En hızlı muhalif

advertisement
En hızlı muhalif
Türk siyasi yaşamının en renkli si­
malarından Osman Bölükbaşı, dün
sabah 91 yaşında vefat etti. Siyasi
esprileri ve mücadeleleriyle ünlü Bölükbaşı,
yarın A nkara’da toprağa verilecek. ■ 7’de
t
T- y/g çoc,
Bölükbaşı'mn ardından
bir dönemin en parlak hatibiydi. Demokratik rejimin ilk günlerinden, yani 1946'dan poli­
tikayı bıraktığı 1973 yılına
kadar siyaset dünyamızın
m uhalefet sembolü idi. O
kadar ki Osman Bölükbaşı
adı tek başına bir siyasi
parti demekti.
Çok yazık ki aramızdan
ayrıldı...
■ Devamı 21. sayfada
..
..
GÜ N Ü N
YAZISI
Oktay
EKŞİ
PERŞEMBE, 7 Şubat 2002
Bölükbaşı'nm ardından...
■ Birinci sayfadan devam
Daha da üzüntü verici bir başka gerçek
var:
Bugünün kuşaklarından 40 yaşın altındaki­
ler m aalesef O sm an Bölükbaşı'nm belki
adını bile bilmiyorlar.
Bu satırların yazarının Osman Bölükbaşı
ile ilgili sayısız anısı var. Ama burası anı aktar­
ma yeri olmadığı için, tanıdığımız Bölükbaşı'nın siyasi kimliğinden söz edeceğiz.
Bölükbaşı, yukarıda da belirttiğimiz gibi
doğuştan muhalif bir insandı. Gerçek plat­
formunun muhalefet olduğunu herhalde bili­
yordu ki hiçbir zaman iktidar sorumlulu­
ğu üstlenmedi. Örneğin, 1961 seçimlerin­
den sonra İsmet İnönü tarafından kurulan
koalisyon hükümetine katılması mümkün iken
reddetti. Daha sonra Suat Hayri Ürgüp­
lü 'nün kurduğu hükümete, partisi ortak oldu
ama kendisi ne bir bakanlık kabul etti ne de
Başbakan Yardımcısı oldu.
O kürsüye çıktığı zaman bir buçuk-iki saat
süreyle (bazen daha uzun) insanları adeta bü­
yülerdi. Biz gazeteciler o konuşurken not ala­
mazdık. Çünkü bir güzel ve akıcı cümlesini en
az onun kadar güzel beş-on cümlesi izlerdi.
Hangisini kaydedip aktaracağımızı bilemezdik.
Meclis kürsüsünde konuşurken Demokrat
Partinin 4 0 0 u aşkın milletvekilinden oluşan
grubunu ve Başbakan Adnan Menderes'i
öyle yoğun bir eleştiri bombardımanına tabi
tutardı ki, o bitirince hepsi bir araba dolusu
dayak yemişe dönerdi.
Celal Bayar ile M enderes o ndan bu
nedenle kurtulm ak istediler ve kendisini
milletvekili seçen Kırşehir'i cezalandırıp il­
çe yaptılar.
“ M e rt” liğe çok önem verirdi. Muhafa­
zakâr ve milliyetçi bir politikacıydı. “ Yapı­
c ılık ta n uzaktı. “Diyalog”dan çok kavga
için yaratılmış gibiydi. Bir kere kırılınca bir da­
ha tamir kabul etmezdi.
Bölükbaşı'nm D em okrat Parti lider
kadrosundan ödünç alıp bir daha vazgeçmedi­
ği ödün vermez ve ödün kabul etmez si­
yaset anlayışı Türkiye'ye hayli pahalıya patla­
dı. Karşıtlık (muarızlık) yerine düşmanlık
(husumet) kültürünü Turgut Özal tasfiye etti.
Bölükbaşı politikayı aslında tam zamanın­
da bıraktı. Çünkü onun döneminin “tekerle­
m elere” dayalı politikacılığı ve hitabet anla­
yışı, çok gerilerde kaldı. Henüz yeterli düzey­
de olmasa da görüyoruz ki Türkiye artık bi­
limsel değerlendirmelere dayalı siyaset döne­
mine girdi.
B ölükbaşı politikadan ayrılm asından
sonra kendisine “anılarım yazm ası” için
yapılan önerileri h ep reddetti. Eğer gizlice
bunlan bir yere kaydetmediyse (veya kaydettirmediyse) koca bir tarihi de ebediyete birlik­
te götürdü.
Taha Toros Arşivi
Download