serv s kılavuzu

advertisement
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
SERVİS KILAVUZU
MODÜLER VE KOMPAKT
KONVEYÖR TİPİ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
U
U
İÇERİK: Bu doküman, elektronik bord ların programlanmasında gerekli olan tüm parametre ve bilgileri içermektedir.
BASKI: 10.2006
Yazılım 1,44 ve ardıl versiyonları için geçerlidir.
DİKKAT:
Uzman teknisyen/ teknik destek biriminin uymakla yükümlü olduğu tüm elektriki, mekaniki veya elektronik
bakım işlemleri; makine beraberinde verilen Talimat Kılavuzunda belirtilmiştir. Çalıştırma öncesinde bu
dokümana müracaat ediniz. Bu dokümanları kullanarak hareket eden herkes için bunlar geçerlidir. Uzaman
teknisyen, yapılacak işe uygun kişisel korunma aksesuar ve giysilerini(örneğin ; eldivenler, koruyucu
gözlükler ve ayakkabılar, uygun elbise,vb.) giymiş olmalıdır.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 1 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
İÇİNDEKİLER
A
İŞLEV TUŞLARI............................................................................................. Sayfa 3
A1
A2
KULLANICI MENÜSÜ (YALNIZCA MODÜLER KONVEYÖR TİPİ İÇİN) .......................... Sayfa
A1.1 ÇIKIŞ .................................................................................................................... Sayfa
A1.2 VERİ AYARLAMALARI ..................................................................................................
Sayfa
SERVİS MENÜSÜ ............................................................................................................. Sayfa
A2.1 PARAMETRELER................................................................................................... Sayfa
A2.1.1 KULLANICI AYARLARI (YALNIZCA MODÜLER KONVEYÖR TİPİ İÇİN) ....... Sayfa
A2.1.2
A2.1.3
A2.1.4
A2.1.5
A2.1.6
A2.1.7
A2.1.8
A2.2
A2.3
A2.4
B
C
5
5
6
JENERİK İŞLEVLER......................................................................... Sayfa
DURULAMA MODÜLÜ...................................................................... Sayfa
YIKAMA MODÜLÜ........................................................................... Sayfa
ÖN YIKAMA MODÜLÜ...................................................................... Sayfa
DT MODÜLÜ ..................................................................................... Sayfa
HACCP ............................................................................................. Sayfa
7
12
13
14
16
17
DEĞERLERİ GÖSTERİR PLAKA (YALNIZCA MODÜLER KONVEYÖR TİPİ İÇİN) 17
DATALOG (YALNIZCA MODÜLER KONVEYÖR TİPİ İÇİN) ............................. Sayfa
INFO ................................................................................................................... Sayfa
İSTATİSTİKLER (YALNIZCA MODÜLER KONVEYÖR TİPİ İÇİN)..................... Sayfa
19
22
22
PROGRAMLAMA KILAVUZU......................................................................... Sayfa 26
B1
KONFİGÜRASYON PARAMETERELERİ........................................................................ Sayfa 26
B1.1 MODÜLER KONVEYÖR TİPİ............................................................................. Sayfa 26
B1.2 KOMPAKT KONVEYÖR TİPİ............................................................................. Sayfa 34
B2
ÖZEL İŞLEVLER .................................................................................................. Sayfa 43
B2.1 FAHRENHEIT CİNSİNDEN ÖLÇÜ BİRİMİNİN BELİRLENMESİ........................... Sayfa 43
INVERTÖR PARAMETRELARİ....................................................................... Sayfa 44
C1
D
4
4
4
INVERTÖRÜN PROGRAMLANMASI.............................................................................. Sayfa 44
C1.1 EKRAN İŞLEVLERİ..................................................................................... Sayfa
44
C1.2 İNVERTÖR PARAMETRE LİSTESİ .............................................................. Sayfa
44
UYARI MESAJLARI VE SORUN GİDERME............................................. Sayfa 48
ŞEKİLLER VE TABLOLAR İNDEKSİ
Şekil1 KULLLANICI MENÜSÜne erişim ................................................................................................. Sayfa 3
Şekil2 SERVİS MENÜSÜne erişim........................................................................................... Sayfa
3
Şekil3 Menü erişim tuşları ................................................................................................................ Sayfa
3
Şekil4 Modüler konveyör tipi için parametre ve işlev menüleri erişim tablosu .................................... Sayfa
3
Şekil5 Kompakt konveyör tipi için parametre ve işlev menüleri erişim tablosu.................................. Sayfa
4
Şekil6 “Heat two comm.” ve “Heat Manage” parametreleri çizelgesi
(Sadece modüler konveyör tipi için)
Sayfa 10
Figür 7 “H2C” ve “b_t” parametreleri çizelgesi (Sadece kompakt konveyör tipi için) .............. Sayfa 10
N.B. metnin sol tarafında bulunan dikey çizgiler önceki baskıya göre farklı olan yerleri işaret etmektedirler.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 2 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A
İŞLEV TUŞLARI
Makinenin normal çalışma modundan tüm işlev ve parametrelere erişmek ve şekil 1 ve şekil 2 de gösterilen tuş
kombinasyonlarına basmak suretiyle elektronik bordların programlanmasına ilişkin tüm bilgilere erişmek mümkün
olmaktadır.
U
U
U
Şekil1 KULLANICI MENÜSÜne ulaşmak için
Şekil2 SERVİS MENÜSÜ ‘ne ulaşmak için
KULLANICI MENÜSÜ ve SERVİS MENÜSÜnden aşağıdaki parametre gruplarına ve verilere ulaşmak mümkündür.
Bkz; (Şekil4) ve (Şekil 5) . Arttırma(“A” - Şekil3) ve azaltma (“B” - Şekil3) tuşlarını kullanarak öğeyi seçmek ve
onaylama tuşuna basarak (“C” - Şekil3) onaylamak suretiyle öğe ve aksesuar işlev tuşlarına erişmek mümkün
olmaktadır.
Öğeden ayrılmak için(“D” - Şekil3)tuşunu kullanınız.
B
A
C
D
U
Şekil3 Menü erişim tuşları
KULLANICI MENÜSÜ
Çıkış
Kulanıcı
Ayarları
Veri Ayarlanımı
Jenerik işlevi.
SERVİS MENÜSÜ
Parametreler
Durulama Yıkama
Modülü
Modülü
Datalog
Ön yıkama
Modülü
Info
DT
Modülü
İstatistikler
Durulama Kontrolü
HACCP Değerleme
Plakası
Şekil4 Modüler Konveyör Tipi İçin Parametre Ve İşlev Erişim Menüsü
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 3 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
FAC (SERVİS MENÜSÜ )
PAr(PARAMETRELER)
GFu
RiN
(Jenerik
İşlevi.)
(Durulama
Modülü)
tub
(yıkama
modülü)
Inf(INFO)
pRE
(ön yıkama
modülü)
Dt
rfC(Durulama Kontrolü)
(DT modülü)
HAC
(HACCP)
Şekil5 Kompakt Konveyör Tipi İçin Parametre Ve İşlev Erişim Menüsü
A1
KULLANICI MENÜSÜ (ONLY FOR MODULAR RACK TYPE)
(“D” - Şekil3) aksesuar işlev tuşlarına ve arttırma tuşuna(“A” - Şekil3) aynı anda birkaç saniye basarak
KULLANICI MENÜSÜ ‘ne ulaşabilirsiniz.
1
2
3
KULLANICI MENÜSÜ
1 - Çıkış
2 – Veri Ayarlanımı
Olayların kaydının(Bkz par. A2.2 DATALOG (yalnızca modüler konveyör tipi için)) ve istatistik lerinin (Bkz. A2.4
STATISTICS (yalnızca modüler konveyör tipi için tutulmasında kullanılan saat KULLANICI MENÜSÜ .
içerisinden ayarlanılabilir.
DİKKAT:
makinenin ilk kez çalıştırılacağı zaman tarih ve saatin doğru ayarlanmış olduğunu kontrol ediniz.
Farklı KULLANICI MENÜSÜ öğeleri azaltma(“B” - Şekil3) ve arttırma düğmeleri(“A” - Şekil3) kullanılarak
seçilebilir.
A1.1 ÇIKIŞ
Seçme okunun ÇIKIŞ öğesini gösteriyor olduğu sırada (“C” - Şekil3)normal makine işleyişine geri dönmek üzere
onaylama tuşuna basınız.
A1.2 VERİ AYARLANIMI
Seçme okunun VERİ AYARLANIMI öğesini gösteriyor olduğu sırada, ekranın zaman ve tarih ayarını göstermesi
için onaylama tuşuna(“C” - Şekil3) basınız
TARİH & SAAT
PAZ 09 KAS 05
14 : 25
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 4 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
KULLANICI MENÜSÜnü yeniden görüntülemek için aksesuar işlevleri tuşuna (“D” - Şekil3) basınız.tarih ayarını
değiştirmek için , arttırma ve (“A” - Şekil3) azaltma(“B” - Şekil3) tuşlarını kullanarak TARİHi seçiniz ve onaylama
tuşuna basınız.
(“C” - Şekil3). Ekranın alt kısmında geçerli tarih, üst kısmında ise ayarlanan tarih görülebilecektir.
12
MAY
TARİH AYARI
PAZ 09 KAS 05
PAZ 09 KAS 05
Tarihi ayarlamak için arttırma ve azaltma tuşlarını kullanınız.
Zaman ayarını değiştirmek için arttırma ve azaltma düğmeleri yardımıyla ZAMANı seçiniz ve onay tuşuna
basınız .ekranın alt kısmında geçerli olan, yukarı kısmında ise değiştirilen saat görünecektir..
ZAMAN AYARI
15 : 25 : 32
14 : 25 : 32
Zamanı ayarlamak için arttırma, azaltma ve onay tuşlarını kullanınız.
A2
SERVİS MENÜSÜ
KULLANICI MENÜSÜne ulaşmak için aksesuar işlevleri(“D” - Şekil3) ve azaltma tuşlarına aynı anda basınız
(“B” - Şekil3).
MODÜLER KONVEYÖR TİPİ
1
2
3
KOMPAKT KONVEYÖR TİPİ
SERVİS MENÜSÜ
1 - PARAMETRELER
2 - DATALOG
SERVİS MENÜSÜnden şu işlemleri yapmanız mümkündür:
• tüm makine parametrelerinin görüntülenmesi ve değiştirilmesi;
• DATALOG, vb. gibi makinenin işleyişi sırasındaki olayların kayıt ediliyor olduğu dosyalara erişilmesi (yalnızca
modüler konveyör tipi için);
• makine yazılım versiyonları gibi genel hususlarda bilgi görüntülenmesi;
• farklı makine yükleme aktivasyonları gibi verilere ati istatistik bilgilere müracaat edilmesi(yalnızca modüler
konveyör tipi için).
• durulama suyu vanası akış hızı kontrolü ( yalnızca atmosferik konveyör tipi için).
DİKKAT:
SERVİS MENÜSÜ’ne girdikten sonra makineyi kapatın ve normal çalışmaya dönmesi için-önceki konumuna
getirin.
Çeşitli SERVİS MENÜSÜ öğeleri arttırma (“A” - Şekil3) ve azaltma
(“B” - Şekil3) düğmelerini kullanmak suretiyle erişilebilir.
A2.1
PARAMETRELER
Ok PARAMETRELER’i işaret ettiği zaman onaylama tuşuna basınız (“C” - Şekil3)ve ekran, ilk
parametreler grubunu gösterecektir.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 5 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.1.1 KULLANICI AYARLARI (YALNIZCA MODÜLER KONVEYÖR TİPİ İÇİN)
KULLANICI AYARLARI dizisinde, arayüz ayarlanımına ilişkin veriler mevcuttur.
Kullanıcı Ayarları
Diğer parametre dizilerini seçmek için arttırma ve azaltma tuşlarını kulanınız.
Aksesuar işlevleri düğmesine (“D” - Şekil 3) basarak SERVİS MENÜSÜnü yeniden görmeniz mümkündür.
Onaylama tuşuna basarak (“C” - Şekil 3) KULLANICI AYARLARI dizisinin ilk veri parametresine ulaşmanız
mümkündür.
Kullanıcı Ayarları
Dil
İNGLİZCE
Aksesuar işlevleri tuşuna basarak(“D” - Şekil3) kullanıcı ayarları dizisini tekrar görüntüleyebilirsiniz.
Kullanıcı ayarları dizisinin diğer parametrelerini seçmek için azaltma ve arttırma tuşlarını kullanabilirsiniz..
seçili parametreyi değiştirmek için ; tercih okunu parametre isminden parametre değerine taşıyınız.
USER SETTINGS
dil
ENGLISH
Parametre değerini ayarlamak için azaltma ve arttırma tuşlarını kullanınız. Yeni değeri kaydetmek için onay
tuşuna basınız.ayarları kaydetmeksizin çıkmak için aksesuar işlevleri tuşlarına basınız.
KULLANICI AYARLARI dizisine ait parametreler aşağıda tarif edilmiştir.:
Parametre
Adı
Dil
Dizi
No
0.
Kontrast
DOC. N.
5956.573.02
0
Parametre
No
0.
1
Parametre tanımlaması
Ölçü
Birimi
Min
Max
Fabrika
ayarı
Arzu edilen dili ayarlamak için
-
-
-
İngilizce
Ekran kontrastını ayarlamak için
-
0
5
3
Sayfa 6 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.1.2 JENERİK İŞLEVİ.
JENERİK İŞLEVİ dizisi parametrelerinin kullanımı, KULLANICI AYARLARI kısmında tarif edildiği üzere
yapılabilmektedir.
JENERİK İŞLEVİ dizisi, genel makine karakteristiklerini tanımlayan parametreleri içermektedir.
Kompakt Konveyör Tipi
Modüler Konveyör Tipi
Jenerik İşlevi.
Jenerik İşlevi Dizisine ilişkin parametreler aşağıda tarif edildiği şekildedir.
Modüler
Parametre
Kompakt
Parametre
APt
Uyg. Tipi
Dizi
no
.
1
Parametr
eter Nr.
0
Parametre tanımlaması
Ölçü
Min
Max
WTM165
(*)] Fabrika
Ayarı
Ri Ws
Birimi
Modüler konveyör Tipi İçin Makine Tipi:
Ri Ws : 2 modüllü yıkama durulama.
Ri Ws Pw : 3 modüllü yıkama durulama ve ön yıkama
Ri Ws Pw Dt: 4 modüllü yıkama durulama ve ön yıkama
ve DT.
Ri Ws Dt: 3 modüllü yıkama durulama DT.
-
-
-
Kompakt konveyör tipi için makine tipi:
4: kompakt basınçlı tesisat
5: kompakt atmosferik tesisat
6: dt’li kompakt atmosferik tesisat
7: dt’li kompakt basınçlı tesisat
8: ön yıkamalı kompakt basınçlı tesisat
-
-
-
-
LEFT
RIG
HT
RIGHT
9: Ön yıkmalı kompakt atmosferik tesisat
10: dt ve ön yıkmalı kompakt basınçlı tesisat
11: dt ve ön yıkamalı kompakt atmosferik tesisat
Ad
Uyg.
Yönü.
1
1
Raf çekme yönü (modüler konveyör tipi için)
SOL: rafın sol taraftan takılması.
RIGHT: sağ taraftan raf takılması
Hız No .
1
SP1
1
2
1 hızı için tertibat motoru işleme frekansını
İfade eder
Hz
15
100
27 (**)
Yıkama zamanıe
rd1
1
3
Hız; 1’e ayarlıyken rafın takılması ile durulama
Hız 1
Hız No..
2
Yıkama zamanı
Hız 2
sec
0
250
110
Hz
15
100
51 (**)
sec
0
250
58
safhasının başlaması arasında geçen zamanı gösterir
SP2
1
4
Hız 2’ye ayarlı iken tertibat motoru çalışma
frekansının ne olduğunu gösterir
rd2
1
5
Hız 2 ‘ye ayarlı iken rafın takılması ile durulamanın
başlaması arasında geçen zamanı işaret eder
(*) DİĞER EKİPMAN FAMİLYALARI İÇİN, BAKINIZ PARAGRAF; B1.1 MODÜLER KONVEYÖR TİPİ.
(**)
(***)
(**)
(***)
Modüler makine tipi
WTM140
WTM180
WTM165
WTM200
WTM250
WTM300
80
110
90
130
160
180
Hız no. 1
25
35
27
40
53
60
Raflar/sa Hız no. 2
140
180
165
200
250
300
Hız no. 2
45
59
51
63
83
100
Raf(lar)/sa Hız No. 1
Kompakt makine tipi
Raf(lar)/sa Hız No. 1
RTC90 / CTC90 / WTC90
RTC140 / CTC140 / WTC140
RTC180 /
CTC180 /
WTC180
RTC220 /
CTC220 /
WTC220
180
90
80
120
Hız no. 1
27
25
35
57
Raflar/sa Hız no. 2
90
140
180
220
Hız no. 2
27
44
57
69
(***) DIN 10510 standardına uyak adına, 1 numaralı hızın kullanılması önerilir.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 7 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Modüler
parametre
Kompakt
parametre
Dizi
No.
Param
etre
No.
Parametre Tanımlaması
Ölçü
Birimi
Min
Max
Fabrika
Ayarı
[WTM165 (*)]
temizleme
süreci
dCd
1
11
kendinden temizleme döngüsü sırasındaki yıkama süresi. sec
0
100
15
tahliye
açık
drE
1
16
Tahliye ve Kendinden Temizleme Safhalarının
0
63
61
DOC. N.
5956.573.02
-
Devreye Sokulmaları:
0: tüm tahliye ve kendiliğinden temizleme döngülerini
devre dışı bırakır.
1: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü devreye
sokar.
5: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliyedöngüsünü devreye
sokar
7:
tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve
durulama tankı için sadece tahliye döngüsünü devreye
sokar.
13:
tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye; ve DUO(çifte)
durulama tankı için tahliye döngüsünü devreye sokar
15: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve ön
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve DUO
durulama tankı için sadece tahliye döngüsünü devreye
sokar..
21: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve
hava boşluğu için tahliye döngüsünü devreye sokar.
23: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve ön
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve hava
boşluğu için tahliye döngüsünü devreye sokar.
29: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve DUO
durulama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve hava
boşluğu için tahliye döngüsünü devreye sokar.
31: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve
önyıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve hava
boşluğu için sadece tahliye döngüsünü devreye sokar.
33: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
kendiliğinden temizleme döngüsünü devreye sokar.
37: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve
yıkama döngüsünü devreye sokar.
39: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,
ön yıkama tankı için tahliye döngüsünü ve
kendiliğinden temizleme döngüsünü başlatır.
45: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü,
ve yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,,
DUO durulama tankı için sadece tahliye döngüsünü
ve kendiliğinden temizleme döngüsünü başlatır.
47: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü,
ve yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,
DUO durulama tankı için sadece tahliye döngüsünü
ve kendiliğinden temizleme döngüsünü başlatır.
49: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü,
ve yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,
k e n d i l i ğ i n d e n t e m i z l e m e d ö n g ü s ü n ü ve
hava boşluğu tahliye döngüsünü devreye sokar.
53: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,
k e n d i l i ğ i n d e n t e m i z l e m e d ö n g ü s ü n ü ve
hava boşluğu tahliye döngüsünü devreye sokar.
55: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü,
ve yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,,
önyıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü,
k e n d i l i ğ i n d e n t e m i z l e m e d ö n g ü s ü n ü ve
hava boşluğu tahliye döngüsünü devreye sokar.
61: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü,
ve yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,,
DUO durulama tankı için sadece tahliye
döngüsünü,kendiliğinden temizleme döngüsünü
ve hava boşluğu tahliye döngüsünü devreye sokar.
63: tertibattaki tüm tankların tahliye döngüsünü, ve
yıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,,
önyıkama tankı için sadece tahliye döngüsünü ve,
DUO durulama tankı için sadece tahliye döngüsünü
ve, k e n d i l i ğ i n d e n t e m i z l e m e d ö n g ü s ü n ü
ve hava boşluğu tahliye döngüsünü devreye sokar.
Sayfa 8 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Heat two
comm.
Modüler
parametre
H2C
Kompakt
parametre
1
Dizi
No.
Isıtma
idaresi
B_t
1
18
Parametre
Modüler Konveyör Tipi:
Eğer yıkama tankı ısıtıcı elemanı modu
“Evet” ‘e ayarlanmışsa, iki ısıtma elemanı iki ayrı
kontrolle , ya da tek kontrolle idare edilecektir.
(Bakınız; Şekil 6 “Heat two comm.” Parametre
ve
“Isıtma Kontrolü”
Parametre (sadece Modüler Konveyör Tipi İçin)).
-
hayır
Kompakt Konveyör Tipi :
Yıkama tankı ısıtıcı elemanı idaresi kodu; “1”’e
ayarlanmış ise iki ısıtma elemanı iki kontrol ile kontrol
edilmektedir.
Aksi halde, tek kontrolden idare edilmektedirler
(Bakınız Şekil 7 “H2C”
Parametre ve “b_t” Parametre çizelgesi (yalnızca
kompakt konveyör tipi için geçerlidir)).
-
0
Parametre tanımlaması
No
.
19
evet
evet
1
0
Ölçü
birimi
Min
Max
WTM165
fabrika
ayarları(*)
-
LOW
HIG
H
MEDIUM
-
0
1
0
makine ısıtma güç idaresi
Maksimum güç: yıkama tankı ısıtma elemanları ve
kazan ısıtma elemanları aynı anda çalışabilirler.
DİKKAT:
“Tam güç modu”nu açmadan önce
tertibata kadar olan güvenlik
ekipmanlarını ve elektrik tesisatını
kontrol ediniz
Orta güç: kazan ısıtma elemanları açıkken, yıkama
tankı elemanlarından sadece bir tanesi çalışabilir; ısıtma
sırasında,önce tank ve ardından kazan ısınır, halbuki
normal işleyişte kazanın önceliği vardır.
Asgari güç: kazan ısıtma elemanları açıkken yıkama
tankı ısıtma elemanları çalışamazlar; ısınma
esnasında, önce tank ve ardından kazan ısınır, halbuki
normal işleyişte kazanın önceliği vardır ( Şekil 6
“Heat two comm.” Parametresi ve “Isıtma
İdaresi” Parametresi çizelgesi (yalnızca modüler
konveyör tipi için) ve Şekil 7; “H2C” Parametresi
ve “b_t” Parametresine bakınız (yalnızca Kompakt
Konveyör Tipi için)).
Modüler Konveyör Tipi:
“YÜKSEK” = Azami Güç
“ORTA” = Orta Güç
“ALÇAK” = Asgari Güç
DİKKAT:
Bu konfigürasyon yalnızca elektriki
yapılandırması hazır olan makinelerde
işleyecektir ve “Heat
two comm.”
PARAMETRESİNİN
“Evet”
ŞKLİNDE
SEÇİLMİŞ
OLMASI
GEREKMEKTEDİR
“ORTA ” modda çalışmak üzere elektriksel
yapılandırması hazırlanmış olan makineler
WTM165 ve WTM200 modelleridir.
Kompakt Konveyör Tipi :
“0” = Azami Güç
“2” = Orta Güç
“1” = Asgari Güç
DİKKAT:
BU KONFİGÜRASYON “2” KOMPAKT
KONVEYÖR TİPİ MODELLERİN ŞU ANKİ
VERSİYONLARINDA UYGULANABİLİR
DEĞİLDİR.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 9 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
YÜKSEK
TEK
KONTAKTÖR
DÜŞÜK
MAKİNE DONANIM
KONFİGÜRASYONU
YÜKSEK
ÇİFT
KONTAKTÖR
ORTA
DÜŞÜK
Heat two comm.
Isıtma kontrolü
Şekil 6 “Heat two comm.” Parametresi ve “Isıtma idaresi” için parametre (yalnızca
Modüler Konveyör
Tipi için)
MAKİNE DONANIM
KONFİGÜRASYONU
TEK
KONTAKTÖR
H2C
0
(Azami Güç)
1
(Asgari Güç)
b_t
Şekil 7 “H2C” Parametresi ve “b_t” Parametresi için çizelge (yalnızca Kompakt Konveyör Tipi için)
Modüler
parametre
Kazan
Yükleme
tankı
yumuşatma.
devrede
sıcaklık
pompası
Kompakt
Parametre
btF
SnE
HP
Aile
No
.
1
1
1
Parame Parametre tanımlaması
tre
5956.573.02
Min
Max
[WTM16
5(*)] için
fabrika
ayarları
hayır
evet
hayır
Nr.
20
22
23
Modüler Konveyör Tipi:
Yıkama tankı dolum modu: “Evet”e ayarlıysa tank
durulama kollarından doğru dolacaktır, aksi taktirde
tank ilgili selonoid valften doğru dolacaktır.
-
Kompakt Konveyör Tipi :
Yıkama tankı dolum modu: “1”e ayarlıysa tank
durulama kollarından doğru dolacaktır, aksi taktirde
tank ilgili selonoid valften doğru dolacaktır.
Yumuşatma döngüsünü dereye sokar(N.B.: ısıtma
elemanı ön yıkama modülüne kurulmuş olmalıdır).
-
Modüler Konveyör Tipi:
“Hayır” yumuşatma döngüsü devre dışıdır
“Evet” yumuşatma döngüsü devrededir
-
Kompakt Konveyör Tipi :
“0” yumuşatma döngüsü devre dışıdır
“1” yumuşatma döngüsü devrededir.
-
sıcaklık pompası idaresini devreye sokar
Sıcaklık pompası hidrolik devresinde 1050 g ‘lık
R134a soğutucu sıvı mevcuttur.
Modüler Konveyör Tipi:
“Hayır” sıcaklık pompası kontrolü kapalı
“Evet” sıcaklık pompası kontrolü açık
Kompakt Konveyör Tipi :
“0” sıcaklık pompası kontrolü kapalı
“1” sıcaklık pompası kontrolü açık.
DOC. N.
Ölçü
birimi
-
-
0
hayır
0
hayır
0
1
evet
1
evet
1
0
hayır
0
hayır
0
Sayfa 10 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Fahrenhei
t
vis.
CF
1
25
ekrandaki sıcaklıklar , ağar ayar “evet ” kademesinde
iseFahrenhaytt,
Diğer türlü ise Celsius cinsindendir.
Modüler konveyör tipi:
-
hayır
evet
hayır
“Hayır” sıcaklık Celsius cinsinden gösterilmektedir
“Evet” sıcaklık Fahrenhayt cinsinden gösterilmektedir
Buzzer
devrede.
Demo
modu
b_E
dMo
1
1
26
27
Kompakt konveyör
tipi:
“0” Sıcaklık Celsius cinsinden gösterilmektedir
“1” sıcaklık fahrenhayt cinsindendir
.
-
Makinenin buzzer’ını açar.
-
Modüler Konveyör Tipi:
“hayır” Makinenin buzzer’ı kapalı konumda
“evet” makine buzzer’ı açık durumda.
-
Kompakt konveyör
tipi:
“0” makine buzzer’ı kapalı durumda
“1” makine buzzer’ı açık durumda
0
1
0
evet
hayır
0
1
0
-
-
-
demo yok
-
-
-
0
yaz
ılım
/0
mek
anik
/
1
yazılım /
0
0
-
40
-
35
(110Vac
tertibat
motoru)
hayır
Demo modu.
Moduler Konveyör
Tipi:
- “No demo” normal çalışma.
- “Demo mec” kullanıcılar aktive edilmemiş ve veriler
okunmamıştır, ancak KULLANICI kartı ile GÜÇ
kartları arasında bağlantı sağlanmıştır.
- “Demo kullanıcı” kullanıcılar aktive edilmemiş,
girdiler okunmamıştır.KULLANICI kartı güç
kartlarıyla iletişim halinde değildir.
Kompakt konveyör tipi:
- “0” normal bulaşık yıkama makinesi çalışması.
- “1” ” kullanıcılar aktive edilmemiş ve veriler
okunmamıştır, ancak KULLANICI kartı ile GÜÇ
kartları arasında bağlantı sağlanmıştır.
- “2” bu modellerde mevcut değildir.
durula
ma.
Azami
motor
akımı.
r_A
1
28
durulama safhasını başlatacak olan komutun tipini
işaret eder.
GCU
1
29
redresörden tertibat motoruna olan azami akımı gösterir. dec Amp.
Sağlanan akımın bu akımdan daha yüksek olması
halinde , alarm 78 durumu ortaya çıkar.
Dikkat: makine iki bulaşık yıkayıcılı sistemse, “azami
motor akımı parametresi” 37 decA değerine
ayarlanmış olmalıdır.
0
(230Vac
tertibat
motoru)
(*) diğer ekipman grupları için, bakınız; B1 KONFİGRASYON PARAMETRELERİ.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 11 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.1.3 DURULAMA MODÜLÜ
DURULAMA MODÜLÜ grubu parametrelerinin idaresi; tuşların yine KULLANICI AYARLARI kısmında anlatılan
şekilde kullanılması suretiyle yapılmaktadır.
DURULAMA MODÜLÜ grubu ; DURULAMA MODÜLÜ durulama karakteristiklerini tanımlayan parametreleri içerir.
KOMPAKT KONVEYÖR TİPİ
MODÜLER KONVEYÖR TİPİ
RINSE MODULE
DURULAMA MODÜLÜ / rin dizi parametreleri aşağıda tarif edilmiştir:
Modüler
parametre
kompakt
parametre
Dizi
No.
Parametre Parametre Tanımlaması
Hava boşluğu
azami değeri(*)
ASL(*)
2
0
Hava boşluğundaki azami su düzeyi.
mmH2O
30
100
80
Max hist.
havaboşluğu(*)
ASH(*)
2
1
Hava boşluğundaki azami su düzeyine oranla
histerezis düzeyi.
mmH2O
0
80
20
AnL(*)
2
2
Durulama pompalaması işlemine imkan tanıyan
Hava boşluğundaki su düzeyi.
mmH2O
0
100
50
Duo durulama takındaki azami su düzeyini gösterir.
Su düzeyi bu değere ulaştığında doldurma durur.
mmH2O
30
100
55
Sadece “tahliye et&temizle ”. döngüsünde işlevseldir.
“Tahliye et&temizle” döngüsü” azami değerini
verir.
mmH2O
10
100
40
Duo tanktaki azami su seviyesine oranla, nisbi
histerezis düzeyini verir.
“duo azami düzeyi” ve “Dm
azami duo düzeyi.” ‘ni verir.
mmH2O
0
80
15
Duo tank su düzeyini, duo ısıtma elemanını
Ve duo pompalama işlemlerini harekete geçirmek
suretiyle bildirir.
mmH2O
0
50
20
°C / °F
10/
50
99/
210
92/198
°C / °F
10/
50
99/
210
86/187
No.
çalışma
histerezis
hava
boşl(*)
azami. duo
seviyesi(**)
Dm max
duo lev.
(**)
azami hist.
duo(**)
duo
çalışma
düzeyi
(**)
dSL(**)
(kompakt dizi
için
anlam
ifade etmez)
2
dSd(**)
(kompakt sınıf
için
anlam
ifade etmez)
2
dSH(**)
(kompakt sınıf
için
anlam
ifade etmez)
2
6
dnL(**)
(kompakt sınıf
için anlam
2
7
Ölçü
Birimi
Asgari
Azami Fabrika
ayarları
Ayarları
4
5
İfade etmez)
Kazan sıcaklık .
başlangıcı
btS
2
9
kazan
sıc.
bot
2
10
Hist. kazan
sıc.
btH
2
11
Kazan sıcaklığı ayar değerine oranla histerezis
sıcaklığı
°C / °F
0/0
15/
27
0/0
dut
2
12
DUO durulama tankı sıcaklık ayar değeri.
°C / °F
5/41
95/
203
70/158
dtH
2
13
DUO durulama tankı sıcaklık ayar değerine
oranlanmış histerezis sıcaklığı
°C / °F
0/32
50/
90
5/9
Düzey “0”’a (hava tutma düzeyi) ulaşılması ile
durulama pompasının durması arasında geçen
zaman.
sec
0
200
25
sec
0
200
30
Duo
sıc.
Hist. duo
sıc.
Tahliye .
Hava boşluğu
Duo
Tahliye gecikmesi
Add
2
15
ddd
2
17
Durulama safhasının başlama anındaki kazan
sıcaklığı;bu parametre, başlangıçtaki sıcaklık aşım
değerini belirler.bu parametre sayesinde soğuk
suyun girmesiyle birlikte; durulama suyu düzeyinin
düşmeyeceği anlaşılabilmektedir.
Kazan sıcaklığı ayar değeri.
Duo durula ma tan kında; dü ze y “0”’a (hava tutma
düzeyi) ulaşılması ile tankın tamamen boşalmasını sağlayan
selonoid valfin kapanması arasında geçen süre.
(*) Azami su seviyesi ile histerezis düzeyi arasındaki mesafe çalışma histerezis hava boşluğundan daha fazla olmalıdır.
Azami lev. Hava boşluğu – Azami Histerezis Hava boşluğu Çalışma Histerezis Hava boşluğu
ASL - ASH AnL
(**) Azami su seviyesi ile histerezis düzeyi arasındaki mesafe çalışma histerezis hava boşluğundan daha fazla
olmalıdır: Azami lev. Hava boşluğu – Azami Histerezis Hava boşluğu > Çalışma Histerezis Hava boşluğu
(**) Tahliye döngüsü esnasındaki azami su seviyesi; histerezis çalışma su seviyesinden yüksek olmalıdır:
Dm Azami duo düzeyi. - Azami. histerezis duo > Çalışma düzeyi duo
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 12 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.1.4 YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ dizisi parametreleri tuşların KULLANICI AYARLARI dizisinde gösterilen şekilde kullanılması
suretiyle kullanılabilmektedir.
Yıkama modülü dizisi, yıkama parametre karakteristiklerini belirleyen diziyi kapsar.
KOMPAKT KONVEYÖR TİPİ
MODÜLER KONVEYÖR TİPİ
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜ / yıkama dizisi parametreleri aşağıda belirtilmiştir:
Modüler
Paramet
re
Kompakt
parametr
e
Dizi
No.
Param
etre
No.
Yıkam
a
modülü
tty
3
0
Parametre açıklaması
birimi
Ölçü
Min
Mak
Fabrika
Ayarları
[WTM
165
için]
(*)]
Yıkama birimi tipi
Modüler Konveyör Tipi:
- “1165” modül 1165 mm
- “1490” modül 1490 mm.
-
-
-
1490
Kompakt Konveyör Tipi:
- “0” modül 1165 mm ve 1490 mm.
-
-
-
0
tSS(**)
3
1
Yıkama tankının içindeki azami düzeyi gösterir
Su seviyesi bu düzeye ulaştığında dolum durur
mmH2O
60
400
205
Makine
çalıştırma
Düzeyi (**)
tSr(**)
3
2
Pompa durduğunda su kaybını önlemek için
yıkama süresince
“azami düzey değeri Standby düzeyindenn
Mak çalışma düzeyine değiştirilir.
mmH2O
60
400
170
Makine
tahliye
düz(**)
tSd(**)
3
3
“Tahliye ve temizleme” döngüsü için geçerlidir.
mmH2O
60
400
190
Makine
hister.
düz(**)
tSH(**)
3
4
mmH2O
0
80
30
tnL(**)
3
5
mmH2O
60
400
90
Tank
sıcaklığı.
Yumuşatma
sıcaklığı
tut
3
7
Tank ısısı ayar noktası.
°C / °F
5/41
90/194
66/151
tSt
3
8
Yumuşatma sırasındaki ısı ayar noktası
(sadece yumuşatmalı makinelerde)
°C / °F
10/50
90/194
75/167
Histerezis
sıcaklığı
ttH
3
9
Tank ısısı ayar noktasına ilişkin histerezis ısısı
°C / °F
2/4
91/162
4/7
Makine
CU
sıcaklığı
StC
3
10
Isı pompalama işlemini başlatmak için CU’dan
Ayrılan suyun mak ısısı
CU’dan ayrılan su bu ısıyı aşarsa
makine normal çalışmasına devam eder
Fakat ısı pompalaması ( var ise) durur.
°C / °F
1/34
90/194
50/122
Stanby
düzeyi (**)
Çalışma
düzeyi(**)
“”Tahliye ve temizleme” döngüsü sırasındaki
Azami düzeyi gösterir.
Yıkama tankındaki mak düzeye bağlı olarak
Histerezis düzeyini gösterir. “Standby düzeyi,“Mak.
Çalıştırma düzeyi” ve “Mak Tahliye düzeyi”İle
ilgilidir.
Yıkama tankı ısıtma öğelerini ve
pompalama işlemlerini devreye sokarak
Yıkama tankındaki su düzeyini gösterirı.
UYARI:
Fabrika tarafından açıkça istenmedikçe
bu parametreyi değiştirmeyiniz.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 13 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Hist.
Isısı
CU
HtC
3
11
Isı pompalama işlemini başlatmak için CU’dan
°C / °F
1/2
20/46
50/90
°C / °F
20 / 68
70 /
158
48 / 118
ayrılan
Suyun mak. ısısı: CU’dan ayrılan suyun ısısı
“mak. Isı CU – Hist. Isısı CU”nın altına düşerse, makine normal
çalışmasına devam eder, fakat ısı pompalaması (eğer mevcutsa) durur.
UYARI:
Fabrika tarafından açıkça istenmedikçe
bu parametreyi değiştirmeyiniz.
ttC
3
12
Isı pompalamasına sahip makineler için geçerlidir.
Yıkama tankı ısıtma birimi durduğunda CU ısısını
Gösterir. Bu fonksiyon sadece ısı pompalaması
Varsa çalışır CU ısısını ısı pompalama
özelliklerine uygun bir şekilde
Düzenlemeye olanak sağlar.
Yıkama
san.
süresi
Std
3
13
Yumuşatma döngüsü sırasındaki
yıkama tankı temizlik süresi
sn
0
250
60
Fan
gecikme
başlangıcı
CGd
3
14
Yıkama safhasıve CU başlangıcı arasındaki süre
sn
0
200
0
an
gecikme
bitimi
CSd
3
15
Yıkama safhası ve CU bitimi arasındaki süre
sn
0
200
20
Tahliye
gecikmesi
dtd
3
17
Tanktaki “0” düzeyine erişme (hava tutma düzeyi
ve su tahliye solenoid valfinin kapanması arasında
Ki süre, su tankının tamamen boşaltılmasını sağlar
sn
0
200
30
Oto.
tahliye
Gecik.
Atd
3
18
İki otomatik su değişimi arasındaki süre. Bu
parametre sıfıra ayarlanırsa
Fonksiyon çalışmaz
min
0
250
120
Su
tahliyesi
qtd
3
19
Otomatik olarak boşaltılacak olan su miktarı
mmH2O
0
100
25 (***)
CU
Eşik.
Sıcaklığı
(*) Diğer ekipman dizileri için, bkz: B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ.
(***)
YIKAMA TANKLARI
1165
1490
Tank kapasitesi
100 l
150 l
Boşaltılacak su (litre/mm)
0,32 l/mm
0,485 l/mm
(**) Mak. Su düzeyi ve histerezis düzeyi arasındaki fark, çalışma düzeyinden daha yüksek olmalıdır: Stanby
düzeyi - Mak düzey hister > Çalışma düzeyi
tSS - tSH
>
tnl
(**)Yıkama sırasındaki mak su düzeyi ve histerezis düzeyi arasındaki fark, çalışma düzeyinden daha yüksek olmalıdır: Mak çalışma
düzeyi - Mak düzey hister. > Çalışma düzeyi
tSr - tSH > tnl
(**) Tahliye sırasındaki mak su düzeyi ve histerezis düzeyi arasındaki fark, çalışma düzeyinden daha yüksek olmalıdır: Mak tahliye
düzeyi - Mak düzey hister. > Çalışma düzeyi
tSd - tSH
>
tnl
A2.1.5 ÖN YIKAMA MODÜLÜ
ÖN YIKAMA MODÜLÜ dizisi parametreleri tuşların KULLANICI AYARLARI dizisinde gösterilen şekilde
kullanılması suretiyle kullanılabilmektedir.
ÖN YIKAMA MODÜLÜ dizisi, ön yıkama modülü karakteristiklerini belirleyen parametreleri kapsamaktadır.
MODÜLER RAF TİPİ
KOMPAKT RAF TİPİ
ÖN YIKAMA MODÜLÜ
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 14 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
ÖN YIKAMA MODÜLÜ / PrE dizisi parametreleri aşağıda belirtilmiştir:
Modüler
paramet
re
Kompakt
parametre
Dizi
No.
Param
etre
No.
Parametre açıklaması
Ön
yıkama
modülü
Pty
4
0
Ön yıkama modülü tipi
Ölçü birimi
Min
Mak
Fabrika Ayarları
[WTM200
(*)
içi
n]
- “1165-600” modül 1165 mm ya da 600 mm
- “1490” modül 1490 mm.
-
-
-
1165-600
- “0” modül 1165 mm ya da 600 mm
-
-
-
0
mmH2O
60
400
220
Pompa durduğunda su kaybını önlemek için ön yıkama mmH2O
“sırasında azami düzey değeri “Stanby düzey”den
“Çalıştırma düzeyi” ne geçer.
Sadece “Tahliye ve temizleme” döngüsünde geçerlidir.
“Tahliye ve temizleme” döngüsündeki” azami düzeyi
mmH2O
gösterir
.Ön yıkama tankındaki azami düzey ile bağlantılı olarak
Histerezis düzeyini gösterir. “Standby düzeyi”,
““Çalıştırma düzeyi” ve “Mak tahliye düzeyi” ile ilgilidir. mmH2O
60
400
180
60
400
190
0
80
30
mmH2O
60
400
90
- 1490 mm.’den sonraki “1” modüller
Ön yıkama tankındaki azami düzeyi gösterir.
Su seviyesi bu değere ulaştığında dolum durur.
Stanby
düzeyi
SbL(**)
4
1
Çalıştırma
düzeyi
PSS(**)
4
2
PSd(**)
4
3
PSH(**)
PnL(**)
4
4
4
5
Ön yıkama tankı ısıtma öğeleri ve ön yıkama pompa
işlemini sağlayarak Ön yıkama tankındaki su düzeyini
gösterir.
Tank
ısısı
Yumuş.
ısısı
Prt
4
7
Tank ısısı ayar noktası.
°C / °F
5/
41
90/
194
10/50
PSt
4
8
Yumuşatma sırasındaki tank ısısı ayar değeri
(sadece yumuşatmalı makinelerde - N.B.:
ön yıkama modülünde ısıtma öğesi kurulu olmalıdır.
°C / °F
10/
50
90/
194
75/167
Histerezis
ısısı
Ön yık.
Yumuş.
süresi
PtH
4
9
Tank ısısı ayar noktasına bağlı histerezis ısısı
°C / °F
1/2
50/90
5/9
SPd
4
10
Yumuşatma döngüsü sırasındaki yıkama tankı
Temizleme süresi
sec
0
250
60
Tahliye
gecikmesi
dPd
4
12
Tanktaki “0” düzeyine erişme (hava tutma düzeyi) ve
su tahliyesi solenoid Valfının kapanması arasındaki
süre, su tankının tamamen boşaltılmasını sağlar.
sec
0
200
30
Oto.
tahliye
gec.
APd
4
13
İki otomatik su değişimi arasındaki süre. Bu
parametre sıfıra ayarlanırsa fonksiyon çalışmaz
min
0
250
50
Su
tahliyesi
Mak
Ön yık.
ısısı
qPd
4
14
Otomatik olarak boşaltılacak olan su miktarı
mmH2O
0
50
10 (****)
dPt
4
15
°C / °F
0/
32
99/
210
40/104
Mak tahl.
düzeyi
Mak
hister.
düzeyi
Çalışma
düzeyi
Ön yıkama tankındaki mak ısı. Tank ısısı
be lirle nen ıs ıyı Aşa rsa, “Su tah liyes i”
pa ram etre leri ile be lirtile n m iktara
Eşit o ran da su tah liye ed ilir.
: (**)Mak. Su düzeyi ve histerezis düzeyi arasındaki fark, çalışma düzeyinden daha yüksek olmalıdır:
Stanby düzeyi - Mak düzey hister > Çalışma düzeyi
SbL - PSH > Pnl
(**)Yıkama sırasındaki mak su düzeyi ve histerezis düzeyi arasındaki fark, çalışma düzeyinden daha yüksek olmalıdır:
Mak çalışma düzeyi - Mak düzey hister. > Çalışma düzeyi
PSS - PSH > Pnl
(**)Tahliye sırasındaki mak su düzeyi ve histerezis düzeyi arasındaki fark, çalışma düzeyinden daha yüksek olmalıdır:
Mak tahliye düzeyi - Mak düzey hister. > Çalışma düzeyi
PSd - PSH
>
Pnl
(*) Diğer ekipman dizileri için, bkz: B1 KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ.
(****)
ÖN YIKAMA TANKLARI
Tank kapasitesi
Boşaltılacak su (litres/mm)
DOC. N.
5956.573.02
600
1165
45 l
100 l
1490
150 l
0,136 l/mm
0,32 l/mm
0,485 l/mm
Sayfa 15 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.1.6 DT MODÜLÜ
DT MODÜLÜ dizisi parametreleri tuşların KULLANICI AYARLARI dizisinde gösterilen şekilde kullanılması
suretiyle kullanılabilmektedirler.
DT MODÜLÜ dizisi, kurutma bölgesi (DT) karakteristiklerini belirleyen parametreleri kapsar.
KOMPAKT RAF TİPİ
MODÜLER RAF TİPİ
DT MODÜLÜ
DT MODÜLÜ / dt dizisi parametreleri aşağıda belirtilmiştir:
Modüler
paramet
re
Dizi
No
.
Parametre Parametre açıklaması
Dt
ısısı.
dtt
5
No
.
0
Dt hist.
ısısı.
dtH
5
Afd
5
Dt fan
gecikmes
i
DOC. N.
Kompakt
parametre
5956.573.02
Ölçü
birimi
Min
Mak
Fabrika
ayarları
Kurutma tüneli ısısı ayar noktası.
°C / °F
5/41
90/
194
70/158
1
Kurutma tüneli ısısı ayar noktasına bağlı
Histerezis ısısı.
°C / °F
0/0
50/
90
3/5
3
ADT ısıtma birimi ve ADT fanının durması arasındaki
Süre. Bu parametre ADT ısıtma birimi için doğru bir
Soğutma sağlar.
sec
0
250
120
Sayfa 16 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.1.7 HACCP
HACCP dizisi parametreleri tuşların KULLANICI AYARLARI dizisinde gösterilen şekilde kullanılması suretiyle
gerçekleştirilmektedir.
HACCP dizisi, HACCP bağlantısı karakteristiklerini belirleyen parametreleri kapsamaktadır.
KOMPAKT RAF TİPİ
MODÜLER RAF TİPİ
HACCP
HACCP / HAC dizisi parametreleri aşağıda belirtilmiştir:
Moduler
paramet
re
Kompakt
parametre
Dizi
No
.
Paramet
re
No
.
HACCP
adresi
Adr
6
0
IR
adresi
IrA
6
1
Parametre açıklaması
Ölçü
bi
rimi
Min
Max
Fab
rika
ayarl
arıg
Ekipmanın HACCP ağındaki adresi.
-
0
254
1
Ekipmanın bir IrDa bağlantı ağındaki adresi
.
-
0
254
1
A2.1.8 DEĞERLERİ GÖSTERİR PLAKA (YALNIZCA MODÜLER RAF TİPİ İÇİN)
DEĞERLERİ GÖSTERİR PLAKA dizisi, makine değer verisini belirleyen parametreleri kapsamaktadır.
DEĞERLERİ GÖSTERİR PLK
HACCP dizisi parametreleri, aşağıdaki tabloda verilen “DİZGİ” parametreleri hariç, tuşların KULLANICI
AYARLARI dizisinde gösterilen şekilde kullanılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. “DİZGİ” görüntülendikten
sonra onay tuşuna basılarak parametre değiştirilebilir; seçim oku parametre adından parametre değerine doğru
hareket eder.
DEĞERLERİ GÖSTERİR PLAKA
P.N.C.
0000000000000
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 17 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Oku hareket ettirmek için, değiştirilecek rakamın altına gelene kadar, aşağı-yukarı tuşlarına basın. Seçilen
rak amı değiştirmek iç in onay tuşuna basın.
DEĞERLERİ GÖSTERİR PLAKA
P.N.C.
0000000000000
Sayı yanıp söner ve seçilen sayının değeri yukarı-aşağı tuşları kullanılarak değiştirilebilir. Yeni değeri kaydetmek
için onay tuşuna basın. Kaydetmeden çıkmak için eklenti fonksiyonu tuşuna basın.
Tüm sayılar gereken şekilde değiştirildikten sonra, parametre seçim moduna dönmek için eklenti fonksiyonu
tuşuna basın.
DEĞERLERİ GÖSTERİR PLAKAya ait dizi aşağıda verilmiştir:
Parametre
adı
Dizi
No.
Param
etre
No.
Parametre açıklaması
Ölçü
birimi
Min
Max
Fabrika
ayarları
“DİZGİ”
parametresi
P.N.C.
7
0
Ürün Numara Kodu
-
-
-
-
Var
Seri numarası
7
1
Seri numarası
-
-
-
-
Var
Model
7
2
Fabrika Modeli
-
-
-
-
Var
Yapım yılı
7
3
Yapım yılı
-
-
-
-
Var
Üretim yeri
7
4
Üretim yeri (6 = Yıkama)
-
0
10
6
Donanım gücü
kW
-
-
Var
7
5
Donanım gücü
-
Var
Voltaj kaynağı
7
6
Güç kaynağı voltajı
F
-
Frekans
7
7
Frekans
Hz
50
-
-
Var
60
50
Mak. akım
7
8
Emilen akım
A
6
32
6
Yok
MCA (Minimum Devre Akım Şiddeti)
[sadece ABD versiyonunda]
A
-
-
-
Var
-
-
-
Var
Yok
MCA
7
9
MOP
7
10
MOP (Azami Yüksek Akım Koruması)
[sadece ABD versiyonunda]
A
Kor. derecesi
7
11
Koruma oranı
-
IPX5
Var
7
12
Kurulum günü (*****)
-
-
-
-
Var
7
13
Kurulum ayı (*****)
-
-
-
-
Var
7
14
Kurulum yılı (*****)
-
-
-
-
Var
Kurulum günü
Kurulum ayı
Kurulum yılı
(*****) Kurulumu yapan kişi kurulum gününü, ayını ve yılını ayarlamalıdır.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 18 / 70
Electrolux
EFS – Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.2 DATALOG (YALNIZCA MODÜLER RAF TİPİ İÇİN)
"DATALOG" moduna er işim, m ak inede meydan a gelen bir çok olayın gör ünt ülenm es ine olanak
sağlar .
Olayların yanı sıra, ekranda olayın başlangıç ve bitiş süresi de görünür, ayrıca önemi, kaydedilen olaya göre
değişen diğer bilgiler de gözükür.
Her olay BAŞLANGIÇ tarihi-süresi ve BİTİŞ tarihi-süresi ile karakterize edilir.
Nedeni artık mevcut olmayan STOP olayı kaydedilebilir (örneğin, üst sınırı aşan ve daha sonra doğru oranı
bulan ısı),
34
TİP
OLAY DATALOGU
YÜKSEK ISIDA YIKAMA
GG-AA-YY SS:SS DEĞERİ
BAŞLANGIÇ 10-10-05
14:10
80 °C
YÜKSEK ISIDA YIKAMA
STOP 10-10-05
14:15
ya da makine kullanıcı tarafından kapatıldığında (GÜÇ KAPALI) veya güç olmadığında (GÜÇ YOK). İkinci durumda,
STOP olayı, GÜÇ KAPALI ya da GÜÇ YOK göstergeleriyle belirtilir.
34
TİP
OLAY DATALOGU
YÜKSEK ISIDA YIKAMA
GG-AA-YY SS:SS DEĞERİ
BAŞLANGIÇ 10-10-05
14:10
GÜÇ KAPALI
STOP 10-10-05
80 °C
14:15
Makinenin son başlangıç tarihinden sonra başlayan ve sebebi hala mevcut olduğu için henüz bitmemiş bir olayın
görüntüsüne erişim sağlanıyorsa, olayın bitişi gösterilmez.
OLAY DATALOGU
34
YÜKSEK ISIDA YIKAMA
TİP GG-AA-YY SS:SS DEĞERİ
BAŞLANGIÇ 1014:10 80 °C
10-05
STOP -------------:--------
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 19 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
DATALOG tarafından kaydedilen olaylar listesi:
Olay ad
Olay tanımlaması
Olay Değeri (DEĞER)
1
BOIL. TEMP. HIGH
Kazan sıcaklığı değeri, ayar değerini 7 °C/13 °F kadar
aşmıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
2
DUO TEMP. HIGH
Durulama sıcaklığı değeri, sıcaklık ayarlanım noktasının 8 °C/14
°F üzerine çıkmıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
3
WASH. TEMP. HIGH
Yıkama tankı sıcaklığı değeri, sıcaklık ayarlanım noktasının 8
°C/14 °F üzerine çıkmıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
4
PREW. TEMP. HIGH
Önyıkama tankı sıcaklığı değeri, sıcaklık ayarlanım noktasının 8
°C/14 °F üzerine çıkmıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
5
DT TEMP. HIGH
Kurutma kanalı sıcaklığı değeri, sıcaklık ayarlanım noktasının 8
°C/14 °F üzerine çıkmıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
6
BOIL. TEMP. LOW
Yıkama safhasında kazan sıcaklığı, kabul edilebilir en az
değere(–histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre 8 °C/14 °F
‘dan daha yüksek bir düşüş göstermiştir.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
7
DUO TEMP. LOW
Yıkama safhasında çift durulama sıcaklığı, kabul edilebilir en az
değere(–histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre 10 °C/18 °F
‘dan daha yüksek bir düşüş göstermiştir.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
8
WASH TEMP. LOW
Yıkama safhasında yıkama sıcaklığı, kabul edilebilir en az
değere(–histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre 10 °C/18 °F
‘dan daha yüksek bir düşüş göstermiştir
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
9
DT TEMP. LOW
Yıkama safhasında kurutma kanalı sıcaklığı, kabul edilebilir en
az değere(–histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre 10 °C/18
°F ‘dan daha yüksek bir düşüş göstermiştir
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
11
AIRG. FILL. TOUT
11 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır
azami dolum periyodunda hava boşluğu doluma ulaşmamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
12
AIRG. LEV. FAULT
12 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
durulama modülündeki elektronik bord doğru şekilde
çalışmıyor
.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
13
DUO FILL. TOUT
13 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır
azami dolum periyodunda çift durulama tankı
doluma ulaşmamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
14
DUO LEV. FAULT
14 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
çift durulama tankındaki elektronik bord
doğru şekilde çalışmıyor.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
15
BOIL. HEAT. TOUT
15 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
azami ısınma süresi zarfında kazanda gereken ısınma
sağlanamamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
16
BOILER OVERTEMP.
16 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
kazandaki su sıcaklığı çok yüksektir
Olay kaydı tutulduğu sıradaki kazan sıcaklık
değerini gösterir.
17
BOILER NTC SHORT
17 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
kazan sıcaklık algılayıcısı kısa devre olmuş.
Önemsiz
18
BOILER NTC OPEN
18 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
kazan sıcaklık algılayıcısı açık konumda.
Önemsiz
19
DUO HEAT. TOUT
19 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
azami ısınma süresi zarfında çift durulama kazanında gereken
ısınma sağlanamamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki çifte durulama
sıcaklık değerini gösterir.
20
DUO OVERTEMP.
20 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
çift durulama kazanındaki su sıcaklığı çok yüksektir.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki çifte durulama
sıcaklık değerini gösterir.
21
DUO NTC SHORT
21 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
çift durulama kazanı sıcaklık sensörü kısa devredir.
Önemsiz
22
DUO NTC OPEN
22 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
çift durulama kazanı sıcaklık algılayıcısı açık konumda.
Önemsiz
23
RIN. PUMP THERM.
23 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
durulama pompası ısıl tetiği atmış.
Önemsiz
24
DUO PUMP THERM.
24 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
çift durulama pompası termal koruyucusu atmış.
Önemsiz
25
DRAIN DUO TOUT
25 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
çift durulama tankı azami boşaltma süresi dahilinde
boşaltılamamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki çifte durulama
düzeyini gösterir.
27
INVERTER ERROR
27 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
motor kontrol redresörü hata veriyor.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki seçili olan hız
değerini gösterir.
30
DRAIN AIRG TOUT
30 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
hava boşluğu azami boşaltma süresi dahilinde tam olarak
boşaltılamamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki hava boşluğu
seviyesini gösterir.
31
WASH FILL. TOUT
31 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
azami doldurma süresi dahilinde yıkama tankı tam olarak
doldurulamamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki yıkama kazanı
sıcaklık değerini gösterir.
32
WASH LEV. FAULT
32 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
yıkama tankındaki basınç algılayıcı doğru çalışmamaktadır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki yıkama kazanı
sıcaklık değerini gösterir.
33
WASH HEAT. TOUT
33 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
azami ısıtma süresi dahilinde yıkama tankı gerekli sıcaklığa
ulaştırılamamıştır.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki yıkama kazanı
sıcaklık değerini gösterir.
34
WASH OVERTEMP.
34 numaralı alarm hali ortaya çıkmıştır:
yıkama tankı su sıcaklığı çok yüksek.
Olay kaydı tutulduğu sıradaki yıkama kazanı
sıcaklık değerini gösterir.
Olay
Numarası
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 20 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Olay
Numarası
DOC. N.
Olay Adı
Olay Tanımlaması
Olay Değeri (DEĞER)
35
WASH NTC SHORT
35 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
yıkama tankı sıcaklık sensörü kısa devre oldu.
Önemsiz
36
WASH NTC OPEN
36 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
yıkama tankı sıcaklık sensörü açık konumda.
Önemsiz
37
WASH PUMP1 THER.
37 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
üst yıkama pompası ısıl koruması atmıştır.
Önemsiz
38
WASH PUMP2 THER.
38 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
alt yıkama pompası ısıl koruması atmıştır..
Önemsiz
39
CU FAN THER.
39 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
CU (yoğunlaştırma ünitesi) fan ısıl koruması atmıştır.
Önemsiz
40
DRAIN WASH TOUT
40 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
azami boşaltma müddeti sonunda yıkama tankı tam olarak
boşaltılamamıştır..
olay kaydı tutulması sırasındaki yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
42
AIRGAP LEV. LOW
Yıkama safhasında hava boşluğu tankı su seviyesi, kabul edilebilir
en az değere(–histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre
10mm’den daha yüksek bir düşüş göstermiştir.
43
DUO LEV. LOW
Yıkama safhasında çift durulama tankı su seviyesi, kabul edilebilir
en az değere(–histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre
10mm’den daha yüksek bir düşüş göstermiştir
44
WASH LEV. LOW
Yıkama tankı su seviyesi, kabul edilebilir en az değere(–histerezis
sıcaklık ayarlanım noktasına) göre 20mm’den daha yüksek bir
düşüş göstermiştir
olay kaydı tutulması sırasındaki hava boşluk
değerini ifade eder.
olay kaydı tutulması sırasındaki çift
durulama tankı sıcaklık değerini ifade eder.
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
Önyıkama tankı su seviyesi, kabul edilebilir en az değere(–
histerezis sıcaklık ayarlanım noktasına) göre 20mm’den daha
yüksek bir düşüş göstermiştir).
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
POWER ON
Kayıt tertibatı aktivasyonu.
Önemsiz
FORCED WASH
Yıkama başlangıcında zorlanma.
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama tankı
sıcaklık değerini ifade eder.
48
EMERGENCY
SWITCH
acil durum düğmesine basıldı.
Önemsiz
49
PARAMETER MODE
parametre moduna erişim söz konusu.
Önemsiz
50
PARAMETER
MODIF.
bir parametre değiştirilmiş .
değiştirilmiş dizi ve parametre numaralarını
gösterir.
51
PREW. FILL. TOUT
51 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
ön yıkama tankı azami dolum süresi dahilinde
doluma ulaşmadı.
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
52
PREW. LEV. FAULT
52 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
ön yıkama tankındaki basınç sensörü doğru şekilde çalışmıyor
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
53
PREW. HEAT. TOUT
53 numaralı alarm durumu ortaya çıktı
ön yıkama tankında gerek duyulan sıcaklığa ısıtma süresi
dahilinde erişilemedi.
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
54
PREW. OVERTEMP.
54 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
Ön yıkama tankı su sıcaklığı aşırı yüksek.
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
55
PREW. NTC SHORT
55 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
ön yıkama tankı sıcaklık sensörü kısa devredir.
Önemsiz
56
PREW. NTC OPEN
56 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
ön ykama tankı sıcaklık sensörü açıktır.
Önemsiz
57
PREW. PUMP THER.
57 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
ön yıkama pompası termal koruyucusu atmıştır.
Önemsiz
58
DRAIN PREW. TOUT
58 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
ön yıkama tankının boşaltımı, azami boşaltım süresi sonunda tam
olarak gerçekleştirilememiştir.
olay kaydı tutulması sırasındaki ön yıkama
tankı sıcaklık değerini ifade eder.
60
CU NTC SHORT
60 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
CU sıcaklık sensörü kısa devredir.
Önemsiz
61
CU NTC OPEN
61 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
CU sıcaklık sensörü açıktır.
Önemsiz
62
HEAT PUMP FAULT
62 numaralı alarm durumu ortaya çıktı :
sıcaklık pompasının bir hata verdini gösterir.
Önemsiz
63
CU TEMP. HIGH
CU sıcaklığı, sıcaklık pompasının işlevini doğru şekilde yerine
getirebilmesi için müsaade edilen azami değeri 8 derece aşmıştır.
olay kaydı tutulması sırasındaki CU sıcaklık
değerini ifade eder.
64
CU TEMP. LOW
yıkama safhasında CU sıcaklığı; sıcaklık pompasının işlevini doğru olay kaydı tutulması sırasındaki CU sıcaklık
değerini ifade eder.
şekilde yerine getirebilmesi için müsaade edilen (histerezis
sıcaklığı ayarlanım noktasına göre) 10 °C/18 °F artış göstermiştir
65
LEV. LOW WASH
bir düzey düşmesine bağlı olarak yıkama süreci durmuştur
olay kaydı tutulması sırasındaki CU sıcaklık
değerini ifade eder.
66
RINSE FLOW CTRL
durulama akış obüratörü için kalibrasyon döngüsü başlamıştır.
Ölçülen akışın tam ve kısmi
değeri
.
71
DT HEAT. TOUT
71 numaralı alarm durumu ortaya çıktı :
azami ısıtma süresinde kurutma kanalında gerekli sıcaklığa
erişilemedi..
olay kaydı tutulması sırasındaki kurutma
tüneli sıcaklık değerini ifade eder.
72
DT OVERTEMP.
72 numaralı alarm durumu ortaya çıktı
kurutma tüneli sıcaklığı çok yüksek.
olay kaydı tutulması sırasındaki kurutma
tüneli sıcaklık değerini ifade eder.
73
DT NTC SHORT
73 numaralı alarm durumu ortaya çıktı
kurutma kanalı sensörü kısa devre olmuştur.
Önemsiz
45
PREWASH
LOW
46
47
5956.573.02
LEV.
Sayfa 21 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
olay
numarası
olay adı
olayın tanımlaması
Olay değeri (VALUE)
74
DT NTC OPEN
74 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
kurutma tüneli sensörü açık.
Önemsiz
75
DT FAN THER.
75 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
kurutma tüneli fan termal koruyucusu atmış.
Önemsiz
76
MOT CURR OOR H.
76 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
tertibat motoruna verilen akım, “motor akımı” parametresinde
belirtilen değerin üzerinde.
Önemsiz
77
MOT CURR OOR L.
77 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
tertibat motoruna verilen akım, “motor akımı” parametresinde
belirtilen değerin üzerinde.
Önemsiz
78
HIGH MOT. CURR.
78 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
tertibat motoruna verilen akım, “motor akımı” parametresinde
belirtilen değerin üzerinde.
tertibat motoruna olay kaydı tutulması
sırasında verilen akımı gösterir
89
U.I. TEMP. HIGH
89 numaralı alarm durumu ortaya çıktı
kullanıcı arayüzü sıcaklığı çok yüksek.
olay kaydı tutulması sırasındaki kullanıcı
arayüzü sıcaklığını verir.
90
ECAP ERROR
90 numaralı alarm durumu ortaya çıktı:
makine ile elektronik bordlar arasında iletim hataları.
bir modülün Mec ile kullanıcı arayüzü
arasında , bir modülün iletişim hatasına
sebep olduğunu gösterir:
1: durulama
2: yıkama
4: ön yıkama
8: DT.
A2.3 İNFO
Tercih oku İNFO öğesini gösteriyorken (“C” – Şekil 3) onay tuşuna basınız ve (FW) versiyonları
görüntülenecektir.
KOMPAKT RAF TİPİ
MODÜLER RAF TİPİ
i
INFO
FW KLLNCI
FW LCD
FW DURULA
FW YIKA
FW ÖN YKMA
FW DT
14660200
14660300
14660100
14660100
14660100
14660100
KULLANICI
GÜÇ
Modüler raf tipi; KULLANICI ARAYÜZÜ ve GÜÇ bordu yazılım versiyonunu görüntüleyecektir. (FW KULLANICI ve
FW LCD) (FW DURULAMA, FW YIKAMA, FW ÖNYIKAMA, FW DT), Kompakt Raf Tipi KULLANICI ARAYÜZÜ
ve kullanıcı arayüzüne bağlı olan GÜÇ bordu yazılım versiyonunu görüntüleyecektir.
SERVİS MENÜSÜne dönmek için onay tuşuna basınız.
A2.4 İSTATİSTİKLER (YALNIZCA MODÜLER RAF TİPİ)
Tercih oku İSTATİSTİKLER öğesini işaret ederken onay tuşuna (“C” - Şekil 3) basınız.ve ekranda çalıştırmalar,
makinenin ilk elektrik kullanıcısına ait aktivasyon sayısı belirecektir. Aşağıdaki tablo; makinenin elektrik
kullanıcılarına ait tüm kodları açıklamaktadır (YÜKLEME KODU) ekranda makinenin kurulum tarihinden
itibaren elektrik kullanıcılarına ait çalıştırma ve aktivasyon sayıları görülebilecektir.
Son sıfırlamaya karşılık gelen karşı tarafta belirtilmiş olan tarihten başlamak üzere; seçili elektrik kullanıcısının
çalıştırma sayılarını da göstermektedir (SIFIRLAMA AKT.)
STATISTICS
LOAD CODE 25
12000
MIN
100
ACT
RESET ACT DD-MM-YY HH:MM
2
10-10-05
14:25
Aslında seçili elektrik kullanıcısına ait başlama sayılarının sayısı sıfırlanabilir, onay tuşuna basarak;
İSTATİSTİKLERİN SIFIRLANMASI moduna girilebilecektir.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 22 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
.
STATISTICS RESET
LOAD CODE 25
12000
MIN
100
ACT
RESET ACT DD-MM-YY HH:MM
2
10-10-05
14:25
Çalıştırma sayacını sıfırlamak üzere onay tuşuna tekrar basınız (RESET ACT).
Başlatma sayıcısı değeri (RESET ACT) sıfırlanmış ve tarih, saat değerleri kayıt edilmiştir.
Eğer resetlenebilir sayacın son reseti (RESET ACT) fabrikada yapılmış ise, FAC göstergesi sıfırlama zamanının
karşısında yerini alacaktır.
İSTATİSTİKLERİN SIFIRLANMASI modundan çıkmak için aksesuar işlevleri
tuşuna basınız. Makinedeki elektrik kullanıcılarının listesi;(YÜKLEME KODU)
LOAD CODE
DOC. N.
Elektrik kullanıcısı tanımı
1
hava boşluğunu dolduran selonoid valf
2
yıkama tankını dolduran selooid valf
3
selonoid valfi dolduran ön yıkama tankı
4
kazan ısıtma elemanı
5
DUO(Çift) ısıtma elemanı
6
yıkama tankı ısıtma elemanı
7
yıkama tankı ısıtma ikinci elemanı (yalnızca ayrı ayrı kontrol edilen ısıtma elemanları ile ısıtılan makineler için)
8
ön yıkama tankı ııstma elemanı
9
DT ısıtma elemanı
10
üst yıkama pompası
11
alt yıkama pompası
12
üst önyıkama pompası
13
alt ön yıkama pompası
14
durulama pompası
15
DUO(Çift) pompa
16
CU fanı
17
DT fanı
18
DUO tank tahliye selonoid valfi
19
yıkama tank tahliye selonoid valfi
20
önyıkama tank tahliye selonoid valfi
21
yıkama pompası pervanesi tahliye selonoid valfi
22
önyıkama pompası pervanesi tahliye selonoid valfi
23
Tertibat motoru
24
makine iç beslemeli motoruyla çalışan döndürme sistemi başlatma komutu
25
makine dış beslemeli motoruyla çalışan döndürme sistemi başlatma komutu
26
makine dış beslemeli motoruyla çalışan döndürme sistemi, Hız 2 başlatma komutu
27
makine iç beslemeli motoruyla çalışan döndürme sistemi, Hız 2 başlatma komutu
28
Sıcaklık pompası
29
Ön yıkama modülü kapısını açmak
30
yıkama modülü kapısını açmak
31
durulama modülü kapısını açmak
32
DT modülü kapısını açmak
5956.573.02
Sayfa 23 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
A2.5 DURULAMA KONTROLÜ ( YALNIZCA ATMOSFERİK RAF TİPİ İÇİN )
Onay tuşuna (“C” - Şekil 3)tercih okunun DURULAMA KONTROLÜnü işaret ettiği sırada basınız. Ardından
makine bir durulama akışı kontrol döngüsü başlatacaktır.
Raf tipi bordların arasında bir iletişim hatası varsa, durulama akışı kontrol döngüsü gerçekleştirilemeyecektir.
Bu durumda ekranda şunlar belirir:
DURULAMA AKIŞ KNTRL
DURULAMA AKIŞ KNTR
ERİŞİLEMEZ
ÇIKMAK İÇİN
BASINIZ
İletişimin doğru şekilde gerçekleşmesi halinde, ekran kullanıcıya bir akış kontrol döngüsünün başlamak üzere
olduğunu bildirir
DURULAMA AKIŞ KNTRL
BAŞLAMAK
İÇİN BASINIZ
ÇIKMAK İÇİN
BASINIZ
onay tuşuna bastığınızda (“C” - Şekil 3)kontrol döngüsü başlayacaktır:
DURULAMA AKIŞ KONTR
DURULAMA AKIŞ KNTRLÜ
FAAL
rfC
pRG
Ekran o anki durulama akış değerini gösterene dek 2 dakika kadar bekleyin:
DURULAMA AKIŞ KONTR
5,0 Lt Dk
TEKRAR
DOC. N.
5956.573.02
ÇIKIŞ
Sayfa 24 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
elde edilen verileri aşağıdaki tabloda verilenlerle kıyaslayın ve akışın bu değerlerden daha yüksek veya daha
düşük olması halinde durulama akışını düzenleyen vanayı kısın ya da daha da açın ve kontrol döngüsünü
optimum değere erişilene dek tekrarlayın.
MAKİNE TİPİ
DOĞRU AKIŞ (Lt/Dk)
WTM140
4.00
WTM165
5.00
WTM180
5.00
WTM200
5.00
WTM250
5.00
WTM300
5.00
RTC 90
4.00
RTC140
4.00
RTC180
4.00
RTC220
5.00
(5.00 sıcaklık pompasıyla)
DİKKAT:
Raf tipi modeller fabrikadan akış vanaları optimum değeri verecek şekilde ayrılırlar.
DİKKAT:
Durulama akış hızı değeri ± 0,3 litre/Dk. yanılma payına sahiptir.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 25 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
B
PROGRAMLAMA KILAVUZU
Ekipmana yeni bir kullanıcı arayüzü kurmak istediğinizde; arayüzün kurulacak olduğu makineye göre
ayarlanması gerekir.
DİKKAT:
Ayarlanması gerekli olan parametreler kurulum günü, ay ve yılı (bakınız paragraf A2.1.8 DEĞERLER
PLAKASI (SADECE MODÜLER RAF TİPİ İÇİN)) ve her bir ekipman dizisine ait spesifik parametreler
şeklindedir (bakınız . B1.1 MODÜLER RAF TİPİ).
B1
KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ B1.1
MODÜLER RAF TİPİ
WTM140
Durulama 600 & Yıkama 1165 (DT olmaksızın)
Jenerik işlevi.
Uygulama tipi
Uygulama yönü
JENERİK İŞLEVİne giriniz ve aşağıdaki parametreleri kurunuz.
Ri Ws
Makine tipi
sol/sağ
Raf açılma yönü .
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf.
Hız No. 1
25
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı Hızı 1 85
Hız1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız No. 2
45
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 50
Hız2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
61
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
No
yıkama tankı ısıtma elemanı .
Isıtma idaresi
HIGH
makine ısıtma gücü idaresi.
DURULAMA MODÜLÜ
DURULAA MODÜLÜne giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayınız
Havaboşluğu 31
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜne girip aşağıdaki parametreleri ayarların.
Yıkama Modülü
1165
Yıkama modülü tipi.
Makineyi kapatın ve yeniden açın.
WTM165
Durulama 600 & Yıka 1490 (DT olmaksızın)
JENERİK İŞLEVİ.
Uygulama tipi
Uygulama yönü.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın.
Ri Ws
Makine tipi
Sol-sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
Hız numarası. 1
27
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir].
Yıkama zamanı hızı 1 110
Hız2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 26 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Hız numarası. 2
Yıkama zamanı hızı 2
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
61
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
evet
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
MEDIUM makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
DURULAMA MODÜLÜne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1490
yıkama modülü tipi.
Makineyi kapatınız ve tekrar açık konuma getiriniz.
WTM180
JENERİK İŞLEVİ.
Uyg. tipi
Uyg . yönü.
Hız no. 1
51
58
Durulama 600 & Yıkama 1165 & Önyıkama 600 (DT
olmaksızın)
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Ri Ws Pw makine tipi.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
35
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 108
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
58
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 59
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
No
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
HIGH
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ
Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1165
yıkama modülü tipi.
Ön yıkama modülü
Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ön yıkama modülü 1165-600 Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi
220 ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
180
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyine, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 27 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
WTM200
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 600 (DT
olmaksızın)
Jenerik işlevi.
Uygulama tipi
Uygulama yönü
JENERİK İŞLEVİne giriniz ve aşağıdaki parametreleri kurunuz.
Ri Ws Pw Makine tipi.
sol/sağ
Raf açılma yönü .
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf..
Yıkama no. 1
40
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir].
Yıkama hızı no 1
105
Hız1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
63
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı no 2
65 Hız2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman
Tahliye -devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
evet
yıkama tankı ısıtma gücü idaresi.
Isıtma idaresi
MEDIUM makine ısıtma gücü idaresi.
DURULAMA MODÜLÜ
DURULAmA MODÜLÜne giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayınız.
Havaboşluğu 25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜne girip aşağıdaki parametreleri ayarların.
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülü tipi.
Ön yıkama modülü
YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz..
Ön yıkama modülü 1165-600 Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi
220 ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
180
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyine, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
WTM250
Durulama 600 & Yıkama 1490 & Önyıkama 1165
(DT olmaksızın)
JENERİK İŞLEVİ.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki
Uygulama Tipi
Ri Ws Pw Makine tipi.
Uygulama yönü.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf.
Hız no. 1
55
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 99
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
63
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 65
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
Hayır
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
YÜKSEK
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri
giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1490
yıkama modülü tipi.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 28 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Ön yıkama modülü
YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ön yıkama modülü 1165-600 Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi
205 ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
170
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyine, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
WTM300
durulama 600 & yıkama 1490 & önyıkama 1490 (DT
olmaksızın)
JENERİK İŞLEVİ.
Uygulama Tipi
Uygulama yönü.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Ri Ws Pw makine tipi.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
Hız no. 1
60
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 100
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
100
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 60
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
HAYIR yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
YÜKSEK
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri
giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1490
yıkama modülü tipi.
Ön yıkama modülü YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ön yıkama modülü
1490
Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi 205
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
170
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 29 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
WTM140
Durulama 600 & Yıkama 1165 (DT)
JENERİK İŞLEVİ.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama Tipi
Ri Ws Pw makine tipi.
Uygulama yönü.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
Hız no. 1
25
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
45
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 50
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
61
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
HAYIR yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
YÜKSEK
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Hava boşluğu31
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1165
yıkama modülü tipi.
Makineyi kapatıp açınız.
WTM165
85
Durulama 600 & Yıkama 1490 (DT)
JENERİK İŞLEVİ.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama Tipi
Ri Ws Pw makine tipi.
Uygulama yönü.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
Hız no. 1
27
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 110
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
51
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 58
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
61
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
EVET
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
ORTA
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri
giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1490
yıkama modülü tipi.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 30 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
WTM180
Durulama 600 & Yıkama 1165 & Önyıkama 600 (DT)
JENERİK İŞLEVİ.
uygulama . tipi
uygulama . yönü.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Ri Ws Pw makine tipi.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
Hız no. 1
35
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 108
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
58
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 59
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
No
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
HIGH
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ
Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1165
yıkama modülü tipi.
Ön yıkama modülü
Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ön yıkama modülü 1165-600 Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi
220 ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
180
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyine, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
WTM200
Durulama 600 & Yıkama 1490 & ön yıkama 600 (DT)
Jenerik işlevi.
uygulama . tipi
Uygulama yönü
JENERİK İŞLEVİne giriniz ve aşağıdaki parametreleri kurunuz.
Ri Ws Pw Makine tipi.
sol/sağ
Raf açılma yönü .
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf..
hız no. 1
40
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir].
Yıkama hız no 1
105
Hız1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
63
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı no 2
65 Hız2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman
Tahliye- devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
evet
yıkama tankı ısıtma gücü idaresi.
Isıtma idaresi
MEDIUM makine ısıtma gücü idaresi.
DURULAMA MODÜLÜ
DURULAmA MODÜLÜne giriniz ve aşağıdaki parametreleri ayarlayınız.
Havaboşluğu 25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ
YIKAMA MODÜLÜne girip aşağıdaki parametreleri ayarların.
Yıkama Modülü
1490
Yıkama modülü tipi.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 31 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Ön yıkama modülü
YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz..
Ön yıkama modülü 1165-600 Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi
220 ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
180
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyine, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
WTM250
durulama 600 & yıkama 1490 & önyıkama 1165 (DT)
GENERIC FUNC
Uygulama Tipi
Uygulama yönü.
Jenerik İşlevlere girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ri Ws Pw Makine tipi.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf.
Hız no. 1
53
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 99
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
83
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 65
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
Hayır
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
YÜKSEK
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri
giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi
ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1490
yıkama modülü tipi.
Ön yıkama modülü
YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ön yıkama modülü 1165-600 Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi
205 ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
170
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyine, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 32 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
WTM300
durulama 600 & yıkama 1490 & önyıkama 1490 (DT)
JENERİK İŞLEVİ.
JENERİK İŞLEVİne girin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın
Uygulama Tipi
Ri Ws Pw makine tipi.
Uygulama yönü.
Sol/Sağ
Raf açılma yönü.
:
Sol: Soldan takmalı raf.
Sağ: sağdan takmalı raf .
Hız no. 1
60
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
Yıkama zamanı hızı 1 100
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Hız no. 2
100
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir.
Yıkama zamanı hızı 2 60
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının
başlaması arasında geçen zaman.
Tahliye - devrede
63
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
Heat two comm.
HAYIR yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
Isıtma idaresi
YÜKSEK
makine ısıtma gücü idaresi modu.
DURULAMA MODÜLÜ
Enter DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri
giriniz.
Hava boşluğu25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması
tahliye gecikmesi ve durulama pompasının durması.
YIKAMA MODÜLÜ Enter WASH YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülü
1490
yıkama modülü tipi.
Ön yıkama modülü YIKAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Ön yıkama modülü
1490
Yıkama modülü tipi.
Hazırda bekleme düzeyi 205
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu
noktaya ulaştığında dolum duracaktır.
Çalışma düzeyi
170
azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den
“çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek amacıyla ön yıkama
sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 33 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
B1.2
COMPACT RACK TYPE
RTC90 / CTC90 / WTC90
Yıkama + Durulama 1165 (DT’siz atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz
makine tipi.
Apt
5
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
27
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
55
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
27
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
55
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
53
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
RTC90 / CTC90 / WTC90
1165 ‘den Yıkama + Durulama (DT’li atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
7
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
27
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
55
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
27
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
55
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
53
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA
MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 34 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
RTC90 / CTC90 / WTC90
Yıkama + Durulama 1165 (DT’siz atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
4
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
27
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
55
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
27
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
55
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
37
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
RTC90 / CTC90 / WTC90
Yıkama + Durulama 1165 (DT’li atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
4
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
27
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
55
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
27
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
55
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
37
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 35 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
RTC140 / CTC140 / WTC140
Yıkama + Durulama 1490 (DT’siz atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
5
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
25
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
80
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
45
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
40
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
53
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
RTC140 / CTC140 / WTC140
Yıkama + Durulama form 1490 (DT’li atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
7
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
25
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
80
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
45
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
40
arasında
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE geçen
53zaman.
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 36 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
RTC140 / CTC140 / WTC140
Yıkama + Durulama form 1490 (DT’siz basınçlı devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
4
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
25
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
80
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
45
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
40
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
37
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
RTC140 / CTC140 / WTC140
Yıkama + Durulama form 1490 (DT’li basınçlı devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
6
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
25
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
80
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
45
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
40
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
37
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
tub ‘e . giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
Makineyi kapatıp açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 37 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
RTC180 / CTC180 / WTC180 Yıkama + Durulama & Ön yıkama
600 (DT’siz atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
9
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
35
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
88
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
58
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
48
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
55
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
Enter
tub aşağıdaki parametreleri ayarlayınız.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
RTC180 / CTC180 / WTC180 Yıkama + Durulama 1165 & ön yıkama
600 (DT’li atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
11
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
35
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
88
arasında geçen
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
58zaman..
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
48
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
55
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 38 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
btF
Rin
Add
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
1
yıkama tankı doldurma modu.
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
31
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
pompasının durması.
tub ‘e girin ve aşağıdaki parametreleri girin.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
RTC180 / CTC180 / WTC180 Yıkama + Durulama 1165 & ön yıkama
600 (DT’siz basınçlı devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
8
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
35
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
88
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
58
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
48
arasında
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE geçen
39zaman.
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜ’ne giriniz ve aşağıdaki parametreleri giriniz
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
tub ‘e girip aşağıdaki parametreleri giriniz
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 39 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
RTC180 / CTC180 / WTC180 yıkama + durulama 1165 & ön yıkama
600 (DT’li basınç devresi)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
10
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
35
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
88
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
58
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
48
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
39
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
durulama
modülüne
verilen parametreleri giriniz.
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
31
pompasının durması.
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
Tub’e verilen parametreleri giriniz.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
RTC220 / CTC220 / WTC220 yıkama + durulama 1165 & ön yıkama
1165 (DT’siz atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
9
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
57
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
73
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
69
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
57
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
55
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 40 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
btF
Rin
Add
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
1
yıkama tankı doldurma modu.
durulama modülüne aşağıdaki parametreleri giriniz.
25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
pompasının durması.
Tub'e aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
RTC220 / CTC220 / WTC220 yıkama+ durulama 1165 & ön yıkama
1165 (DTli atmosferik devre)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz
makine tipi.
Apt
11
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
57
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
73
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
69
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
57
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
55
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜNE aşağıdaki parametreleri giriniz.
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
25
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
pompasının durması.
tub ‘e girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 41 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
RTC220 / CTC220 / WTC220 yıkama+durulama 1165 & ön yıkama
1165 (DT’siz basınç devresi)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz
makine tipi.
Apt
8
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
57
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
73
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
69
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
57
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
39
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
yıkama tankı doldurma modu.
btF
1
DURULAMA MODÜLÜNE girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
Rin
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
Add
25
pompasının durması.
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
tub’e aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
RTC220 / CTC220 / WTC220 yıkama durulama 1165 & ön yıkama
1165 (DTli basınç devresi)
GFu
GFu ‘ya girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
makine tipi.
Apt
10
1 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir
SP1
57
Hız 1 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd1
73
arasında
geçen
zaman..
2 [Hz] hızında tertibat motoru çalışma frekansını verir .
SP2
69
Hız 2 [s] ayarı seçili iken, rafın takılması ile durulama safhasının başlaması
rd2
57
arasında
geçen
zaman.
tahliye ve temizlik safhalarının devreye sokulması.
drE
39
yıkama tankı ısıtma elemanı idaresi modu.
H2C
0
makine ısıtma gücü idaresi modu.
b_t
0
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 42 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
btF
Rin
Add
tub
tty
PrE
Pty
SbI
PSS
1
yıkama tankı doldurma modu.
durulama modülüne aşağıdaki parametreleri giriniz
25
hava boşluğunda “0” düzeyine (hava tutma düzeyi) ulaşılması ve durulama
pompasının durması.
tub ‘e girip aşağıdaki parametreleri giriniz.
Yıkama modülünün tipi.
2
PrE’ye girip ve aşağıdaki parametreleri giriniz.
Önyıkama modülünün tipi.
0
ön yıkama tankı maksimum değerini gösterir. Su seviyesi bu noktaya ulaştığında
dolum duracaktır.
180 azami düzey değeri, “hazırda bekleme”’den “çalışma düzeyi”ne, su kaybını önlemek
amacıyla ön yıkama sırasında, pompaların durduğu zaman değiştirilmiştir.
220
Makineyi kapatıp tekrar açınız.
B2
B2.1
ÖZEL İŞLEVLER
ÖLÇÜ BİRİMİ OLARAK FAHRENAYT ‘IN SEÇİLMESİ
Makinenin fabrika çıkışı ekrandaki sıcaklık değerlerini Celsius cinsinden ifade edecek şekildedir.
(Fahrenheit vis. = yalnızca modüler raf tipi değil ; CF= 0 sadece kompakt raf tipi için).
sıcaklıkları görüntüleme birimi olarak fahrenaytı seçmek için, JENERİK İŞLEVLERe giriniz ve Fahrenheit vis.
parametresini = Evet (yalnızca Modüler Raf Tipinde) olarak değiştiriniz veya GFu ‘ya giriniz ve CF
parametresini 1’e (sadece kompakt raf tipi için) ayarlayınız.
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 43 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
C REDRESÖR PARAMETRELERİ
C1
REDRESÖRÜN PROGRAMLANMASI
C1.1 EKRAN İŞLEVLERİ3
Telemecanique
Altivar 11
3 “7 segment”
ekran
Bir menü veya parametreden
Çıkmayı veya ekrandaki değeri
Bellekteki bir önceki değere
dönecek şekilde reddetmeyi
sağlar
ESC
ENT
Görüntüdeki değeri azaltır
ya da bir sonraki parametre
veya menüye gider
Görüntüdeki değeri arttırır veya
bir önceki parametre veya
menüye döner
veya
tercihi kaydedin:
Bir menü veya parametreye girer,
Veya görünen değer ya da parametreyi
kaydeder
basmak seçimi değiştirmez.
ENT
Bir değer kaydedildiğinde ekranda belirtilecektir.
C1.2 REDRESÖR PARAMETRELERİ LISTESI
Telemekanik hız sürücü Altivar 11 tip ATV11PU12M2E380
110Vac tertibat motoru için parametreler ( Delta bağlantı)
Parametre
Tanımlama
Standart
makine
ACC
dEC
LSP
Hızlanış süresi
Yavaşlayış süresi
Düşük hız
3.0
0.5
0.0
HSP
Yüksek hız
100
Motor ısıl akımı
3.6
SP2
2. hız ayar değeri
10
SP3
3. hız ayar değeri
25
SP4
4. hız ayar değeri
50
Analog giriş göstergesi
10U
ItH
Alt
DOC. N.
5956.573.02
Act
Sayfa 44 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
drC
FUn
UnS
FrS
StA
Nominal motor voltajı
Nominal motor frekansı
Frekans halka stabilitesi
110
50
20
FLG
Frekans halka kazanımı
50
UFr
Ir telafisi
50
nCr
Nominal motor akımı
3.6
CLI
Geçerli limit
3.9
nSL
Nominal motor slipi
5
SLP
Slip telafisi
100
COS
Nominal motor kosinüsü
0.65
ACt
tCt
Kontrol tipi
Kablo kontrol tipi
2C
Lel
LIA
LIB
LIA
LIB
Ters
Ayarlı hız lia
Ayarlı hız lib
Konfigürasyon girişi Lia
Konfigürasyon girişi Lib
nO
nO
nO
nO
nO
0.0
nO
90
0
0.3
60
10
nO
nO
nO
nO
tCC
rrS
Ps2
HSP
tLS
PI
LOC
tOL
API
LUL
tUL
rSF
rP2
LC2
nST
PIF
LI
LI
StP
Hat beslemesinin kaybı halinde,
kontrollü durma
İniş rampası adaptasyonu
FST
ACt
Otomatik DC enjeksiyonu
YES
tdC
Durma halinde enjeksiyon vakti
0.5
SdC
Enjeksiyon akımı
2.9
ACt
Frekans dizisi
LF
Sfr
Frekansın değişmesi
4
Frenleme
nO
Analojik çıktı
OCr
brA
AdC
SfT
FLr
dO
DOC. N.
Aşırı yükleme eşiği
Overl. Işlevi için zaman
gecikmesi.
Erişilen histerezis frekansı
Yük altı eşik
Underl işlevi için gecikme.
Hataların resetlenmesi
Ikinci tırmanış
2. limit akımı
Boş tekerlek durdurucusu
ACt
YES
Atr
Otomatik yeniden başlatma
nO
bFr
Motor frekansı
50
SCS
Ayarların yedeklenmesi
nO
FCS
5956.573.02
Konfigürasyonun hatırlatıcısı
Sayfa 45 / 70
nO
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
Telemekanik hız sürücüsü Altivar 11, Tip: ATV11PU12M2E380
230Vac tertibat motoru için parametreler ( Delta bağlantı)
Parametre
Tanımlama
Standart
makine
ACC
dEC
LSP
Hızlanma zamanı
Alçalma zamanı
Düşük hız
3.0
0.5
0.0
HSP
Yüksek hız
100
Motor ısıl akımı
1.7
SP2
2. mevcut hız
10
SP3
3.mevcut hız
25
ItH
SP4
4. mevcut hız
50
Alt
Act
Analog giriş göstergesi
10U
drC
UnS
FrS
StA
Nominal motor voltajı
Nominal motor frekansı
Frekans döngü stabilitesi
230
50
20
FLG
Frekans döngü kazancı
50
UFr
Ir kazancı
50
nCr
Nominal motor akımı
1.7
CLI
Akım limiti
3.1
nSL
Nominal motor slipi
2
SLP
Slip kazanımı
100
COS
Nominal motor kosinüs değeri
0.65
ACt
tCt
Kontrol tipi
Iki telli kontrol tipi
2C
LEL
LIA
LIB
LIA
LIB
Geri
Lia hız ayarı değeri
Lib hız ayarı değeri
Lia konfigürasyon girdisi
Lib konfigürasyon girdisi
nO
nO
nO
nO
nO
0.0
nO
90
0
0.3
60
0
nO
nO
nO
nO
FUn
tCC
rrS
Ps2
HSP
tLS
PI
LOC
tOL
API
LUL
tUL
rSF
rP2
LC2
nST
StP
brA
DOC. N.
5956.573.02
PIF
LI
LI
Aşırı Yükleme Eşiği
Aşırı yükleme işlevi için gecikme.
Erişilen histerezis frekansı
Düşük yük eşiği
Düşük yükleme için gecikme
Hata sıfırlaması
İkinci artış
2. limit akımı
Serbest tekerlek limiti
Besleme kaybı halinde kontrollü
durma
Yavaşlama adaptasyonu
FST
YES
Sayfa 46 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
AdC
ACt
Otomatik enjeksiyon
YES
tdC
Durma enjeksiyon zamanı
0.5
SdC
Enjeksiyon akımı
1.4
ACt
Frekans dizisi
Lf
Sfr
Değişen Frekans
4
Ani durdurma
nO
Analojik(Karşılaştırılabilir) çıktı
FtA
Atr
Otomatik yeniden başlama
nO
bFr
Motor frekansı
50
SCS
Konfigürasyon kurulumu
nO
FCS
Konfigürasyon hatırlatıcısı
nO
SfT
FLr
dO
DOC. N.
5956.573.02
ACt
Sayfa 47 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
D
UYARI MESAJLARI VE SORUN GİDERME
Kayıtlı Olası Makine Hataları:
KOD
TANIMLAMA
OLASI NEDEN
11
azami dolum süresi sonunda hava
boşluğu tam olarak doldurulamadı.
- hava boşluğu su besleme vanası açık değil.
- su doldurma selonoidi doğru şekilde çalışmıyor.
- su beslemesi çok yavaş
- su giriş filtresi temiz değil
- kazan basınç sensörü doğru şekilde çalışmıyor.
12
hava boşluğundaki basınç sensörü
doğru şekilde çalışmıyor.
- hava boşluğundaki basınç sensörü doğru şekilde çalışmıyor.
- hava boşluğundaki basınç sensörü konektörü doğru şekilde takılmamış.
- durulama bordundaki X7. konektörü doğru şekilde takılmamış
13
azami dolum süresi sonunda çift
durulama
tankı
tam
olarak
doldurulamadı.
- pervane dönüş yönü yanlıştır.
- püskürteçlerle hava boşluğunu birbirine bağlayan tesisatta sızıntı vardır
- CU’da sızıntı vardır.
- hava boşluğu tek yönlü valfi doğru şekilde çalışmıyordur.
- DUO tankına ait taşma takılı değildir
- DUO tahliye selonoid valfi doğru şekilde çalışmıyor ve açık kalmış
- durulama bordu sensörü doğru şekilde çalışmıyor
- durulama bordu doğru şekilde çalışmıyor.
14
Duo-durulama tankı basınç sensörü
doğru şekilde çalışmıyor.
- durulama bordu sensörü doğru şekilde çalışmıyor.
- durulama bordu doğru şekilde çalışmıyor.
15
azami ısıtma süresi sonunda kazan arzu
edilen sıcaklığa erişmedi.
- durulama su akış değeri çok yüksek.
- bir ısıtma elemanı doğru şekilde çalışmıyor.
- CU temiz değil.
- kazan sıcaklık algılayıcısı doğru şekilde çalışmıyor.
- kazan ısıtma elemanı başlangıç kontrolü doğru şekilde çalışmıyor , durulama borduna olan
bobin bağlantısı doğru şekilde bağlanmamış.
16
kazandaki su sıcaklığı çok
yüksek
.
- “kaynatma sıcaklığı başlangıcı” parametresi (bt5) veya “Kazan sıcaklığı.” parametresi (bot)
değiştirilmiş.
17
kazan sıcaklık sensörü kısa devre
olmuştur.
- kazan sıcaklık sensörü kısa devre olmuş.
18
kazan sıcaklık sensörü
açıktır
.
- kazan sıcaklık sensörü açık veya bağlantısı kopmuş.
- kazan sıcaklık sensörü doğru şekilde bağlanmamış.
- durulama bordu konektörü doğru şekilde takılmamış.
19
çift durulama tankı azami ısıtma
süresi sonunda arzu edilen sıcaklığa
erişmedi.
- Duo durulama ısıtma elemanı doğru şekilde çalışmıyor.
- Duo durulama sıcaklık algılayıcısı doğru şekilde çalışmıyor.
- Duo durulama ısıtma elemanı kontrolörü doğru şekilde çalışmıyor , durulama borduna olan bobin
bağlantısı doğru şekilde bağlanmamış.
20
çift durulama tankı su sıcaklığı çok
yüksek.
- “Duo sıcaklık” parametresi (dut) değiştirilmiş.
- Duo durulama ısıtma elemanı starterini harekete geçiren kontrolör takılmış.
21
çift durulama tankı sıcaklık sensörü
kısa devre olmuştur.
- Duo durulama sıcaklık sensörü kısa devre olmuş.
22
kazan sıcaklık sensörü
açıktır
.
- Duo durulama sıcaklık sensörü açık veya bağlantısı kopmuş.
- Duo durulama sıcaklık sensörü konnektörü doğru şekilde takılmamış.
- durulama bordunda bulunan konnektör. doğru şekilde takılmamış
23
durulama pompası ısıl koruyucusu
( yalnızca
atmıştır.
modüler makineler için)
- durulama pompası ısıl koruyucusu doğru şekilde kurulmamış.
- durulama pompası doğru şekilde çalışmıyor.
- durulama pompası pervanesi sıkışmış.
24
çift durulama pompası ısıl
koruyucusu atmıştır.
- çift durulama pompasına ait termal koruyucu doğru şekilde kurulmamış
- çift durulama pompası doğru şekilde çalışmıyor.
- çift durulama pompası pervanesi sıkışmış.
25
azami tahliye süresi sonunda çift
durulama tankının tam olarak
tahliyesi sağlanamamıştır.
- tahliye tıkalı.
- tahliye selonoid valfi doğru şekilde çalışmıyor.
- Duo durulama tankı hava tapası temiz değil.
- kazan ısıtma elemanlarının starterlerini çalıştıran role takılmış.
27
tertibat motoru redresörü bir alarm
durumu oluşturmuştur.
- tertibat motoruna ait redresör
doğru şekilde çalışmıyor. Olası
makine alarm durumları şöyledir:
1) OCF aşırı akım
2) SCF motor kısa devresi
Olası Neden
Çözüm
- fazla kısa
hızlanma/yavaşlama süresi
- aşırı yük veya frenleme
-- mekaniki
döndürmekilitleme
mekanizması
- mekanizmanın
durumunu kontrol
ediniz.
çıkışında izolasyon
hatası veya kısa devre
3) InF iç hata
- iç hata
-
motoru
mekanizmasına
kablolarıve
motor
kontrol ediniz.
-
döndürme
bağlayan
izolasyonunu
ortamı kontrol edin
(elektromanyetik
uyumluluk).
- döndürme mekanizmasını
tamire/kontrole gönderin.
4) CFF konfigürasyon hatası
- etkin konfigürasyonun tutarsızlığı
-bazı redresör parametreleri değiştirilmiş
DOC. N.
5956.573.02
- fabrika ayarlarına geri
döndürünüz.
Sayfa 48 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
5) SOF aşırı hız
- istikrarsızlık veya
- aşırı dönd. mekanizması yükü
- redresöre ait bazı
parametrelerin değiştirilmesi
- fabrika ayarlarına geri
döndürünüz.
6) CrF iç hata
- yük direnci veya yük
rolesi kontrol bozukluğu
- döndürme mekanizmasını
değiştirin.
7) OHF döndürme mekanizması
aşırı yüklemesi
- döndürme mekanizmasında
aşırı ısınma
- motor yükünü ve ortamını kontrol
ediniz. Yeniden başlatmadan önce
döndürme
mekanizmasının
soğumasını bekleyiniz.
8) OLF motor aşırı yüklemesi
- aşırı motor gerilimi
beslemesi
- motor yükünü kontrol ediniz.
Yeniden
başlatmadan
önce
döndürme
mekanizmasının
9) OSF aşırı voltaj
- şebeke gerilimi çok yüksektir
- değişken şebeke beslemesi
soğumasını bekleyiniz.
- tesisat gerilimini kontrol
ediniz , DC hattı gerilim
aşma sınırı 415 V ‘dir.
10) ObF yavaşlama sırasındaki
aşırı voltaj
- çok ani frenleme veya
yükün kayması.
- yavaşlama
zamanını arttırın.
11) PHF şebeke faz hatası
- döndürme mekanizması
hatalı beslemesi veya atık
sigorta
- bir fazda bozukluk olması
dengesiz
yük
-- şebeke
beslemesi
çok düşük
- gücü ve sigortaları
kontrol edin.
- sıfırlayın.
12) USF düşük voltaj
- geçici gerilim düşmeleri
- yükleme direncinin zarar
görmesi
30
azami boşaltma süresinde hava
boşluğunun
tam
tahliyesi
gerçekleştirilemedi.
- pervane yönü yanlış.
- hava boşluğu tek yönlü valfi doğru şekilde çalışmıyor.
- hava boşluğu basınç sensörü doğru şekilde çalışmıyor.
- hava boşluğu hava ağzı temiz değil.
31
azami boşaltma süresinde yıkama
tankı doluma ulaşmadı.
32
yıkama tankındaki basınç sensörü
düzgün çalışmıyor.
- yıkama tankı su besleme vanası açık değil.
- su yükleme selonoidi düzgün çalışmıyor.
- su besleme akışı çok düşük.
- su girişi filtresi temiz değil.
- yıkama tankı basınç sensörü düzgün çalışmıyor.
- yıkama tankı taşması takılmamış.
