İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt: LXXI Sayı: 1

advertisement
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası
Cilt: LXXI
Sayı: 1
2013
Sözbaşı............................................................................................................. VII
Ön Söz Yerine Türk Ceza Hukuku R eform u.................................................... IX
Prof. Dr. Adem Sözüer
Anı Yazısı..................................................................................................... XXXI
Av. İlknur (Özkazan) Numanoğlu
Füsun Sokullu İçin Laudatio...................................................................... XXXIII
Prof. Dr. Rona Serozan
B ir S ın ıf Arkadaşının Anılarıyla, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’yı “Emeritus
Profesör”lüğe Uğurlarken........................................................................... XXXV
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’nın Özgeçmişi........................................ XXXVII
Yayınlan.................................................................................................... XXXIX
Kamu Hukuku
Ötanazi............................................................................................................... 3
Araş. Gör. Esra Alan Akcan
Aile İçi Ş id d et................................................................................................... 27
Merve Akın
Zimmet Suçu..................................................................................................... 43
Araş. Gör. Volkan Aslan
Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Sektöründe
Bir Uygulam a................................................................................................... 67
Prof. Dr. Serpil Aytaç - Dr. Salih Dursun
Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçunun
Hüküm ve Sonuçlan......................................................................................... 79
Yasemin Baba
Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık D avranışı........................... 107
Prof. Dr. Nuran Bayram - Müslüm Saylı
Onancı Adalet’e Genel B ir B akış.................................................................. 117
Araş. Gör. Abdullah Batuhan Baytaz
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Düzenine
Aykınlıktan Doğan Kabahatler..................................................................... 131
Araş. Gör. E lif Bekar
IV
7
Ceza Muhakemesinde Davaya K atılm a.......................................................
Akın Boy fo ı
When Youth Combine Drugs and Violence: An Explosive Cocktail.............. 117
Serge Brochu, Ph.K).
Tutuklama Uygulamasında Sorunlar...........................................................
Prof. Dr. Nur Cental
Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı................................................... 2 i?7
Araş. Gör. Murat Çakır
Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç Kavramı: Dar ve
Geniş Anlamda Uluslararası Suçlar Ve Türk H ukuku................................. 2^9
Yard. Doç. Dr. Olgun D eğirm en ci
Ceza Sorumluluğunu Azaltan Bir Neden Olarak Haksız Tah rik................. 207
Yard. Doç. Dr. Burcu Denıren Dönmez
The Bosphorus Case: A Critical Analysis o f the European
Court o f Justice and the European Court o f Human Rights Decisions........ 2P5
Araş. Gör. Zeynep Elibol
Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensuplarının
Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu (TCK md. 21 0/ 2 )......................... 331
Araş. Gör. Rahime Erbdş
Yirmi Birinci Yüzyılda, Birleşmiş Milletlerin “Hukuk Devleti” ve
“Hukukun Üstünlüğü” Yaklaşımı ve Bunun Uluslararası Hukuk
Bakımından Yeri ve Değeri.......................................................................... 353
Yard. Doç. Dr. Hakkı Hakan E rk in e r
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
(TCK md. 2 2 0 )......................... 381
Araş. Gör. Aykut Ersan
30. Yaşında BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Komitesi: (1982- 2012)................................................................................. 409
Prof. Dr. Mehmet Semih G em alm az
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı.........................................................511
Araş. Gör. Mehmet G öd ek li
Danıştay Kararlarından Hareketle İdari Yargı Kararlarının İmkânsızlık
Nedeniyle Uygulanamadığı Haller................................................................5 4 7
Haşan Gök
Bilge Köyü Katliamının, Nefret Suçlan Bağlamında Değerlendirilmesi....... 559
M. Burak Gönültaş
Unintended Consequences o f Crime Prevention........................................... 56 7
P. N. Grabosky
Çocukların Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu (TCK m. 234)....................... 589
Doç. Dr. Recep Gülşen
V
Hileli İflas S uçu ............................................................................................. 607
Araş. Gör. Sertaçlşıka
Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi................ 625
Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Türk Ceza Hukukunda Zimmet S u ç u ........................................................... 639
Araş. Gör. Rezzan İtişgen
Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin
1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre
Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi.......................................................................... 673
Araş. Gör. Sezen Kama
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu.........................................................709
Araş. Gör. Mahmut Kaplan
Yazılı Haber Medyasında Suçun Tem sili..................................................... 731
Doç. Dr. Hakan Karakehya
Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Geri Alma Haklarının
Engellenmesi S u ç u ....................................................................................... 745
Araş. Gör. Melik Kartal
Türk Ceza Kanunu m. 301'in İfade özgürlüğü Bağlamında
Değerlendirilmesi: Aihm'in Akçam Kararı Neler Düşündürüyor?.............. 757
Araş. Gör. Tuba Kelep
The Technology o f Control: The Role of Technical Development in
Exercising Social C on trol............................................................................. 777
Prof. Dr. Habil. Klara Kerezsi
Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve İstismara Karşı Önleyici Eğitim
Çalışm aları.................................................................................................... 785
Ebru Kır
Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma (TCK m. 87 /4)...................801
Prof. Dr. Mahmut Koca - Doç. Dr. İlhan Üzülmez
Cinsel Saldırı Suçu (TCK md. 102).............................................................. 815
Araş. Gör. Gülşah Korkusuz
Türk Ceza Kanununda Yer Alan Bilişim Alanındaki Suçlar ve
Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi........... 855
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
Polis ve Mağdur İlişk isi................................................................................. 891
Araş. Gör. Kerem Osmanoğlu
Sevgili Füsun İçin Bir Anı ve İskoç Jürisinin Karar Seçenekleri............... 919
Prof. Dr. Esin Örücü
VI
Küreselleşmenin Uluslararası H ukuka E tk ileri............................................
Yard. Doç. Dr. Osman Nuri ÖztAip
İdari Kolluk - Adli K ollu k.............................................................................9^'7
Prof. Emeritus Dr. İl Han Öz^y
Küreselleşme Sonrası Hukuk Devleti: Mit mi, Gerçeklik m i?...................-9^3
Prof. Dr. Mehmet Tevfık Özeten
İnstitutions in the Greek Legal Order Promoting the Best Interest of
the Child and the Principle of Education.................................................. 10 )3
Prof. Dr. Angelika Pitsela Anastassia Giagk^u
Uluslararası İnsancıl Hukuk Perspektifinden Vatandaşlık:
Geleneksel Sonuçların Dönüşümü............................................................ 10^1
Yard. Doç. Dr. Meltem Sanbeyoğlu
Toplumsal Norm Ve Ceza Yaptırımının Doğası Ü zerin e........................... 10§1
Erkan Sant^ş
Adli Kontrol............................................................................................... UÇ)9
Prof. Dr. Doğan Soyashn
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Yargı Görevi Yapanı,
Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu (TCK m. 277)............. 1119
Araş. Gör. Cem Şehol
Türk Ceza Kanunu’nda Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi
Suçları....................................................................................................... 1 H 7
Yard. Doç. Dr. Serdar Talaş
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
ile İlgili Bazı Gözlemler............................................................................. 1159
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Risk Odaklı Suç Önleme: Alternatif Bir Yaklaşım..................................... 1165
Dr. Tuba Topçuoğlu
Siber Savaş Hukuku ve Uygulanma Sorunsalı......................................... 1177
Araş. Gör. Şeyda Türkay
Sigortacının Kanuni Halefiyeti Müessesinin İdarenin Sorumluluğu
Alanında Uygulanması.............................................................................. 1229
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Üzerine Bir Değerlendirme........................................................................ 1243
Araş. Gör. Esra Yılmaz E ren
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Eziyet Suçu...................................... 1273
Doç. Dr. Handan Yokuş Sevük
VII
Uluslararası Karşılaştırmalar Işığında Parlamenterlere Tanınan
Güvenceler ve Yasama Dokunulmazlığı Sorununun
Değerlendirilm esi......................................................................................... 1291
Doç. Dr. Cüneyt Yüksel
Intelligence Surveillance o f Wire Communications under Turkish
Law................................................................................................................ 1313
Yard. Doç. Dr. Saadet Yüksel
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280) .... 1327
Prof. Dr. Hamide Zafer
Özel Hukuk
Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma H akkı.................................. 1355
Yard. Doç. Dr. Ömer Çınar
Edinilmiş Mal Rejimini Tasfiyesi, Mirasın Paylaşılması, Tenkis Hakkı.... 1365
Prof. Dr. Şeref Ertaş
Arabulucunun Rolü Kolaylaştırıcı Ve Değerlendirici Arabuluculuk........ 1369
Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu
Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluğundaki
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde
Açabilecekleri Davalar................................................................................. 1391
Araş. Gör. Sercan Reçber
Rotterdam Kuralları’nm “Hacim Sözleşm elerine İlişkin Hükmüyle
(m. 80) Gelen Sözleşme özgürlüğü: Yeni Bir Dönem midir Yoksa
Lahey Kuralları Öncesine Dönüş m üdür?................................................. 1429
Yard. Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras
Kredi (Ticari Alacak) Sigortasında Sigortacının Kanuni Halefiyeti için
TTK m. 1472 Hükmü Elverişli m id ir?........................................................ 1449
Yard. Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras
Çeviri
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Sonuçların
Manipülasyonuna, özellikle Şikeye Karşı Sporun Doğruluğunun
Teşviki Hakkında BK/TAVS (2011)10 Sayılı Tavsiye Kararı..................... 1461
Çev.: Araş. Gör. Büşra Demiral
Avrupa Ülkelerinde Ceza Hukuku: Spor Sonuçlarının
Manipülasyonuyla - Şikeyle Mücadele...................................................... 1471
Carlo Chiaromonte
Çev.: Yard. Doç. Dr. Selman Dursun
VIII
Karar Analizi
Karar Analizi Tehlike Suçlan - Zarar Suçlan Arasındaki ilişkinin
İçtima Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi........................................ 14?g
Araş. Gör. Muhammed Demite ı
Karar İncelemesi Kan Gütme Saikiyle ve Canavarca Hisle Kasten
Öldürme Suçu............................................................................................ 14^g
Cengiz OtaCı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards