20'lik grup toplam gelirin yüzde 46,6'sýný alýrken en dü
sahip yüzde 20'lik nüfus toplam gelirden sadece yüzde 6,1 oranýnda pay alýyor. Yani, Türkiye'de her 100 liranýn 46,6 lirasýný 5
kiþiden 1'i alýrken, kalan 4 kiþi 53,4 lirayý paylaþýyor.
Durumun vehametini þöyle de ortaya koymak mümkün, Türkiye'nin sadece 5 kiþiden oluþtuðunu düþünürseniz, her 100 liramýzý
2 kiþinin elinde. Kalan 3 kiþi ise 32 lirayla geçinmeye çalýþýyor.
Beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir hafta tatil, doðalgaz, kira, elektrik gibi faturalar açýsýndan ödeme zorluðu
yaþamamak, iki günde bir et, tavuk, balýk yiyebilmek, evin ýsýnma ihtiyacýný karþýlamak, çamaþýr makinesi sahibi olmak, renkli
http://www.polatliistiklal.com/arsiv
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 10 October, 2017, 03:19
.:: Arsiv Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
televizyon sahibi olmak, telefon sahibi olmak ve otomobil sahibi olmaktan oluþan temel 9 kriterden 4'ünü karþýlayamamak
"maddi yoksunluk" olarak tanýmlanýyor.
TUÝK tarafýndan yapýlan hesaplamaya göre 2013 yýlýnda nüfusun %49,7'sinin maddi yoksunluk yaþadýðý ortaya çýktý. Yani he
kiþiden biri bu temel yaþam giderlerini karþýlama gücünden yoksun.
Araþtýrma verilerine göre Türkiye'de yaþayan her 100 kiþiden 35,1'i giysilerini yenileyemiyor, ekonomik olarak giysi ihtiyaçlarýný
karþýlayamýyor.
Araþtýrmaya göre halkýn yüzde 42'2'si oturduðu konutta izolasyondan kaynaklanan sebeplerle ýsýnma sorunu yaþarken, yüzde
37,2'si de ýsýnma harcamalarýný karþýlayamýyor.
TUÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre nüfusun yüzde 46,1'i iki günde bir et, tavuk veya balýk yiyebilecek bir ekonomik güce
sahip deðilken, gelirden en az pay alan nüfusun yüzde 20'lik bölümünün yüzde 83'ü iki günde bir herhangi bir et ürününü sofrasýn
koyamýyor.
Araþtýrmaya göre halkýn yüzde 65,4'ü borçluyken, borcun çok yük getirdiðini söyleyenlerin oraný yüzde 25,1, biraz yük getirdiðin
söyleyenlerin oranýysa yüzde 35,1.
TUÝK verilerine göre halkýn yüzde 84,8'inin konut masraflarý kendilerine yük getirirken, yüzde 22'2'si açýsýndan konut masraflar
ekonomik durumlarýna çok büyük bir yük getirmekte.
Devletin Resmi Kurumunun yayýnladýðý haber bülteninden alýnan veriler bunlar .
Saygýlarýmla,
http://www.polatliistiklal.com/arsiv
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 10 October, 2017, 03:19
Download