Babaeski Meslek Yüksekokulu`nda Büro Yönetimi

advertisement
A.GENEL TANITIM VE HEDEFLERİMİZ
GENEL TANITIM
Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ), Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ), İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve Dış Ticaret (İÖ) Programları vardır. Okulumuzda 2
öğretim üyesi dahil 18 öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. 20052006 eğitim öğretim yılından itibaren Babaeski-Edirne istikametinde D 100 karayolu üzerinde
Taşköprü Köyü Mevkii’nde (ilçe merkezine yaklaşık 6,5 km. uzaklıkta) 100 dönüm arazi
üzerinde kurulmuştur. Toplam 5000 m2 kapalı alanı olan 3 katlı yeni binasında eğitimöğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzun 2011-2012 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 1249
öğrencisi bulunmaktadır.
Yüksekokul binasında; 300 kişilik öğrenci yemekhanesi, 117 kişilik amfi, kütüphane,
öğrenci kantini, 4adet 100’er öğrenci kapasiteli amfi sınıf, 6 adet 75’er öğrenci kapasiteli sınıf
ile Akademik ve İdari personele ayrılmış yönetim katı mevcuttur. 100 dönümlük arazi
üzerinde öğrencilerin sportif çalışmaları için futbol, voleybol ve basketbol sahaları
tamamlanmıştır. Amfi salonunda tiyatro, müzik vb. çalışmalar için öğrencilere her türlü
kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin Babaeski Kapalı Spor Salonundan da
Yüksekokula tahsis edilen gün ve saatlerde düzenli olarak yararlanabilme imkânı
sağlanmıştır.
*Babaeski Meslek Yüksekokulu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir.
HEDEFLER
-Laboratuarların niteliğine göre, kullanılacak teçhizatı sağlamak
-İnternet hızının arttırılması için fiziki uzaklık sorunun fiber optik kablo yöntemi ile
çözülmesi
-Teknik geziler düzenlemek (Tarıma dayalı sanayi kuruluşları gibi)
-Spor etkinliği olarak her yıl bir futbol, basketbol, voleybol turnuvası düzenlenmesi
-Bir ya da birkaç sınıf veya okul olarak çevre illere, tarihi ve turistik mekânlara geziler
düzenlemek
-Eğitim-öğretim kalitesinin iyileştirilmesi, öğrenciye yönelik sağlık-sosyal ve kültürel
faaliyetlerin geliştirilmesi
-Ek bina yapılarak öğrencilerin yararlanacağı kapalı alanların artırılması
-Okulumuzdan mezun olanlarla iletişimin devam ettirilmesi ve mezunlarla iletişime geçmek
-Her öğretim yılı sonunda, mezunlarımızın da davet edileceği bir etkinlik düzenlemek ve
mezunların iletişim adreslerine (bilhassa elektronik postalarına) okul ile ilgili sürekli bilgi
göndermek.
B. TARİHÇE
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18/08/2006 tarihli toplantısında alınan karar ile
Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim Öğretim faaliyetlerine
başlamıştır. Kırklareli İl Genel Meclisinin kararı ile Babaeski Atatürk İlkokulu binası,
Babaeski Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne
geçici ve ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Trakya Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
360 metrekarelik ana bina ile bir idari bina ayrıca Babaeski Belediye Başkanlığı binası içinde
yer alan 65 metrekarelik ek derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Maliye
Bakanlığı Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 10.12.1999 tarihinde Babaeski
Taşköprü Köyü merasının 167 dönümlük kısmını Babaeski Meslek Yüksekokulu binası
yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğü emrine tahsis etmiştir. Bu arazi üzerine
Kasım 2002’de Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim binalarının temeli atılarak inşaata
başlanmış ve 2 yıl içerisinde inşaat tamamlanarak sadece teşrif işlemleri kalmıştır. Trakya
Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlarda İşletmecilik
Programı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Teknik Programlarda ise Bilgisayar
Programcılığı Programı mevcuttur.
29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
5662 sayılı Kanun ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek
83.madde gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek yeni
kurulan “Kırklareli Üniversitesi”ne aktarılmıştır.
2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren Babaeski-Edirne istikametinde D 100
karayolu üzerinde Taşköprü Köyü Mevkii’nde (ilçe merkezine yaklaşık 6,5 km. uzaklıkta)
100 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. Toplam 5000 m2 kapalı alanı olan 3 katlı yeni
binasında eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM VE PROGRAMLARI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
-İşletme Yönetimi Programı (I. Öğretim)
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (I. Ve II. Öğretim)
FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
-Bankacılık ve Sigortacılık Programı(I. Ve II. Öğretim)
-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı (Öğrenci alınması için çalışmalar
sürmektedir)
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
-Dış Ticaret Programı (I. Ve II. Öğretim)
GENEL TANITIM VE HEDEFLER
İşletme Yönetimi Programı
Günümüzde dünyada oluşan hızlı gelişim ve değişimlerin sonucunda üretimde, emek,
sermaye, doğa unsurlarına yönetici unsuru da eklenmiştir. Türkiye de bu küresel ekonomik
değişime ayak uydurmak için klasik işletme ve yönetim anlayışları ve modellerini revize
etmektedir. Yöneticilerin işletmedeki fonksiyonları, görev, yetki ve sorumlulukları artmıştır.
Bu durum, yönetim kademelerini de etkilemiş ve işletmede üst kademe yöneticileri ile astlar
arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak üzere kurulmuş olan işletme programında, mesleki
temel derslerin yanı sıra işletme ve teknoloji altyapısının bağdaştırılması anlayışı
benimsemiştir.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla
hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Büro
Yönetimi Yönetici Asistanlığı programının amacı, işletme yöneticilerine firmanın amaç ve
hedeflerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olacak nitelikli ve donanımlı personel
yetiştirmektir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Bu amaçla, çağdaş bir
büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere; ofis yönetimi işlemlerini yürütülmesi,
tüm büro araç ve gereçlerinin en verimli şekilde kullanılması iletişim yeteneğinin
güçlendirilmesi odaklı uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Babaeski Meslek Yüksekokulu “Bankacılık ve Sigortacılık” programı (İstanbul hariç)
Trakya’da konuyla ilgili eğitim-öğretim veren ilk Yüksekokul programı olma özelliğini de
taşımaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi yakın bölgedeki ekonomik faaliyetler de artmış
ve bu faaliyetlerin karşılanmasını sağlayacak akredite işlemleri ile gerekli sigorta işlemlerinin
bölgeden yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, başta
yakın çevreye hitap edecek, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,
bu alanda geliştirilen yeni finans araçları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni
finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen elemanlar yetiştirmeyi hedef almıştır.
Buna paralel olarak, finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem
çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip emrinde çalışanları
denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman ve orta kademe yönetici
yetiştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
Dış Ticaret Programı
Ülkemizin gün geçtikçe uluslararası ticaret konusunda daha önemli bir konuma
gelmesi “dış ticaret ” ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip insan kaynağının önemini
artırmaktadır. Bu nedenle, dış ticaret konusunda teknik bilgiye hakim, uluslar arası
piyasalardaki yeni trendlere çalıştığı işletmenin uyumunu sağlayabilen ve insan ilişkilerinde
başarılı çalışanların dış ticaret işletmelerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçları
karşılamak için dış ticaret programı; uluslararası işletmelerin yapısını bilen, pazardaki
değişimleri takip eden, ilgili, yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olan, teknolojiyi
kullanabilen, ithalat ihracat konusunda yasal düzenlemelere hakim “dış ticaret uzmanları”
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
MEZUNLARIN İŞ İMKÂNLARI
İşletme Yönetimi Programı
Özellikle büyük işletmelerde fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması,
finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin
pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak
için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme
mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Büro yönetimi konusundaki birikimleri, sorumluluk alma yetenekleri ve kendilerine
tanınan yetki sınırları dâhilinde karar alabilme gibi özellikleri ile yönetim kadrosu içinde
yerini almakta, tüm sektörlerde büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı,
proje yöneticisi, koordinatörlük gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık,
Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans
Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet
alanları gibi bölümler Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin öncelikli hedef çalışma alanlarını
oluşturmaktadır.
Dış Ticaret Programı
Bu programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde bankaların
kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarında ve sınavlarda
başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanı ile
çalışabilmektedirler.
Download