Hücre Zarı III - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
14
KAVRAMA
ST
TE
9.
B
TEST
Hücre Zarı III
1. Aktif taşıma ile ilgili;
5. I. Aktif taşıma
II. Difüzyon
III. Fagositoz
IV. Osmoz
V. Ekzositoz
I. Az yoğun ortamdan çok yoğuna doğru olur.
II. Zardan geçebilecek küçük moleküller taşınır.
III. Taşıyıcı protein ve enzimler görev alır.
verilenlerden hangisi pasif taşıma için de söylenebilir ?
Yukarıda verilen taşıma şekillerinden hangileri yoğunluk farkı olmadan gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve V
E) III, IV ve V
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) II ve III
6.
I. Kolaylaştırılmış Difüzyon
II. Aktif Taşıma
III. Fagositoz
IV. Ekzositoz
olaylarından hangileri hücre çeperi bulunduran bir
hücre tarafından da gerçekleştirilebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV
3. Endositoz olayı ile ilgili,
I. Hücre içine doğru gerçekleşir.
II. Canlı hücrelerde gerçekleşir.
III. Bitki ve mantar hücrelerinde görülmez.
IV. Hücre zarı yüzeyi küçülür.
V. Enerji harcanarak gerçekleşir.
verilenlerden hangileri ekzositoz için de söylenebilir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen;
Zaman
Yandaki grafikte bir amip
hücresinin bulunduğu ortama
bağlı olarak zamanla hücre
içindeki su miktarı değişimi
gösterilmiştir.
Grafiğe göre ortam yoğunlukları aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
t1
t2
t3
A)
Hipertonik
Hipotonik
İzotonik
B)
Hipotonik
Hipertonik
İzotonik
C)
İzotonik
Hipertonik
Hipotonik
D)
İzotonik
Hipotonik
Hipertonik
E)
Hipotonik
İzotonik
Hipertonik
7. Bir amip önce saf suya sonra da tuzlu suya bırakılıyor.
Buna göre hücrenin osmotik basınç değişimine ait
grafik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)
B)
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
Zaman
Zaman
C)
D)
4. Ekzositoz olayı ile ilgili,
I. Salgı yapan tüm hücrelerde görülür.
II. Golgi cisimciği görev alır.
III. Hücre zarı yüzeyi küçülür.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Î
Zaman
Zaman
E)
Zaman
TEST
14
Hücre Zarı III
10. Aşağıda bir bakteri hücresinde ve bulunduğu ortamdaki
madde yoğunlukları verilmiştir. Bu bakteri hücresi glikozu hücre içerisine alırken, vitamini hücre dışına atmıştır. Glikojen miktarı ise hiç bir değişime uğramamıştır.
8. U şeklinde bir boru alınarak X koluna %20’lik glikoz
çözeltisi, Y koluna %10’luk maltoz konulmuştur.
X kolu Y kolu
%20’lik
Glikoz
çözeltisi
%10’luk
Maltoz
Seçici
geçirgen zar
Glikoz
Vitamin
Glikojen
Buna göre bir süre sonra,
I. X koluna su girişi olmuştur.
II. Y kolunda glikoza rastlanmıştır.
III. X koluna maltoz geçişi gözlenmiştir.
9. İçi boş bir bağırsak parçası içerisinde aminoasit, protein, gliserol, bulunan su dolu bir kaba bırakılıyor.
Gliserol
Aminoasit
Protein
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Ortam
Glikoz
% 0,02
% 0,01
Vitamin
% 0,02
% 0,03
Glikojen % 0,02
% 0,02
Tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Bakteri
Hücresi
A) Glikoz hücre içerisine difüzyon ile girer
B) Vitamin hücre dışına difüzyon ile çıkar
C) Glikojen aktif taşıma ile hücre içerisine girebilir.
D) Bir süre sonra hücrenin osmotik basıncı artar.
E) Glikoz ve vitamin aktif taşıma ile taşınmıştır.
11. Aşağıda endositoz yapan bir hücre şematize edilmiştir.
Katı besin
Hücre zarı
2
1
Lizozom
3
Bu kapta meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili,
Buna göre 1, 2 ve 3 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
I. Aminoasit ve gliserol difüzyon ile bağırsak içerisine
girer.
II. Protein polimer olduğu için hücre içerisine fagositoz
ile girebilir.
III. Kaptaki su seviyesinde azalma olur.
2
3
Fagositik
cep
Sindirim Kofulu
Besin Kofulu
verilenlerden hangileri söylenebilir?
B)
Besin Kofulu
Sindirim Kofulu
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fagositik
cep
C)
Pinositik
cep
Sindirim Kofulu
Besin Kofulu
D)
Pinositoz
Besin Kofulu
Sindirim Kofulu
E)
Difüzyon
Vurgon Kofulu
Besin Kofulu
2 3
4
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
1
A)
Adı
:.............................................
1
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards