TBMM B : 80 23 . 3 . 1994 O : 1 Karaman tlimizde yasaklama yılında

advertisement
T.B.M.M.
B : 80
23 . 3 . 1994
O:1
Karaman tlimizde yasaklama yılında Konya ilinin bir ilçesi durumunda olduğundan 1971
sonbaharından itibaren haşhaş ekimi ve afyon üretimi yasaklanmıştır.
Bilindiği üzere 1967 yılında yürürlüğe giren 1961 TEK sözleşmesi uyuşturucu madde işle­
rinin tek elden yürütülmesi hükmünü getirmekte ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının Uyuşturu­
cu Maddelerin kontrolü hususundaki yetkisi kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletlerin kararla­
rı doğrultusunda ülkemizde 40 000 hektarlık bir alanda haşhaş ekimine müsaade edilmektedir.
Ülkemizde haşhaş ekimi 3298 sayılı kanun ve yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır.
Bu kanunun 2 nci maddesinde "Haşhaş ekilecek afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin
tarımsal ve ekonomik durumu, yurtiçi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre
her yıl Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve kararname engeç 1 Temmuz'a kadar yayımlanır "de­
nilmektedir.
Dünya Yasal Uyuşturucu piyasasında tıbbi amaçlı kullanılan morfin ve türevleri arzı fazla
olduğundan üretici ülkelerde stok birikimi oluşmakta ve pazar sıkıntısı ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı mevcut ekim alanları yeterli olmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Refaiddin Şahin
Tarım ve Köyişleri Bakanı
191. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, islam âleminde dini bayramların aynı gün
kutlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/3118)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu­
susunu saygılarımla arz ederim.
İsmail Sancak
İstanbul
Yaklaşmakta olan ve müslümanlar için çok önemli mübarek Ramazan ayını takiben bay­
ram ve kurban bayramlarının İslam âleminde, hatta ülkemizde değişik günlerde kutlandığını
görmekten üzüntü duymaktayım. İnanıyorum ki benim gibi bu duruma çok üzülenler vardır.
Bu itibarla yüce dinimize birileri tarafından darbe vurulmaktadır.
O halde, neden İslam âleminde son zamanlarda ülkemizde bile değişik günlerde oruç tu­
tuluyor, değişik günlerde bayram yapılıyor. Böyle olunca hem İslam âleminde hem de ülkemiz­
de farklılıklar meydana geliyor. Baba ile evlat, kardeş kardeşe ters düşüyor. Aynı günde bay­
ram yapamıyorlar.
Böylece birlik berabirlik duygusu yok olup gidiyor.
Bu konuda yıllar önce İslam ülkeleri arasında İstanbul'da yapılan bir toplantı da; birlikte
hareket etme yönünde bir karar alınmış, bilahara bazı İslam ülkeleri bu antlaşmaya uymamış­
lardır. "
Netice olarak ilgili makamları aşağıdaki sorularımla uyarıyorum ve soruyorum.
Sorular : 1. İslam ülkeleri arasında yine böyle bir toplantı düzenleyerek bu farklı uygu­
lamalara son vermeyi düşünüyor musunuz?
2. Bu konuda güzel ülkemizin birliğinin, beraberliğinin bozulmaması için bir çalışma
yapılmakta mıdır?
— 266 —
Download