- yıkama tankı tahliye selonoidi doğru şekilde çalışmıyor ve açık kalmış.
- yıkama bordu basınç sensörü düzgün çalışmıyor.
- yıkama bordu düzgün çalışmıyor.
- yıkama bordu basınç sensörü düzgün çalışmıyor.
- yıkama bordu düzgün çalışmıyor.
33
azami ısıtma süresinde
yıkama tankı gerekli sıcaklığa
ulaşmıyor.
- yıkama bordunun bir ısıtma elemanı veya bir kısmı düzgün çalışmıyor
- yıkama tankı sıcaklık sensörü düzgün çalışmıyor
- yıkama tankı ısıtma elemanı starter kontrolörü doğru şekilde çalışmıyor veya durulama borduna
olan bobin bağlantısı doğru şekilde yapılmamış.
34
yıkama tankı su sıcaklığı aşırı yüksek
- “Tank sıcaklığı” parametresi (tut) veya “yumuşatma sıcaklığı” parametresi (tSt)
değiştirilmiş.
- yıkama tankı ısıtma elemanları starter kontrolörleri tutuk kalmış.
35
yıkama tankı sıcaklık sensörü
kısa devre olmuş.
- yıkama tankı sıcaklık sensörü kısa devre olmuş.
36
yıkama tankı sıcaklık sensörü açık
konumda.
- yıkama tankı sıcaklık sensörü açık veya bağlantısı kopuk.
- yıkama tankı sıcaklık sensörü konektörü doğeu şekilde bağlanmamış
- yıkama bordundaki sıcaklık sensörü doğru şekilde bağlanmamış.
37
üst pompaya ait ısıl koruyucu atmış.
( yalnızca modüler makineler)
- üst yıkama pompası termal koruyucusu düzgün çalışmıyor.
- üst yıkama pompası düzgün çalışmıyor
- üst yıkama pompası pervanesi tıkalı.
Aşağıdaki kullanıcılardan birinin
Isıl koruyucusu atmış:
- yıkama
pompası
- durulama
pompası
- CU
fanı
( yalnızca kompakt makineler)
- yıkama pompası ısıl koruyucusu doğru şekilde kurulmamış.
- yıkama pompası düzgün çalışmıyor.
- yıkama pompası pervanesi sıkışmış.
- “yıkama modülü” parametresi (ttY) doğru şekilde ayarlanmamış.
- CU (Yoğunlaştırma Ünitesi) fanı termal koruyucusu doğru şekilde kurulmamış.
- CU fanı düzgün çalışmıyor.
-. yıkama pompası ısıl koruyucusu doğru şekilde kurulmamış
- yıkama pompası düzgün çalışmıyor.
- yıkama pompası pervanesi sıkışmış.
38
DOC. N.
- voltajı ve parametresini
kontrol ediniz. Düşük
voltaj eşiği DC hattı
için230 V şeklindedir.
- döndürme mekanizmasını
değiştirin.
alt yıkama pompası termal koruması
atmış.
( yalnızca modüler makineler)
5956.573.02
- alt yıkama pompası ısıl koruyucusu doğru şekilde kurulmamış
- alt yıkama pompası düzgün çalışmıyor.
- alt yıkama pompası pervanesi tıkanmış.
- yıkama modülü parametresi (ttY) doğru ayarlanmamış.
Sayfa 49 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
DOC. N.
39
CU (Yoğunlaştırma Ünitesi) fan
ısıl koruyucusu atmış.
( yalnızca modüler makineler)
- CU (Yoğunlaştırma Ünitesi) fan ısıl koruması doğru şekilde kurulmamış.
- CU fanı düzgün çalışmıyor.
40
azami tahliye süresi içerisinde
yıkama
tankı
tam
olarak
boşaltılamamıştır.
- tahliye kanalı tıkalı.
- tahliye selonoıd valfi düzgün çalışmıyor.
- Yıkama tankı hava süzgeci temiz değil.
51
azami tahliye süresi içerisinde
yıkama tankı tam olarak
boşaltılamamıştır.
- ön yıkama tankı su besleme vanası açık değil.
- su dolduırma selonoidi düzgün çalışmıyor.
- Su beslemesi çok düşük.
- su girişi filtresi temiz değil.
- doldurma selonoidi temiz değil.
- ön yıkama tankı basınç sensörü düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama tankı taşması takılı değil.
- ön yıkama tankı tahliye selonoid valfi doğru şekilde çalışmıyor ve açık kalmış.
- ön yıkama bord sensörü düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama bordu düzgün çalışmıyor.
52
ön yıkma basınç sensörü
düzgün şekilde çalışmıyor.
- ön yıkama bordunun basınç sensörleri düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama bordu düzgün çalışmıyor.
53
azami ısıtma süresinde ön yıkama
tankında
gerekli
sıcaklığa
ulaşılamıyor
- ön yıkama bordu ısıtma elemanının bir kısmı veya ısıtma elemanı düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama tankı sıcaklığı algılayıcı düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama tankı ısıtma elemanı starter kontrolü doğru şekilde çalışmıyor bobini durulama
borduna doğru şekilde bağlanmamış.
54
ön yıkama tankı su sıcaklığı
aşırı yüksek.
- “Tank sıcaklık.” parametresi (Prt) veya “yumuşatma sıcaklığı” parametresi (PSt)
değiştirilmiş.
- yıkama tankı ısıtma elemanları uzaktan kumanda anahtarı sıkışmış.
55
ön yıkama tankı sıcaklık sensörü kısa
devre olmuş.
- ön yıkama tankı sıcaklık algılayıcısı kısa devre olmuş.
56
ön yıkama tankı sıcaklık sensörü
açık .
- ön yıkama tankı sıcaklık algılayıcısı kısa devre ya da bağlantısı kopuk.
- ön yıkama tank sıcaklık sensör konektörü doğru şekilde bağlanmamış.
- ön yıkama bordunda bulunan konektör düzgün bağlanmamış.
57
ön yıkama
pompası ısıl
koruyucusu atmış.
- ön yıkama pompası ısıl koruyucusu doğru ayarlanmamış.
- ön yıkama pompası düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama pompası pervanesi tıkalı.
58
ön yıkama tankı azami boşaltma
süresinde tam olarak boşaltılamıyor.
- tahliye kanalı tıkalı.
- tahliye selonoidi düzgün çalışmıyor
- ön yıkama tankı hava süzgeci temiz değil.
71
azami ısıtma süresi dahilinde
kurutma tünelinde gerekli sıcaklığa
erişilemiyor.
- DT ısıtma elemanının bir kısmı veya DT ısıtma elemanı düzgün çalışmıyor.
- ön yıkama tankı sıcaklığı algılayıcı düzgün çalışmıyor.
- DT ısıtma elemanı starter kontrolü doğru şekilde çalışmıyor bobini DT borduna
doğru şekilde bağlanmamış.
72
kurutma tüneli sıcaklığı aşırı yüksek
- “Dt sıcaklığı” parametresi (dtt) değiştirilmiş.
- DT ısırma elemanı starterini aktive eden role takılmış.
- DT fanı düzgün çalışmıyor.
- DT sıcaklık sensörü düzgün çalışmıyor.
73
kurutma tüneli sensörü kısa devre
olmuş.
- DT sıcaklık sensörü kısa devre olmuş.
74
kurutma tüneli sensörü
açık
.
- DT sıcaklık sensörü açık ya da bağlantısı kopuk
- DT sıcaklık sensörü konektörü doğru şekilde kurulmamış.
- DT bordunda bulunan konektör düzgün takılmamış.
75
kurutma tüneli fanı ısıl koruyucusu
atmış.
- DT fanı ısıl koruyucusu düzgün kurulmamış.
- DT fanı düzgün çalışmıyor.
76
tertibat motoruna giden akım “motor
besleme gerilimi” parametresinde
belirtilenin üzerinde.
- redresörden ( Do terminal bloğu) elektronik borda(X7-5) giden kablo toprak hattıyla temas etmiş
olabilir.
- redresör parametreleri düzgün ayarlanmamış.
77
tertibat motoru besleme gerilimi
tertibat motoru için müsaade edilen
en az değerden daha düşük.
- redresörden ( Do terminal bloğu) elektronik borda(X7-5) giden kablo toprak hattıyla temas etmiş olabilir
- redresör parametreleri düzgün ayarlanmamış.
- tertibat motorunun bağlantıları yıldız bağlantıyla yapılmış ve üçgen bağlantıyla yapılması
gerekiyor.
78
tertibat motoruna sağlanan besleme
gerilimi “tertibat motoru azami
gerilimi” parametresinde belirtilenin
üzerinde.
- bir sepet veya çatal-kaşık benzeri gereç makine veya döndürme mekanizmasında sıkışmış olabilir.
- “azami motor akımı” parametresinde ayarlanmış değer çok düşük olabilir.
- redresör parametreleri doğru şekilde ayarlanmamıştır.
89
kullanıcı arayüzü
sıcaklığı çok yüksek.
- kullanıcı arayüzündeki buhar sıcaklığı çok yüksek.
- Kullanıcı arayüzü düzgün çalışmamaktadır.
5956.573.02
Sayfa 50 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
90
( Modüler
Makineler)
Makine ve elektronik bordlar
arasındaki iletişim problemleri.
- bazı bord veya bordların yol bağlantıları doğru şekilde yapılmamış olabilir.
- bir veya daha fazla bord düzgün çalışmıyor olabilir.
- uygulama tipi parametresi (APt) doğru şekilde ayarlanmamış olabilir.
alarm 90 durumu ortaya çıktığında ekranda; iletişim hatası veren borda ait isim(modüler raf tipi) veya
numara(kompakt raf tipi) belirecektir.
2: yıkama ve durulama
3: ön yıkama
4: DT
CoM
Err
bir iletişim hatasının ortaya çıkmasının ardından, makine bağlantıyı yeniden sağlayabilecek olursa ,
ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir;
( kompakt
makineler)
Modüler
BASINIZ I
91
DOC. N.
kullanıcı arayüzü bordu (modüler raf
tipi) veya kullanıcı arayüzüne bağlı
olan güç boru çalışmıyor (kompakt
raf tipi).
5956.573.02
Kompakt
No
CoM
Err
- kullanıcı arayüzü bordu düzgün çalışmıyor (modüler raf tipi).
- kullanıcı arayüzüne bağlı güç bordu düzgün çalışmıyor (kompakt raf tipi)
Sayfa 51 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
E
GÜÇ BORDLARI KONEKTÖR ŞEMASI
ÖNYIKAMA
(KOMPAKT VE MODÜLER RAF TİPLERİ)
620 numaralı seriye kadar
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 52 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
ÖNYIKAMA
(KOMPAKT VE MODÜLER RAF TİPLERİ)
621 numaralı seriden itibaren
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 53 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
YIKAMA
(MODÜLER RAF TİPİ)
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 54 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
DURULAMA
(MODÜLER RAF TİPİ)
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 55 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
DT
(KOMPAKT VE MODÜLER RAF TİPLERİ)
620 numaralı seriye kadar
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 56 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
DT
(kompakt ve modüler raf tipleri)
621 numaralı seriden itibaren
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 57 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
YIKAMA DURULAMA
(KOMPAKT RAF TİPİ)
620 numaralı seriye kadar
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 58 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
YIKAMA DURULAMA
(Kompakt Raf Tipi)
621 numaralı Seri
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 59 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
KILAVUZ
F 3- F12
Ana Şebeke Kontrolü
F13-F16
Yük Konnektörü
F20-F28
Yük Konnektörü
F21-F31
Yük Konnektörü
F32-F37
Yük Konnektörü
F38-F40
Yük Konektörü
x1
Sıcaklık
Sensörü
Kontrolü
x2
Sıcaklık
Sensörü
Kontrolü
x4
Sıcaklık
Sensörü
Kontrolü
x6
Bord Tanımlama Konektörü
x7
Hava Boşluğu Ölçüm Sensör Konektörü
x8
Tertibat Motoru Hız Sinyal Konektörü
x9
Isil Koruma, Otomatik Başlangıç, Acil Durum Anahtarı
x10
Kapı Anahtarı Konektörü
MODÜLER VE KOMPAKT RAF TİPİ MAKİNELER İÇİN MODÜL BİLEŞENLERİ
MODÜLER RAF TİPİ
WTM140
WTM165
WTM180
WTM200
WTM250
WTM300
KOMPAKT RAF TİPİ
RTC90/CTC90/WTC90
RTC140/CTC140/WTC140
RTC180/CTC180/WTC180
RTC220/CTC220/WTC220
DOC. N.
5956.573.02
DURULAMA
600
X
X
X
X
X
X
YIKAMA
1165
X
X
-
1490
600
X
X
X
X
X
X
-
YIKAMA + DURULAMA
1165
1490
X
X
X
X
-
600
X
-
ÖNYIKAMA
1165
X
-
1490
X
ÖN YIKAMA
1165
X
Sayfa 60 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
MEC12R ANAKARTA VE PCB TERMİNAL BORDUNA TAKILAN
KONEKTÖRLERE İLİŞKİN TALİMATLAR
MEC12R Anakart
Eski PCB terminal bordu
New PCB terminal bordu
or
+
=
Mec 12R PCB terminal borduna sahip Anakart
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 61 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
DT900, DT600 OR DT90° İÇERMEYEN YIKAMA + DURULAMA
( eski PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 62 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
DT900, DT600 OR DT90° İLE YIKAMA + DURULAMA
( eski PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 63 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
YIKAMA + DURULAMA
( yeni PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 64 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
ÖNYIKAMA
( eski PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 65 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
ÖNYIKAMA
( yeni PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 66 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
DT 90°
( her iki PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 67 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri
Platformu
Electrolux Professional
DT 600 / DT 900
(her iki PCB terminal bordu ile )
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 68 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
JP1 JUMPER İÇİN KÖPRÜLEME KONUMU
Eski PCB terminal bordu
MODÜL
DT - HAB 600/ 900/ 90°
HAB – DT OLMAKSIZIN KOMPAKT
- YIKAMA+ DURULAMA
HAB – DT İLE KOMPAKT YIKAMA+ DURULAMA
ÖN YIKAMA
DOC. N.
5956.573.02
yeni PCB terminal bordu
ESKİ PCB TERMİNAL BORDU
Poz. 2-3
Poz. 2-3
YENİ PCB TERMİNAL BORDU
Poz. 1-2
Poz. 1-2
Poz. 1-2
Poz. 2-3
Poz. 1-2
Poz. 2-3
Sayfa 69 / 70
Electrolux
EFS - Bulaşık Yıkama Sistemleri Platformu
Electrolux Professional
DOC. N.
5956.573.02
Sayfa 70 / 70
Download