Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye

advertisement
Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası
Kurulu' nun 13.11.2015 tarih ve 31 sayılı toplantısında Şirketimizin III-37.1 sayılı Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım
Kuruluşları Tebliği) uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek, Şirketimizin "Geniş Yetkili Aracı
Kurum" olarak faaliyette bulunmasına izin verilmiştir.
Sözkonusu izin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.11.2015 tarih ve 329924422-205.01.03E.12347 sayılı yazısı ile 25.12.2015 tarihinde şirketimize tebellüğ edilmiştir.
Yukarda belirtilen izin çerçevesinde, Şirketimizin aşağıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini
gerçekleştirmesine izin verilmiştir:
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards