yalova ağız ve diş sağlığı merkezi çalışan güvenliği talimatı

advertisement
Dokümanno:YADSM-TLM 046
YALOVA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ TALİMATI
Yayıntarihi
:26/10/2011
Revizyonno :
Revizyontarihi :
Sayfano
:1/5
1.AMAÇ:
Merkezimizde hizmet veren çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden durumları, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını
sağlamak, gerekli tedbirleri alarak tehlikeli durumları en aza indirmek.
2.KAPSAM:
Merkezimizde hizmet veren tüm personeli kapsar
3.UYGULAMA
Merkezimizde çalışan güvenliğini tehdit eden durumları belirlemek ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla “Hasta ve
Çalışan Güvenliği Komitesi ve Tesis Güvenliği Komitesi’’ kurulmuştur.
Komisyonlar yaptıkları toplantılarda çalışan güvenliğini tehdit eden unsurlarıtesbit eder ve önlemler alır.
Çalışanlarımızın merkezimizde karşılaşması muhtemel riskler ve alınan önlemler şu şekilde belirlenmiştir:
3.1.Enfeksiyon Bulaş Riski Ve Korunma Yolları:
Hekimden hekime ve diğer çalışanlara, hastadan hekime ve diğer çalışanlara, personelden hekime veya diğer
çalışanlara kontamine alan, ekipman, alet, atık veya içme ve kullanma sularıile temas sonucu hekime ve diğer
çalışanlara enfeksiyon bulaşma riski:
Bu kapsamda:
Enfeksiyonları Önleme Programı
Personelİçin Enfeksiyondan Korunma Talimatı
Hasta İçin Enfeksiyondan Korunma Talimatı
El Hijyeni Programı
El Yıkama Talimatı
Kesici Delici Aletlerle Yaralanmalarda Yapılması Gereken İşlemler Talimatı
Kesici ve Delici Alet Kullanılması ve Atılması Talimatı
Tıbbi Atıkların Toplanması ve Atılması Talimatı
Temizleme, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı
altında koruyucu ve önleyici talimatlar hazırlanmış ve çalışanlar bu konuda eğitime tabii tutulmuşlardır.
Bu program ve talimatlara çalışanların uyumu; enfeksiyon kontrol komitesi ve enfeksiyon kontrolu sorumlu hekimi
enfeksiyon, sterilizasyon ve temizlik kontrol hemşireleri
tarafından gözlemlenmekte ve dolayısı ile kurum çalışanlarının enfeksiyon riski ile karşılaşma ihtimali ortadan
kaldırılmaya çalışılmaktadır.
3.1.1)EL YIKAMA İLE KORUNMA TEDBİRLERİ
Doğru el yıkama ve el dezenfektanı kullanma eğitimleri verilmektedir.
HAZIRLAYAN
Başhemşire
Nezaket YÜKSEL
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Temsilcisi
Dt. Zeynep ERSAN
ONAYLAYAN
Baştabip
Dt. Kerim BAŞ
Dokümanno:YADSM-TLM 046
YALOVA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ TALİMATI
Yayıntarihi
:26/10/2011
Revizyonno :
Revizyontarihi :
Sayfano
:2/5
Bütün polikliniklerde ve lavaboların yanında sabun ve el dezenfektanı, el yıkama ve el dezenfektanı kullanımı
talimatları bulunmaktadır. Kliniklerde hekimlerin kullanabileceği el dezenfektanları sürekli dolu durumda
bulunmaktadır. Doldurulmaları talimat doğrultusunda yapılır.
El hijyeninde 5 adım kuralı konusunda eğitim almışlardır veel hijyeni takibi yapılıp 3 aylık kayıtlara alınmaktadır.
Gerekli görülenlerin aşılanması ve takibi ile kayıtları düzenli tutulmaktadır
3.1.2)BARİYER TEKNİKLERİ İLE KORUNMA TEDBİRLERİ
3.1.2.a) Eldiven Kullanımı:
Kan ve vücut sıvıları, kontamine malzeme veya hasta ile temas edileceği zaman tüm hekimlerimiz eldiven
giymektedir.
Enfekte materyalle temastan sonra iki işlem arasında hekimlerimiz muhakkak eldiven değiştirilir.
Eldiven çıkarıldıktan sonra eller mutlaka yıkanmakta ve el hijyeninde 5 adım kuralına uyuma özen gösterilir.
3.1.2.b) Önlük Kullanımı:
Kan ve vücut sıvılarının sıçrama olasılığına karşı hekimlerimiz klinik içinde muhakkak koruyucu önlük
kullanmakta ve kliniği terk ederken önlüklerini çıkartmaktadırlar.
3.1.2.c) Maske ve Gözlük Kullanımı:
Kan ve vücut sıvılarının sıçrama olasılığına karşı tüm hekimlerimiz koruyucu gözlük ve maske kullanılır.
Maske, ağız ve burnu tamamen örtecek şekilde ve tek kullanımlık olarak kullanılır.
3.2.Kesici ve Delici Aletlerle Yaralanması ile Enfeksiyon Bulaş Riski:
3.2.1)Kesici – delici malzemeler kullanılırken, toplanırken, temizlenirken ve imha edilirken ilgili talimatlar gereği
davranılarak öncelikle yaralanmadan uzak durulur.
3.2.2)Yaralanmaları en aza indirmek için enjektöruçlarıtekrar geri takılmaya çalışılmadan kesici delici alet
kutusuna atılır.
3.2.3)Atılacak olan kesici- delici malzemeler delinmeye dayanıklı kaplarda biriktirilir ve tam dolmadan atılır.
3.2.4)Yaralanma meydana geldiğinde personel yaralanma talimatına göre form doldurulup enfeksiyon hemşiresine
verilir.
3.3.Kan Ve Vücüt Sıvılarının Sıçrama Riski:
Hekimlerimiz koruyucu ekipmanlarla çalışır.
Kan ve vucut sıçraması olduğu durumlarda kan ve vücüt sıvısı sıçrama formu doldurulur enfeksiyon
hemşiresine verilir ve takibe alınır
3.4.A.3)Radyasyona Maruz Kalma Riski:
3.4.1)Röntgen çalışma talimatı hazırlanmış ve çalışanların uyumu sağlanmıştır.
3.4.2)Bu bölümde çalışan personelin düzenli olarak dözimetre kontrolleri ve sağlık taramaları yapılmaktadır.
HAZIRLAYAN
Başhemşire
Nezaket YÜKSEL
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Temsilcisi
Dt. Zeynep ERSAN
ONAYLAYAN
Baştabip
Dt. Kerim BAŞ
Dokümanno:YADSM-TLM 046
YALOVA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ TALİMATI
Yayıntarihi
:26/10/2011
Revizyonno :
Revizyontarihi :
Sayfano
:3/5
3.4.3)Röntgen cihazlarının kalibrasyonları takip edilmekte ve uygun doz ve süre kullanılarak merkez içinde
gereksiz radyoaktif ışın saçılımının önüne geçilmektedir. Ayrıca cihazlarımızın TAEK lisansı mevcut
olup rg bölümü kurşun kaplanmıştır.
3.5.Tesis İçinde Fiziksel Yaralanmalara veya Düşmelere Maruz Kalarak Yaralanma Riski:
Çalışanlarımızın zemin temizliği sonrasında kayma sonucu düşme ve zara görmelerinin engellenmesi için
temizlik esnasında kaygan zemin uyarı levhaları kullanılmaktadır.
3.6.Tesis İçinde Sözlü veya Fiziksel Saldırıya Maruz Kalma Riski:
3.6.1)Bu durumda müdahele etmek ve zararları engellemek içinsemt polikliniği ile anlaşmalı güvenlik
personelimiz hazır bulunmaktadır.
3.6.2)Hasta hakları birimimiz ve ilgili Başhekim Yardımcımız bu türolaylarda başvuruları kabul etmekte ve ilgili
bilgileri kayıt altına almakta gereği için ilgili makamları bilgilendirmektedir.
3.6.3)Ayrıca hekimlerimize ve tüm personelimize; bu tarz durumlarda olayı bu aşamaya getirmeme konusunda
kendilerini geliştirmeleri amacıyla iletişim eğitimleri verilmiştir.
3.7.Uygun Çalışma Ortamı:
Aydınlatma; teknik sorumlusu tarafından rütin aralıklarla kontroller yapılır
Gürültü; kompresörlerin yarattığı ses için merkezi kompresöralınmıştır. Poliklinik çalışanlar ses yapmayan
terlik giymektedir.
Isı; merkezimizin ısısı 19-22C ye ayarlanmış değiştiğinde teknik sorumlu müdahale etmektedir.
Cihaz güvenliği; kullanılan cihazların düzenli olarak bakımı ve kalibrasyonu yapılmaktadır. Arıza durumunda
arıza bildirim formu doldurulur ve gerekli işlem yapılır.
Lateks alerjisi olanlar çalışanlar için uygun olan ürün alınır.
3.8.Afet, Sel, Yangın vb. Gibi Muhtemel Durumlarda Fiziksel Zarara Uğraması Riski:
3.8.1)Tesis Güvenliği Planı
3.8.2)Yangın Talimatı
3.8.3)Afet ve Acil Durum Eylem Planı
hazırlanmış ve sorumluları belirlenmiş, sorumlular bilgilendirilmiştir. Her yıl düzenli olarak bu konuda
eğitim verilir. Yangın tüplerinin bakım ve kontrolleri ile yangın tatbikatırutin zamanlarında yapılmaktadır.
Tüm alınan tedbirlere rağmen;
karşılaşılan istenmeyen durumlarda ilgililer tarafından ‘GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM
FORMU.’’ ve ‘’UYGUN OLMAYAN ÜRÜN /CİHAZ BİLDİRİM FORMU’’ adı altındaki bildirim formları
doldurulmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Böylece sorunun kaynağı bulunmaya çalışılmakta tekrarlar ve farklı hatalar
oluşmasının önüne geçilmesi ile hasta güvenliğimizin sağlanması hedeflenmektedir.
4.SORUMLULAR
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Başhemşire
Kalite Yönetim Temsilcisi
Baştabip
Nezaket YÜKSEL
Dt. Zeynep ERSAN
Dt. Kerim BAŞ
Dokümanno:YADSM-TLM 046
YALOVA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ TALİMATI
Yayıntarihi
:26/10/2011
Revizyonno :
Revizyontarihi :
Sayfano
:4/5
Tüm merkez çalışanları
HAZIRLAYAN
Başhemşire
Nezaket YÜKSEL
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Temsilcisi
Dt. Zeynep ERSAN
ONAYLAYAN
Baştabip
Dt. Kerim BAŞ
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards