enka inşaat ve sanayi anonim şirketi ve bağlı ortaklıkları 1 ocak

advertisement
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE SINIRLI DENETİM RAPORU
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na
Giriş
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (“Enka İnşaat”), bağlı ortaklıkları ve müşterek faaliyetlerinin (hep birlikte “Grup”
olarak anılacaktır) 30 Haziran 2016 tarihli ilişikteki özet konsolide bilançosunun ve aynı tarihte sona eren altı
aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar tablosunun, özet konsolide diğer kapsamlı gelir
tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı
denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye
Muhasebe Standardı 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak
hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz
konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin,
İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız
Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta
finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler
ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı
denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal
tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç
olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir
bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak
herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Gökhan Alpman, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 15 Ağustos 2016
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO.......................................................................................................................
1-2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU.................................................................................
3
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU....................................................................
4
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU...........................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU.............................................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR................................................
7-38
GRUP'UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU..........................................................
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR............
MÜŞTEREK FAALİYETLER...........................................................................................................
OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM.................................................................................
PAY BAZINDA ÖDEMELER..........................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA..............................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR..............................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR.....................................................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR..........................................................................................
STOKLAR...........................................................................................................................................
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ...............................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER...................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR.......................................................................................................
TAAHHÜTLER..................................................................................................................................
ERTELENMİŞ GELİRLER.................................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ..................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI.............................................................................................
ÖZKAYNAKLAR..............................................................................................................................
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR VE
DURDURULAN FAALİYETLER....................................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....................................................................................
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI.....................................................................
FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR .....................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR..............................................................
7
7-13
14
15
15
16-21
21
22-23
23-24
25
26
26
27
27
27-28
29
29
29
30
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
31
31-33
33-36
36-38
38
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Devam eden inşaat, taahhüt veya hizmet
sözleşmelerinden alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
Dipnot
Referansları
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Haziran
2016
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2015
7
8
10
7.288.147
2.744.842
1.959.861
1.454.523
7.819.062
2.759.858
2.253.789
1.534.597
104
5.026
56
1.298
12
11
46.384
815.226
164.834
94.855
7.285.655
232.156
679.212
232.752
122.868
7.816.586
20
2.492
2.476
8
10
13
14
14.245.473
4.472.235
25.984
4.911.254
4.605.528
12.955.117
3.565.726
25.528
4.532.146
4.594.817
159.634
57.166
2.523
59
11.090
160.406
58.850
3.554
142
13.948
21.533.620
20.774.179
21
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Haziran
2016
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2015
2.552.177
58.424
134.861
1.034.930
65.066
2.773.370
17.667
101.107
1.250.861
39.401
291
40.413
2.502
54.008
500.739
318.272
133.761
467.833
409.316
164.076
32.734
147.386
85.300
42.693
140.301
83.605
16
2.955.040
482.247
64.182
1.238.835
2.947.143
303.233
66.577
1.470.947
21
50.795
1.118.981
49.288
1.057.098
19
19
16.026.403
15.850.583
4.221.689
2.853.820
15.053.666
14.903.023
4.021.689
2.892.702
429.039
432.737
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Devam eden inşaat, taahhüt veya hizmet
sözleşmelerinden borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
9
9
10
12
16
21
9
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevrim farkları
Riskten korunma kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karı
Net dönem karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
(3.518.184)
(2.033)
560.570
10.259.596
1.046.086
(3.756.503)
(3.510)
471.353
9.404.739
1.439.816
175.820
150.643
21.533.620
20.774.179
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
S ınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2016
S ınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2015
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2016
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2015
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
6
6
5.375.883
(4.209.743)
1.166.140
6.310.581
(5.231.960)
1.078.621
2.716.301
(2.156.316)
559.985
3.163.863
(2.634.289)
529.574
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
ES AS FAALİYET KARI
6
6
6
6
(178.240)
(43.725)
36.654
(37.643)
943.186
(146.418)
(43.661)
37.109
(53.611)
872.040
(102.263)
(22.872)
10.450
(17.222)
428.078
(80.477)
(28.157)
15.857
(20.690)
416.107
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
FİNANS MAN GELİR/GİDERİ
ÖNCES İ FAALİYET KARI
6
6
506.592
(161.603)
283.552
(104.504)
204.717
(6.167)
97.925
(37.641)
626.628
476.391
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCES İ KAR
6
6
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gideri (-)
DÖNEM KARI
1.288.175
1.306.620
6, 21
6, 21
Dönem Karının Dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
S ürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr)
54.622
(36.177)
70.785
(36.050)
1.085.823
31.921
(7.953)
32.058
23.289
650.596
531.738
(203.736)
(35.733)
1.067.151
(195.542)
(37.063)
853.218
(104.213)
(27.609)
518.774
(100.769)
(5.887)
425.082
21.065
1.046.086
1.067.151
1.744
851.474
853.218
12.523
506.251
518.774
(1.822)
426.904
425.082
0,25
0,20
0,12
17
Ağırlıklı Ortalama Hisse S enedi S ayısı
(1 kuruştan ağırlıklı ortalama hisse senedi)
1.051.088
0,10
420.000.000.000 420.000.000.000 420.000.000.000 420.000.000.000
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
S ınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2016
DÖNEM KARI
Diğer Kapsamlı (Gider) / Gelir:
1.067.151
S ınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2015
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2016
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2015
853.218
518.774
425.082
Kar veya Zararda Yeniden S ınıflandırılmayacaklar
(608)
60.265
9.893
15.501
Yabancı para çevrim farkları
(608)
60.265
9.893
15.501
Kar veya Zararda Yeniden S ınıflandırılacaklar
290.475
872.221
258.462
353.295
Yabancı para çevrim farkları
289.015
872.221
257.832
353.295
1.460
1.460
-
-
630
630
-
289.867
932.486
268.355
368.796
1.357.018
1.785.704
787.129
793.878
26.840
1.330.178
1.357.018
13.794
1.771.910
1.785.704
17.486
769.643
787.129
5.271
788.607
793.878
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin
diğer kapsamlı gelir (gider)
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)
DİĞER KAPS AMLI GELİR / (GİDER)
TOPLAM KAPS AMLI GELİR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
Dipnot
referansları
Ödenmiş Sermaye düzeltme
sermaye
farkları
Yeniden değerleme ve
ölçüm kazanç / kayıpları
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Riskten
Yabancı para
korunma
çevrim
kazanç /
farkları
kayıpları
Birikmiş Karlar
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış Geçmiş yıllar
Net dönem Ana ortaklığa ait
yedekler
karı
karı
özkaynaklar
Özkaynaklar
133.600
12.092.501
1 O cak 2015 itibarıyla açılış bakiyesi
3.621.689
1.550.413
376.812
(2.219.756)
4.499
419.499
6.764.721
1.441.024
Transferler
Toplam kapsamlı gelir (gider)
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir (gider)
Sermaye artırımı
Kar payları
Diğer değişiklikler nedeni ile artış (azalış) *
400.000
-
(3.424)
819.453
(17.430)
60.265
60.265
-
(602.814)
(602.814)
-
(4.499)
(4.499)
-
51.854
-
1.406.600
1.467.484
1.467.484
(396.576)
(330.801)
-
(1.441.024)
851.474
851.474
-
1.771.910
851.474
920.436
(330.801)
819.453
13.794
1.744
12.050
(17.649)
-
1.785.704
853.218
932.486
(348.450)
819.453
30 Haziran 2015 itibarıyla bakiye
4.021.689
2.366.442
419.647
(2.822.570)
-
471.353
8.911.428
851.474
14.219.463
129.745
14.349.208
1 O cak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi
4.021.689
2.892.702
432.737
(3.756.503)
(3.510)
471.353
9.404.739
1.439.816
14.903.023
150.643
15.053.666
Transferler
Toplam kapsamlı gelir (gider)
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir (gider)
Sermaye artırımı
Kar payları
Diğer değişiklikler nedeni ile artış (azalış) *
200.000
-
(5.590)
(33.292)
(3.090)
(608)
(608)
-
1.477
1.477
-
89.217
-
1.353.689
44.904
44.904
(194.410)
(349.326)
-
(1.439.816)
1.046.086
1.046.086
-
1.330.178
1.046.086
284.092
(349.326)
(33.292)
26.840
21.065
5.775
(1.663)
-
1.357.018
1.067.151
289.867
(350.989)
(33.292)
4.221.689
2.853.820
429.039
(2.033)
560.570
10.259.596
1.046.086
15.850.583
175.820
16.026.403
30 Haziran 2016 itibarıyla bakiye
19
238.319
238.319
(3.518.184)
(*) Diğer değişiklikler nedeni ile artış (azalış) TMS 21 uyarınca dönem içindeki sermaye çevrim farkından oluşmaktadır.
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
11.958.901
Kontrol gücü
olmayan
paylar
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
de ne timde n
ge çmiş
1 O cak -
1 O cak -
30 Haziran
30 Haziran
2016
2015
603.297
1.067.151
(173.317)
564.965
853.218
150.795
6
141.993
1.990
20.415
(133.010)
(16.112)
(3.639)
239.469
132.062
(179)
21.965
(92.799)
(12.115)
8.631
232.604
14
(13.254)
(7.092)
(179.634)
(231.535)
32.396
(164.678)
(56.064)
68.928
278.918
(139.563)
(209.830)
(54.517)
(220.619)
318.204
155.628
10.433
(175.130)
(529.754)
837.770
(233.512)
(961)
783.394
(216.622)
(1.807)
(522.105)
(823.679)
1.259.168
245.050
(1.721.643)
(1.011.611)
Dipnot
Re fe ransları
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar)
İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına
Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- T icari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
- Stoklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
- T icari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının
Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma
Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların
Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların
Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Alınan T emettüler
Alınan Faiz
Sınırlı
de ne timde n
ge çmiş
14
29.099
6
(230.150)
16.112
125.309
(190.268)
12.115
83.136
(141.741)
(406.527)
281.905
(78.972)
(350.989)
(4.864)
11.179
1.784
(68.366)
(348.450)
(4.306)
12.811
(60.549)
(665.241)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen T emettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ET KİSİNDEN ÖNCE NAKİT
VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ART IŞ (AZALIŞ)
YABANC I PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
45.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ART IŞ
(15.002)
37.899
328.194
(337.047)
DÖ NEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7
2.756.950
3.263.141
DÖ NEM SO NU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7
2.741.948
2.926.094
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi (Enka İnşaat), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 4 Aralık 1967
tarihinde İstanbul, Türkiye’de kurulmuş ve tescil edilmiştir. Enka İnşaat’ın şirket merkezi Balmumcu,
Zincirlikuyu Yolu No:10, 34349 – Enka Binası Beşiktaş, İstanbul’dur.
Tara Holding Anonim Şirketi ile Tara ve Gülçelik Aileleri’nin kontrolünde olan Enka İnşaat hisselerinin
%12,47’si Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Enka İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği
Enka Holding Yatırım Anonim Şirketi (Enka Holding) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451. Maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri uyarınca, devralma yolu ile birleşme sonucunda aktif ve pasifi
ile birlikte tüm mal varlıklarını bütün hakları ve yükümlülükleriyle tasfiyesiz olarak devralarak birleşmiştir. 29
Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ve fiili faaliyet konusu sermaye şirketlerine mali yatırımlar yapmak olan
Enka Holding’in yatırımda bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası Enka İnşaat bünyesi altında toplanmıştır.
2016 yılı ilk altı aylık döneminde çalışan personelin ortalama sayısı beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak sırasıyla
4.928 ve 24.475 (31 Aralık 2015: 4.757 ve 17.695).
Enka İnşaat, bağlı ortaklıkları, şube benzeri yabancı işletmeleri ve konsolide edilen müşterek yönetime tabi
ortaklıklarıyla birlikte bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır.
Grup dört ana coğrafi bölgede şube benzeri işletmeleri, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve
iştirakleri ile birlikte faaliyet göstermektedir:
2.
i.
Türkiye’de yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte olup, bu inşaat faaliyetleri arasında
inşaatını ve işletmesini yaptığı doğalgazla çalışan elektrik enerjisi üreten termik güç santralleri,
endüstriyel ve sosyal binalar ve otoyol inşaatları yer almaktadır.
ii.
Rusya, Gürcistan, Türkmenistan ve Kazakistan’da inşaat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda
Moskova – Rusya’da, gayrimenkul yatırımı ve geliştirilmesi; alışveriş merkezleri inşaatı ve işletmesi
konularında da faaliyet göstermektedir.
iii.
Afrika’da Gabon, Cibuti, Moritanya ve Ekvator Ginesi; Asya’da Suudi Arabistan, Umman, Irak,
Afganistan; ayrıca, Dominik Cumhuriyeti’nde inşaat faaliyetlerini devam ettirmektedir.
iv.
Avrupa’daki faaliyetleri inşaat ve ticari aktivitelerden oluşmakta olup, bu faaliyetler Romanya,
Hollanda, İsviçre, Almanya ve Kosova’da sürdürülmektedir.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Enka İnşaat, Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve müşterek faaliyetleri, muhasebe kayıtlarını ve
yasal mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yurtdışında faaliyet gösteren, bağlı
ortaklıklar, şube benzeri işletmeler ile müşterek yönetime tabi ortaklıklar ise, ticari sicillerinin kayıtlı olduğu
ülkelerde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmaktadırlar.
Grup’un konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS”) esas alınmıştır.
7
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları (devamı)
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardı uyarınca hazırlanmıştır. Bu Tebliğ’e istinaden TMS/TFRS’ye uygun
olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal tabloların içermesi gerekli açıklama ve dipnotlar TMS 34 uyarınca
özetlenmiş veya yer verilmemiştir. Ekteki özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız
denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve ekli dipnotları ile birlikte değerlendirilmelidir. Ara dönem
finansal sonuçları tek başına yıl sonu sonuçlarının bir göstergesi olmazlar.
Konsolide finansal tablolar Enka İnşaat’ın ve bağlı ortaklıkların ve müşterek faaliyetlerinin yasal kayıtlarına
dayandırılarak ve farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenen finansal tablolarına, SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygunluk sağlaması amacıyla, bazı düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yansıtılmak
suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, tam, oransal ve özkaynak yöntemi ile konsolidasyon
muhasebesi yapılması, inşaat faaliyetleri gelirlerinin ilgili sözleşmenin tamamlanma oranı metodu ile finansal
tablolarına yansıtılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, arsa, bina ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin
gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve diğer yükümlülüklerin iskonto
edilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi
varlıklar içinde yer alan arsa ve binalar haricinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlemiştir. Tarihi maliyetin
belirlenmesinde genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Ara dönem konsolide finansal tablolar 15 Ağustos 2016 tarihinde Enka İnşaat Yönetim Kurulu tarafından
yayımlanmak üzere onaylanmıştır. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların yasal finansal tabloları
yayımlandıktan sonra değiştirme yetkileri vardır.
İşlevsel ve Sunum Para Birimi
Grup’un sunum para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
ABD Doları, Enka İnşaat operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Enka İnşaat
operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. ABD Doları ayrıca, Enka İnşaat için önemlilik arz eden durum
ve olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Enka İnşaat’ın satın alma ve satış fiyatları ile esas hizmet ve
ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden belirlenmekte olup borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma giderlerinin
büyük bir çoğunluğu da ABD Doları’dır. Bu yüzden Enka İnşaat, finansal tablo kalemlerinin işlevsel para
biriminin TMS 21 – “Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri” uyarınca ABD Doları olmasına karar vermiştir.
TMS 21 uyarınca, işlevsel para birimi ABD Doları olan Enka İnşaat ve bazı yurtdışı bağlı ortaklıkları ve
müşterek yönetim ortaklıklarının bilanço kalemleri TL olarak sunulurken ilgili bilanço tarihindeki ABD
Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemlerin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur)
veya ilgili dönemin ortalama kuruyla değerlenir. Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında
oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer alır.
Grup’un Rusya’da faaliyet gösteren yabancı bağlı ortaklıklarından Moskova Krasnye Holmy (MKH), Opened
Joint-Stock Company Mosenka (Mosenka) ve Limited Liability Company Enka TC (Enka TC, eski adıyla
Limited Liability Company “Ramenka”)’nin işlevsel para birimi Ruble; Kazakistan, Romanya ve Kosova’da
kurulmuş olan müşterek faaliyetlerinin ve Hollanda’da kurulmuş olan şirketlerin işlevsel para birimi Euro’dur.
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarının işlevsel para birimi ise TL’dir. Bu şirketler
işlevsel para birimi cinsinden Enka İnşaat’a raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki
sırasıyla ABD Doları/Ruble, ABD Doları/Euro ve ABD Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise
sırasıyla ABD Doları/Ruble, ABD Doları/Euro ve ABD Doları/TL yıllık ortalama kurlarıyla çevrilmektedir.
8
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
İşlevsel ve Sunum Para Birimi (devamı)
Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer
almaktadır.
Enka İnşaat’ın yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının, müşterek faaliyetlerinin ve şube benzeri
yabancı işletmelerinin konsolide finansal tablolarda gösteriminde izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir:
Şube benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede şube
benzeri işletmelerin, bağımsız yabancı işletme niteliğinde olan bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi
ortaklıkların ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolarındaki parasal ve parasal olmayan kalemler bilanço
tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Gelir ve
gider kalemleri, ara dönem içinde düzenli olarak dağıldığı için üç aylık ortalama kurlar üzerinden Türk Lirası’na
çevrilmiştir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları, konsolide bilançoda özkaynaklar hesap grubu altında
“Yabancı para çevrim farkları” hesabında izlenmektedir. Özkaynak kalemleri de bilanço tarihinde geçerli olan
T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Konsolidasyona dahil olan yabancı
ülkelerde faaliyet gösteren şube benzeri işletmelerin ve bağımsız yabancı işletmelerin özkaynakları ile ilgili
ortaya çıkan çevrim farkları yine özkaynak hesap grubu altında “Yabancı para çevrim farkları” hesabında takip
edilmektedir.
30 Haziran 2016, 31 Aralık 2015 ve 30 Haziran 2015 tarihleri itibarıyla T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış
kurları ve ortalama kurları aşağıdaki gibidir:
ABD Doları- bilanço tarihi itibarıyla
ABD Doları- dönemsel ortalama
30 Haziran 2016
2,8936
2,9181
31 Aralık 2015
2,9076
2,7190
30 Haziran 2015
2,6863
2,5605
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden ifade etme
işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere
dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle,
işlevsel para birimi TL olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin finansal
tabloları en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, bu şirketlerin 30 Haziran 2016 ve 31
Aralık 2015 tarihli bilançolarında yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak
kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten
sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından
önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme/sınıflama yapmamıştır.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Enka İnşaat’ın bağlı
ortaklıklarının, şube benzeri yabancı işletmelerinin ve müşterek faaliyetlerinin hesaplarını içermektedir.
Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi ve
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda, kontrolün var olduğu
kabul edilir. Finansal tabloların konsolidasyonunda şirketler arası bakiye, işlemler ve gerçekleşmemiş kar ve
zararlar dahil olmak üzere bütün kar ve zararlar mahsup edilmektedir.
9
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve hesaplar için tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak
hazırlanmaktadır. Bağlı ortaklıkların, şube benzeri yabancı işletmelerinin ve müşterek faaliyetlerin finansal
tabloları ana ortaklık ile aynı hesap dönemi için hazırlanmıştır.
Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanır ve kontrolün Grup’tan
çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulur. Müşterek faaliyetler müşterek yönetim anlaşmasının
imzalanmasıyla konsolide edilmeye başlanır ve anlaşmanın sona erdiği durumlarda konsolide edilme işlemi son
bulur.
Enka İnşaat ve konsolide edilen bağlı ortaklıklarının, müşterek faaliyetlerinin ve şube benzeri işletmelerinin
birbirleriyle yaptığı önemli işlemler ve birbirleriyle olan alacak ve borç bakiyeleri karşılıklı olarak mahsup
edilmiştir.
Konsolidasyona dahil edilmiş bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki kontrol gücü olmayan paylar Grup’un
özsermayesinin içinde ayrı bir kalem olarak yer almaktadır. Konsolide edilen bağlı ortaklıkların özkaynağı ve
cari dönem operasyonları içindeki ana ortaklık dışı payları, konsolide finansal tablolarda “Kontrol gücü olmayan
paylar” olarak ayrı ayrı gösterilmiştir. Kontrol gücü olmayan paylar, ilk satın alma tarihinde hali hazırda kontrol
gücü olmayan paylara ait olan tutarlar ile satın alma tarihinden itibaren bağlı ortaklığın özsermayesindeki
değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların tutarından oluşur. Kontrol gücü olmayan paylar negatif bakiyeyle
sonuçlansa dahi, toplam kapsamlı gelir ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup, cari dönem içerisinde muhasebe politikalarında herhangi bir
değişiklik yapmamıştır.
2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Grup’un cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
a)
Konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
TFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme
Kasım 2009’da TFRS 9’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır.
TFRS 9, TMS 39’un finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçülmesi ile ilgili kısımlarını yenilemiştir. TFRS 9,
finansal varlıkları gerçeğe uygun değerde ölçülen ve itfa edilmiş maliyet değeri ile gösterilen olarak iki
kategoride sınıflar. Karar ilk muhasebeleştirilirken verilir. Sınıflandırma işletmenin finansal araçları yönetirken
kullandığı yönetim modeline ve sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerine bağlıdır. Kasım 2013’te TFRS 9’un
zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiştir, ancak önceki dönemler
için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup TFRS 9’u ve ilişkili diğer standartların tüm düzenlemelerini 31
Aralık 2010 tarihinde uygulamıştır.
10
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
b)
2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile
TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve
TMS 40 (Değişiklikler)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 1 (Değişiklikler)
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 27 (Değişiklikler)
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler)
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28
(Değişiklikler)
TFRS 14
1
2
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin
Açıklanması 1
Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 1
Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi 1
TFRS 1 2
Açıklama Hükümleri 2
TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2
Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 2
Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları
veya Ayni Sermaye Katkıları 2
Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının Uygulanması 2
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 2
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin
Açıklanması
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire
dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi ispat edilene kadar
hukuken geçerli öngörü olan ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir ölçümü olarak ifade edildiği
nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir ile ekonomik faydaların birbiriyle
yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan duran varlıklar için bir varlığın kullanımı
sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı
görüşünü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin
gelecek dönemlerde satış fiyatında beklenen düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime
beklentisini işaret edebileceği ve sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi
olabileceği konusuna değinen açıklamalara da yer verir.
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler)
Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler
Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması altında, ilk
muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre ölçülmesine imkan sağlayacak
şekilde TMS 16 standardı kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu standartta ayrıca ‘taşıyıcı bitki’ tarımsal
ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir dönemden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı
satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük olduğu yaşayan bir bitki olarak
tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı bitkilerden yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının kapsamında olduğu
da belirtilmektedir.
TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
11
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
b)
2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi
Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin:


TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan işletme
birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve
TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri
açıklamasını öngörür.
TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS’yi ilk defa uygulaması durumunda TMS’lerin hangi versiyonlarının
kullanılacağı konusuna açıklık getirir.
TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri
Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak farkında olunan
zorunluluk alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir.
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran varlığa
sınıflandığı ya da tam tersinin olduğu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak
sınıflandırılmasına son verildiği durumlara ilişkin ilave açıklamalar getirmektedir.
TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredilen bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem finansal tablo
açıklamalarındaki mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi verir.
TMS 34: Bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanmasına açıklık getirmektedir.
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol
açmıştır.
TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi
Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların
muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir.
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya
Ayni Sermaye Katkıları
Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye
katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği
açıklığa kavuşturulmuştur.
12
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
b)
2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının
Uygulanması
Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunlara
aşağıdaki şekilde açıklık getirir:




Ara şirket için konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım işletmesinin tüm
bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi, yatırım işletmesinin bağlı
ortaklığı olan ana şirket için geçerlidir.
Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi olması
halinde, bu bağlı ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.
Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirildiği hallerde, yatırım
işletmesinde yatırım işletmesi amacı gütmeyen bir yatırımcı iştirakteki ya da iş ortaklığındaki payları için
uyguladığı gerçeğe uygun değer ölçümünü kullanmaya devam edebilir.
Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin olarak
TFRS 12 standardında belirtilen açıklamaları sunar.
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını
ilk defa uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, ‘düzenlemeye dayalı erteleme hesaplarını’
hem TFRS’lere göre hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki dönem finansal tablolarında önceki
dönemde uyguladığı genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirmeye devam etmesine izin
verilir.
TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Bulunmamaktadır.
Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerindeki
muhtemel etkileri değerlendirilmektedir.
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet konsolide finansal tablolar, TFRS’nin ara
dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. 30 Haziran
2016 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe
politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
2.6 Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na (“KGK”) göre
hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi
itibarıyla oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını
belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar Grup yönetiminin mevcut
olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile farklılık gösterebilir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem kar
veya zarar tablosunda yansıtılmaktadırlar. 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal
tablolardaki önemli muhasebe tahmin ve varsayımları, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tablolardaki önemli muhasebe tahmin ve varsayımları ile tutarlıdır.
13
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
3.
MÜŞTEREK FAALİYETLER
Grup’un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmış müşterek faaliyetlerinin aktif ve pasifleri
içindeki payı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
dönen varlıklar içindeki payı
387.589
261.862
75
27.700
27.200
356.059
195.728
81
32.998
22.226
704.426
607.092
187.206
(109.454)
179.774
(100.569)
77.752
79.205
1.664
3.309
1.664
3.309
91.345
381.504
12.529
17.171
39.119
76.359
366.131
20.470
9.479
18.510
541.668
490.949
79.574
79.959
79.574
79.959
Duran Varlıklar
Maliyet
Birikmiş amortisman
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
maddi duran varlıklar içindeki payı
Diğer duran varlıklar
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
duran varlıklar içindeki payı
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri
Borç karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
kısa vadeli yükümlülükler içindeki payı
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
Grup'un müşterek yönetime tabi ortaklıklarının
uzun vadeli yükümlülükler içindeki payı
Grup’un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmış müşterek faaliyetlerinin kar/zarar kalemleri
içindeki payı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran
2016
1 Ocak 30 Haziran
2015
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Sürdürülen faaliyetler net vergi gideri
854.023
(701.732)
2.583
(6.767)
(7.596)
504.488
(419.393)
2.420
(49)
858
(179)
(5.339)
Net kar
140.511
82.806
14
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
4.
OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM
Grup’un inşaat iş sahası kış aylarında yavaşlamakta olup diğer iş sahalarındaki operasyonları sezona göre önemli
bir değişim göstermemektedir.
5.
PAY BAZINDA ÖDEMELER
29 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı kararına istinaden, Grup 2015 yılı dağıtılabilir
dönem karı üzerinden hissedarlara (bir Tam TL)'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,08 Tam TL brüt /
0,071 Tam TL net toplam 600.000 TL (2015: 588.000 TL); intifa senedi sahiplerine toplam 21.998 TL (2015:
25.887 TL) nakit temettü dağıtılmasına karar vermiştir. Dağıtılmasına karar verilen 600.000 TL temettünün net
280.000 TL’lik kısmı 11 Kasım 2015 tarihinde kar payı avansı olarak dağıtılmıştır. Geriye kalan net 320.000 TL
temettü 20 Nisan 2016 tarihinde dağıtılmıştır.
15
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a) İş sahaları
1 Ocak - 30 Haziran 2016
Gayrimenkul
İnşaat
kiralama
Hasılat
Bölüm içi hasılat
Satışların maliyeti (-)
Bölüm içi satışların maliyeti (-)
Brüt Kar
Ticaret ve
üretim
Enerji Eliminasyon
2.154.635
86.566
(1.833.046)
(87.258)
320.897
474.368
(111.808)
362.560
370.699
14.451
(305.371)
(14.451)
65.328
2.376.181
31.650
(1.959.518)
(31.650)
416.663
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
(118.234)
(20.310)
18.895
(20.067)
181.181
(25.280)
(7.380)
15.977
(14.442)
331.435
(22.642)
(16.035)
1.479
(3.254)
24.876
(12.767)
303
(76)
404.123
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
506.256
(160.859)
12
(744)
(178.240)
(43.725)
36.654
(37.643)
943.186
506.592
(161.603)
292
-
-
404.415
1.571
330.703
24.908
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
24.609
(24.805)
11.147
(11.492)
11.506
(4.812)
S ürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Kar
526.382
330.358
31.602
416.765
(94.755)
8.768
(51.794)
(2.016)
(8.285)
(534)
(48.902)
(41.951)
440.395
276.548
22.783
325.912
13.129
(779)
5.375.883
(4.209.743)
1.166.140
683
196
1.571
32
-
526.578
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(132.667)
133.359
692
Toplam
(5.769)
5.711
1.513
1.513
1.288.175
54.622
(36.177)
1.306.620
(203.736)
(35.733)
1.067.151
30 Haziran 2016
Bölüm varlıkları
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa payları
İnşaat
Gayrimenkul
kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
10.928.592
5.198.185
750.933
4.655.206
10.928.592
5.198.185
1.957.611
977.947
1.957.611
İnşaat
977.947
750.933
4.655.206
403.243
403.243
2.168.125
2.168.125
1 Ocak - 30 Haziran 2016
Gayrimenkul
Ticaret ve
kiralama
üretim
Enerji
Toplam
21.532.916
704
21.533.620
5.506.926
291
5.507.217
Toplam
116.560
1.036
117.596
66.055
95
66.150
211
58
269
46.034
101
46.135
228.860
1.290
230.150
58.234
1.930
4.419
139
1.091
205
75.668
307
139.412
2.581
16
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a) İş sahaları (devamı)
1 Nisan - 30 Haziran 2016
İnşaat
Gayrimenkul
kiralama
Ticaret ve
üretim
1.153.710
52.988
(984.729)
(52.994)
168.975
231.829
(63.110)
168.719
210.843
8.210
(176.307)
(8.210)
34.536
1.119.919
22.663
(932.170)
(22.663)
187.749
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
(63.566)
(10.759)
7.278
(1.398)
100.530
(18.351)
(4.113)
3.511
(13.469)
136.297
(14.452)
(8.000)
(336)
(2.366)
9.382
(6.359)
(3)
(76)
181.311
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
204.413
(7.123)
Hasılat
Bölüm içi hasılat
Satışların maliyeti (-)
Bölüm içi satışların maliyeti (-)
Brüt Kar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
S ürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Kar
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
Diğer Bölüm Bilgileri
297.820
Enerji Eliminasyon
(83.861)
83.867
6
(102.263)
(22.872)
10.450
(17.222)
428.078
204.717
(6.167)
-
292
-
-
137.265
9.382
181.603
558
7.524
(2.633)
10.706
1.033
9.100
(2.919)
299.385
143.446
14.273
193.342
(59.724)
3.126
(23.020)
(4.448)
(2.844)
(152)
(18.625)
(26.135)
242.787
115.978
11.277
148.582
İnşaat
1 Nisan - 30 Haziran 2016
Gayrimenkul
Ticaret ve
kiralama
üretim
2.716.301
(2.156.316)
559.985
465
87
558
12
956
7.801
(6.236)
Toplam
(3.210)
2.802
150
150
Enerji
626.628
31.921
(7.953)
650.596
(104.213)
(27.609)
518.774
Toplam
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
45.005
585
45.590
39.487
18
39.505
132
1
133
42.237
95
42.332
126.861
699
127.560
Amortisman gideri
İtfa payları
28.962
1.000
2.209
48
595
92
38.621
253
70.387
1.393
17
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a) İş sahaları (devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2015
Gayrimenkul
İnşaat
kiralama
Hasılat
Bölüm içi hasılat
Satışların maliyeti (-)
Bölüm içi satışların maliyeti (-)
Brüt Kar
Ticaret ve
üretim
Enerji Eliminasyon
1.811.483
142.648
(1.533.790)
(145.112)
275.229
519.717
(141.824)
377.893
340.242
9.333
(276.911)
(9.333)
63.331
3.639.139
27.440
(3.279.435)
(27.440)
359.704
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
(98.292)
(21.273)
24.806
(47.582)
132.888
(17.119)
(7.538)
5.464
(1.979)
356.721
(19.751)
(14.776)
566
(4.158)
25.212
(12.160)
(74)
6.273
(79)
353.664
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
277.696
(104.146)
36
(358)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
S ürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Kar
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
Bölüm varlıkları
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
(179.421)
181.885
2.464
(146.418)
(43.661)
37.109
(53.611)
872.040
283.552
(104.504)
205
-
-
353.869
3.555
356.399
30.827
36.080
(22.203)
6.521
(12.234)
15.253
(4.299)
320.315
350.686
41.781
369.463
(65.214)
(848)
(52.674)
(7.533)
(12.306)
2.991
(65.348)
(31.673)
254.253
290.479
32.466
272.442
17.304
(1.710)
(4.373)
4.396
3.578
3.578
İnşaat
Gayrimenkul
kiralama
31 Aralık 2015
Ticaret ve
üretim
Enerji
10.195.538
4.799.192
605.310
5.173.368
10.195.538
4.799.192
1.943.402
961.610
1.943.402
İnşaat
961.610
605.310
5.173.368
240.479
240.479
2.571.720
2.571.720
1 Ocak - 30 Haziran 2015
Gayrimenkul
Ticaret ve
kiralama
üretim
6.310.581
(5.231.960)
1.078.621
904
187
3.555
5.615
-
306.438
Toplam
Enerji
1.051.088
70.785
(36.050)
1.085.823
(195.542)
(37.063)
853.218
Toplam
20.773.408
771
20.774.179
5.717.211
3.302
5.720.513
Toplam
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
74.590
806
75.396
112.449
258
112.707
99
24
123
1.225
817
2.042
188.363
1.905
190.268
Amortisman gideri
İtfa payları
52.525
1.708
6.812
86
2.423
86
68.264
158
130.024
2.038
18
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a) İş sahaları (devamı)
1 Nisan - 30 Haziran 2015
Gayrimenkul
İnşaat
kiralama
Hasılat
Bölüm içi hasılat
Satışların maliyeti (-)
Bölüm içi satışların maliyeti (-)
Brüt Kar
Ticaret ve
üretim
Enerji Eliminasyon
930.977
76.140
(801.870)
(78.016)
127.231
253.610
(70.910)
182.700
202.436
7.301
(164.824)
(7.301)
37.612
1.776.840
20.251
(1.596.685)
(20.251)
180.155
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
(51.968)
(15.312)
8.176
(17.290)
50.837
(9.527)
(4.344)
3.820
(782)
171.867
(13.006)
(8.550)
163
(2.640)
13.579
(6.634)
49
3.698
(77)
177.191
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
92.123
(37.362)
4
(316)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
S ürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Kar
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
105.598
171.555
18.221
30.925
4.327
(8.288)
658
99
2.633
(80.477)
(28.157)
15.857
(20.690)
416.107
97.925
(37.641)
183
-
-
19.231
177.374
2.633
476.391
(2.990)
2.681
32.058
23.289
2.324
531.738
8.368
(1.724)
4.132
(305)
167.594
25.875
181.201
(41.053)
4.315
(25.486)
1.268
(9.264)
3.868
(24.966)
(15.338)
118.006
143.376
20.479
140.897
1 Nisan - 30 Haziran 2015
Gayrimenkul
Ticaret ve
kiralama
üretim
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
50.725
367
51.092
46.424
23
46.447
Amortisman gideri
İtfa payları
31.716
886
2.516
36
19
3.163.863
(2.634.289)
529.574
5.615
37
154.744
İnşaat
(103.692)
105.568
1.876
Toplam
62
1
63
1.186
(16)
2.324
(100.769)
(5.887)
425.082
Enerji
Toplam
387
86
473
97.598
477
98.075
35.263
82
70.681
988
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a) İş sahaları (devamı)
Grup’un faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin
ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında
gerçekleştirilmektedir.
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup’un konsolide kar veya zarar tablosunda yer alan
satış gelirlerinin 2.376.181 TL (30 Haziran 2015: 3.639.139 TL) tutarındaki kısmı Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt A.Ş. (“TETAŞ”)’den olup toplam konsolide satışlardaki payı %10’un üzerindedir. Bu satışların
maliyetinin 1.767.009 TL (30 Haziran 2015: 3.108.332 TL) tutarında olan kısmı da Boru Hatları ile Petrol
Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”)’den gerçekleşen alımlar ile ilgili olup toplam konsolide satışların maliyetindeki payı
%10’un üzerindedir.
b) Coğrafi bölümler
1 Ocak - 30 Haziran 2016
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Türkiye
3.314.375
86.566
130.915
Rusya
Federasyonu,
Kazakistan ve
Gürcistan
996.215
46.101
Irak
559.225
-
73.182
23.503
Diğer
506.068
2.550
Eliminasyon
(132.667)
-
Konsolide
5.375.883
230.150
30 Haziran 2016
Bölüm varlıkları
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Türkiye
11.753.561
Türkiye
1.641.741
51.544
62.678
Rusya
Federasyonu,
Kazakistan ve
Gürcistan
6.319.518
Irak
410.703
Eliminasyon
-
Konsolide
21.532.916
1 Nisan 2016 - 30 Haziran 2016
Rusya
Federasyonu,
Kazakistan ve
Gürcistan
Irak
Diğer
Eliminasyon
521.701
213.772
339.087
32.317
(83.861)
Konsolide
2.716.301
-
42.442
21.739
20
Diğer
3.049.134
701
-
127.560
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
b) Coğrafi bölümler (devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2015
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Türkiye
4.589.167
93.392
49.001
Rusya
Federasyonu,
Kazakistan ve
Gürcistan
791.964
86.029
Irak
617.425
-
125.979
10.209
Diğer
312.025
-
Eliminasyon
(179.421)
5.079
-
Konsolide
6.310.581
190.268
31 Aralık 2015
Bölüm varlıkları
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
7.
Türkiye
11.096.964
Türkiye
2.272.418
61.001
31.156
Rusya
Federasyonu,
Kazakistan ve
Gürcistan
5.939.198
Irak
640.166
Eliminasyon
-
Konsolide
20.773.408
1 Nisan 2015- 30 Haziran 2015
Rusya
Federasyonu,
Kazakistan ve
Gürcistan
Irak
Diğer
Eliminasyon
366.380
382.864
142.201
42.691
(103.692)
Konsolide
3.163.863
-
56.820
6.159
Diğer
3.097.080
3.940
-
98.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Diğer hazır varlıklar
Eksi: Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa vadeli mevduatlar
Nakit akım tablosuna göre nakit ve nakit benzerleri
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
6.576
5.718
1.622.618
1.110.197
5.451
1.799.668
946.011
8.461
2.744.842
2.759.858
(2.894)
2.741.948
21
(2.908)
2.756.950
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
8.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli gerçeğe uygun değer değişimleri kar
ve zararla ilişkilendirilen finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan kısa süre kalan borçlanma
aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ile hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile
ilişkilendirilen finansal yatırımlar
30 Haziran
31 Aralık
2016
2015
105.788
56.389
746.187
988.310
801.012
897.502
306.703
311.337
171
251
1.959.861
2.253.789
Özel sektör tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Yabancı devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Hisse senetleri
- Uluslararası piyasalar
Yatırım fonları
- Uluslararası piyasalar
- Yerli piyasa
Uzun vadeli finansal yatırımlar
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un uzun vadeli gerçeğe uygun değer değişimleri kar
ve zararla ilişkilendirilen finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan uzun süre kalan borçlanma
aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ile bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen hisse senedi
yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile
ilişkilendirilen finansal yatırımlar
30 Haziran
31 Aralık
2016
2015
4.326.237
3.414.105
46.255
75.447
99.011
75.130
732
1.044
4.472.235
3.565.726
Özel sektör tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Yabancı devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Hisse senetleri
22
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
8.
FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
Finansal varlıkların en ileri vade tarihleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
Özel sektör tahvilleri - Uluslararası piyasalar
28 Mart 2073
31 Aralık 2049
Yabancı devlet tahvilleri - Uluslararası piyasalar
17 Ekim 2044
17 Ekim 2044
14 Ocak 2041
14 Ocak 2041
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
9.
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
30 Haziran 2016
Ağırlıklı Ortalama
Para birimi
Döviz tutarı
Faiz oranı
%0,83
Euro
8.780
%1,67 ABD Doları
10.000
TL
1.353
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
TL karşılığı
28.135
28.936
1.353
58.424
Uzun vadeli borçlanmalar
30 Haziran 2016
Hermes kredisi
Ağırlıklı Ortalama
Faiz oranı
%1,00
Diğer uzun vadeli banka kredileri
%2,08
%2,50
Para birimi
Döviz tutarı
TL karşılığı
Euro
1.098
3.518
JPY
Euro
10.298.712
25.000
289.897
80.110
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
243.583
617.108
Eksi: Uzun vadeli kredilerin ve finansal kiralama
işlemlerinden borçların kısa vadeli kısımları
(134.861)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
482.247
30 Haziran 2016
Ağırlıklı Ortalama
Faiz oranı
Para birimi
Döviz tutarı
TL karşılığı
%3,00
Ruble
184.275
8.298
Uzun vadeli finansal kiralama
borçlarının kısa vadeli kısmı
8.298
Uzun vadeli
%3,00
Ruble
5.224.891
235.285
235.285
243.583
23
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
9.
FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
31 Aralık 2015
Ağırlıklı Ortalama
Para birimi
Döviz tutarı
Faiz oranı
%1,75
Euro
3.350
%2,40 ABD Doları
2.351
TL
186
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
TL karşılığı
10.645
6.836
186
17.667
Uzun vadeli borçlanmalar
31 Aralık 2015
Ağırlıklı Ortalama
Faiz oranı
Para birimi
Döviz tutarı
TL karşılığı
Hermes kredisi
%1,00
Euro
3.287
10.445
Diğer uzun vadeli banka kredileri
%2,18
-
JPY
TL
7.111.507
546
171.231
546
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
222.118
404.340
Eksi: Uzun vadeli kredilerin ve finansal kiralama
işlemlerinden borçların kısa vadeli kısımları
(101.107)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
303.233
31 Aralık 2015
Ağırlıklı Ortalama
Faiz oranı
Para birimi
Döviz tutarı
TL karşılığı
%3,00
Ruble
188.704
7.529
Uzun vadeli finansal kiralama
borçlarının kısa vadeli kısmı
7.529
Uzun vadeli
%3,00
Ruble
5.378.946
214.589
214.589
222.118
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
1 yıldan az
1-2 yıl
2-3 yıl
3-4 yıl
4-5 yıl
5 yıldan fazla
Eksi: Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
24
31 Aralık 2015
126.563
84.985
47.577
47.577
47.577
93.578
85.928
679
679
679
19.246
(126.563)
679
(93.578)
246.962
88.644
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
10. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar reeskontu (-)
İnşaat işlerinden alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacaklar reeskontu (-)
İşveren idare payı alacakları (*)
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
689.667
(149)
772.840
13.222
(626)
65.475
866.484
(91)
653.152
17.795
(473)
81.185
1.540.429
Eksi : Şüpheli alacak karşılığı
(85.906)
1.454.523
1.618.052
(83.455)
1.534.597
(*) İnşaat sözleşmelerinde tanımlı işin tamamlanmasına kadar veya bazı durumlarda daha uzun süreler zarfında
müşteriler tarafından tutulan ve henüz vadesi gelmeyen ticari alacaklar “işveren idare payı alacakları” olarak
nitelendirilmektedir.
İnşaat işlerinden alacakların tahsilat süresi kontratın şartlarına göre değişmekte olup, bu süreler ortalama 30 ile
bazı projelerde 90 gün arasında değişmektedir.
Uzun vadeli ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacak senetleri reeskontu (-)
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar reeskontu (-)
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
3.331
(92)
22.835
(90)
3.050
(46)
22.569
(45)
25.984
25.528
30 Haziran
2016
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
976.749
411
57.770
1.034.930
25
31 Aralık
2015
1.198.473
345
52.043
1.250.861
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
11. STOKLAR
Hammade ve yedek parça
Yarı mamul stokları
Ticari mallar (makine ve diğerleri)
Mamul stokları
Yoldaki mallar
İnşaat malzemeleri
Stok değer düşüklüğü karşılığı (*)
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
493.559
50.668
173.772
37.152
7.006
55.307
(2.238)
437.487
44.072
93.006
17.153
42.806
46.654
(1.966)
815.226
679.212
(*) 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla mamul stokları ve ticari mallar için ayrılan değer
düşüklüğü karşılığı satışların maliyeti hesabında gösterilmiştir.
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla stoklar üzerinde rehin bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).
12. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Devam eden inşaat sözleşmeleriyle ilgili maliyetler
Kayda alınan karlar eksi zararlar, net
Eksi : Dönem sonu itibariyle toplam faturalanan hakediş bedeli
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
7.303.580
856.763
6.197.794
802.489
8.160.343
7.000.283
(8.614.698)
(7.235.960)
(454.355)
(235.677)
Yukarıdaki net bakiye ilişikteki konsolide bilançolarda aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (net)
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (net)
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
46.384
(500.739)
232.156
(467.833)
(454.355)
(235.677)
Grup’un, bağlı ortaklıklarının ve faaliyetlerinin 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla devam eden inşaat sözleşmeleri
ile ilgili olarak almış olduğu avansların toplam tutarı 250.564 TL (31 Aralık 2015: 305.468 TL)’dir.
26
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Haziran 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir:
Açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Alım sonrası yapılan harcamalar
Arazi kiralaması ile ilgili yükümlülüklerin
net bugünkü değerlerindeki değişimi
1 Ocak 30 Haziran 2016
4.532.146
318.745
60.363
1 Ocak 30 Haziran 2015
4.206.983
706.934
105.577
-
10.700
4.911.254
5.030.194
Kapanış bakiyesi
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu
varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
30 Haziran
Rusya'daki yatırım amaçlı gayrimenkuller
Türkiye'deki yatırım amaçlı gayrimenkuller
Toplam
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2016
TL
TL
TL
4.879.364
-
-
4.879.364
31.890
-
31.890
-
4.911.254
-
31.890
4.879.364
Raporlama tarihi itibarıyla
31 Aralık
2015
Rusya'daki yatırım amaçlı gayrimenkuller
Türkiye'deki yatırım amaçlı gayrimenkuller
Toplam
gerçeğe uygun değer seviyesi
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
TL
TL
TL
4.500.101
-
-
4.500.101
32.045
-
32.045
-
4.532.146
-
32.045
4.500.101
Cari dönemde 2. Seviye ve 3. Seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Grup, müşterek faaliyetleri ile birlikte ara dönem içerisinde 168.497 TL’lik (30 Haziran 2015: 82.786 TL) maddi
duran varlık alımı yapmıştır. Ayrıca ara dönem içerisinde net defter değeri 15.845 TL (30 Haziran 2015: 30.807
TL) olan sabit kıymetler 29.099 TL (30 Haziran 2015: 37.899 TL) karşılığında satılmıştır.
15. TAAHHÜTLER
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal
edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1 - 5 yıl
5 yıldan fazla
27
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
624.534
1.878.953
698.743
3.202.230
771.708
1.832.628
719.534
3.323.870
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
15. TAAHHÜTLER (devamı)
Davalar:
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık ara dönem içerisinde 31 Aralık 2015 tarihli
konsolide finansal tablolarda belirtilen hususlara ilave açıklama gerektirecek önemli yeni bir davası veya eski
davaları ile ilgili gelişme bulunmamaktadır. Grup davalarla ilgili konsolide finansal tablolarda taşınan tutarları
gerekli şekilde muhasebeleştirmiştir. Bu karşılık olasılık oranları ve potansiyel kaynak çıkışları göz önünde
bulundurularak hesaplanmıştır. Karşılık ayrılmayan Grup aleyhine açılan diğer davalar için herhangi bir kaynak
çıkışı riski görünmemektedir.
Sözleşmeden doğan yükümlülükler:
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık ara dönem içerisinde 31 Aralık 2015 tarihli
konsolide finansal tablolarda belirtilen hususlara ilave açıklama gerektirecek yeni bir sözleşmeden doğan
yükümlülüğü veya eski yükümlülükleri ile ilgili önemli bir gelişme bulunmamaktadır.
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna
ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir. Grup tarafından verilen TRİ’ler:
30 Haziran 2016
Orijinal
TL
bakiye
Karşılığı
Grup tarafından verilen TRİ'ler
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
-ABD Doları
529.222
-Euro
89.252
-TL
69.508
-Diğer (*)
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-ABD Doları
85
-Euro
1.578
-TL
957
-Diğer (*)
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak rehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
31 Aralık 2015
Orijinal
TL
bakiye
Karşılığı
1.897.570
1.531.358
285.999
69.508
10.705
653.008
85.404
28.749
2.206.433
1.898.686
271.379
28.749
7.619
263.645
246
5.055
957
257.387
85
3.285
957
182.872
247
10.437
957
171.231
-
-
-
-
-
-
-
-
2.161.215
2.389.305
(*) ABD Doları, TL ve Euro para birimi dışındaki diğer yabancı para birimiyle verilen teminat, rehin ve
ipoteklerin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla %0,00’
dır (31 Aralık 2015: %0,00).
28
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
16. ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler alınan avanslardan ve ertelenmiş kira gelirlerinden oluşmaktadır.
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler “Enerji Satış Sözleşmesi” boyunca oluşacak olan ortalama satış fiyatı ile
faturalanan fiyat arasındaki farktan ve ertelenmiş kira gelirlerinden oluşmaktadır.
17. PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç, cari dönem karının ara dönem boyunca işlem gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Türkiye’de şirketler yeniden değerleme artış fonundan veya birikmiş karlardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse
senedi dağıtımı yoluyla sermayelerini arttırma hakkına sahiptir. Pay başına kazanç hesaplanması sırasında söz
konusu artırımlar temettü olarak dağıtılan hisse senetleri olarak kabul edilmişlerdir. Sermayeye eklenen kar payı
dağıtımları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür
hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple hisse başına düşen karı hesaplamakta
kullanılan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Pay başına kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr olarak)
- intifa senetleri (*)
Kurucu intifa senedi sahiplerine
Enka Holding intifa senedi sahiplerine
1 Kr nominal bedelli hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi
- adi hisse senetleri
- intifa senetleri
Kurucu intifa senetleri
Enka Holding intifa senetleri
30 Haziran 2016
tarihinde sona
eren 6 aylık
dönem
30 Haziran 2015
tarihinde sona
eren 6 aylık
dönem
0,25
-
0,20
-
420.000.000.000
420.000.000.000
1.000
1.000
1.000
1.000
(*) Ara dönem itibarıyla kar dağıtım kararı alınmadığı için intifa senetlerinin payı hesaplanmamıştır.
18. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Ara dönem içerisinde konsolidasyon kapsamında olmayan ilişkili kuruluşlar ile olağandışı ya da önemli bir işlem
gerçekleşmemiştir.
29
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
19. ÖZKAYNAKLAR
Enka İnşaat’ın 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ortakları ve sermaye içindeki payları
aşağıdaki şekildedir:
30 Haziran 2016
Hisse oranı
Tara Holding A.Ş.
31 Aralık 2015
Tutar
Hisse oranı
Tutar
%49,40
2.074.800
%49,27
1.970.924
Vildan Gülçelik
%7,99
335.396
%7,99
319.424
Sevda Gülçelik
%6,43
269.917
%6,43
257.064
%5,87
246.472
%5,87
234.735
%30,31
1.273.415
%30,44
1.217.853
%100
4.000.000
Enka Spor Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı
Diğer
%100
4.200.000
Enflasyon düzeltmesi
21.689
21.689
Toplam sermaye (yasal kayıtlar)
4.221.689
4.021.689
TMS 21'e göre yapılan sermaye düzeltmesi (*)
2.853.820
2.892.702
Toplam sermaye
7.075.509
6.914.391
(*) Enka İnşaat, Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırladığı konsolide finansal tablolarında yasal kayıtlarındaki sermayesini TMS 21
uyarınca tarihi kurdan ABD Doları’na çevirerek ABD doları olarak takip etmekte ve TL olarak sunmaktadır.
Grup, 29 Mart 2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı kararına istinaden, sermayesini 4.000.000 TL’den
4.200.000 TL’ye çıkarmıştır. Arttırılan 200.000 TL’nin tamamı 2’nci temettüden karşılanmıştır.
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un sermayesine karşılık çıkarılmış hisse senedi
adetleri ve nominal değerleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
Hisse Senedi
1 Ocak
400.000.000.000
31 Aralık 2015
TL
Hisse Senedi
TL
4.000.000 360.000.000.000
3.600.000
Birikmiş karlardan/geçmiş yıl
karlarından transfer edilen bedelsiz
20.000.000.000
420.000.000.000
30
200.000
40.000.000.000
400.000
4.200.000 400.000.000.000
4.000.000
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
20. SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 2.492 TL (31 Aralık 2015: 2.476 TL) satış amacıyla elde tutulan duran
varlıkların tamamı Enka Pazarlama’nın şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklarına istinaden müşterilerden almış
olduğu arazi, arsa ve binalardan oluşmaktadır.
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Türkiye’deki vergi uygulamaları
Enka İnşaat ve konsolidasyon kapsamındaki Türkiye’de ve diğer ülkelerde kurulmuş bağlı ortaklık, iştirak ve
müşterek yönetime tabi ortaklıkları, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve
uygulamalarına tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2015: %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın
sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar
üzerinden %20 (31 Aralık 2015: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türk vergi mevzuatı, Türkiye’de mukim ana ortaklık ve konsolidasyon kapsamında Türkiye’de kurulmuş bağlı
ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların konsolide bazda vergi beyannamesi vermelerine izin
vermemektedir. Dolayısıyla, konsolide bazda hazırlanan finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, her bir şirket
için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç)
kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak
hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının
%75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon
hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması
ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna
kapsamı dışındadır.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22
Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları 5 yıl içinde yetkili
vergi otoriteleri tarafından incelenebilmektedir.
31
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Diğer ülkelerdeki vergi uygulamaları
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla faaliyet gösterilen diğer ülkelerdeki efektif vergi oranları
aşağıdaki gibidir:
Rusya
Hollanda
Kazakistan
Irak
Romanya
Umman
Kosova
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
%20
%25
%28 - %32
%15 - %35
%16
%12
%10
%20
%25
%28 - %32
%15 - %35
%16
%12
%10
2016
2015
164.076
203.736
(233.512)
(539)
119.901
195.542
(216.622)
17.960
133.761
116.781
Dönem karı vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıda verilmiştir.
1 Ocak bakiyesi
Cari dönem vergi gideri
Ödenen vergiler
Çevrim farkı
30 Haziran bakiyesi
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğünün) dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım
amaçlı varlıkların yeniden ölçümü ve gerçeğe uygun
değer düzeltmesi
“PSA” kapsamındaki GE stoğu (*)
Finansal araçlar gerçeğe uygun değer düzeltme etkisi
(1.223.849)
(136.351)
(19.679)
(1.240.074)
(131.512)
(26.275)
Brüt ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(1.379.879)
(1.397.861)
Enerji gelirlerinde yapılan ortalama satış fiyatı düzeltmeleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Diğer
227.060
9.496
7.495
589
16.317
273.837
9.303
6.359
1.108
50.298
Brüt ertelenmiş vergi varlıkları
260.957
340.905
(1.118.922)
(1.056.956)
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(*) Grup’un yedek parça tedarikçisi General Electric (GE) ile yapılan “Parts and Services Agreement” (PSA)
kapsamında yapılan düzeltme ile ilgili geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünü ifade
etmektedir.
32
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
Ertelenmiş vergi, finansal tablolarda aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:
30 Haziran
2016
31 Aralık
2015
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
59
(1.118.981)
142
(1.057.098)
Net vergi yükümlülükleri
(1.118.922)
(1.056.956)
30 Haziran 2016 ve 2015 dönemleri itibarıyla sona eren hesap dönemi için net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yansıtılan ertelenmiş vergi gideri
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran bakiyesi, toplam net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
2016
1.056.956
2015
833.332
35.733
26.233
37.063
137.482
1.118.922
1.007.877
30 Haziran 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer kapsamlı gelirle ilgili ertelenmiş
vergiler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
Vergi
öncesi
tutar
Finansal riskten korunma
fonundaki değişim
Yabancı para çevrim
farklarındaki değişim
30 Haziran 2015
Vergi
Vergi ile
(gideri) / netlenmiş
geliri
tutar
Vergi öncesi
tutar
Vergi
(gideri) /
geliri
Vergi ile
netlenmiş
tutar
1.460
-
1.460
-
-
-
288.407
-
288.407
932.486
-
932.486
289.867
-
289.867
932.486
-
932.486
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup'un çoğunlukta Euro ve Ruble, fonksiyonel para birimi ABD Doları olmayan
konsolidasyon kapsamındaki şirketler için de ABD Doları yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Grup, birçok ülkede inşaat, ticaret, üretim, gayrimenkul kiralama, perakende ve enerji sektörlerinde faaliyet
göstermektedir ve bu sebeple döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup, döviz kuru
değişikliğinin etkisini, yaptığı işlemler dışında, yabancı ülkelerdeki yatırımlarında da yaşamaktadır. Grup'un
döviz kuru risk yönetimi, döviz cinsinden aktif ve pasif hesaplarının birbirlerini dengelemeleri sağlanarak
yapılmaktadır.
Grup'un maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır.
Grup bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla
izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler
yapmaktadır.
Grup’un 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir:
A.Döviz cinsinden varlıklar
B.Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A+B)
33
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
4.565.721
(1.210.856)
3.354.865
4.355.261
(986.053)
3.369.208
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Yabancı para riski (devamı)
Grup’un 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibari ile yabancı para pozisyonu detayları aşağıdaki
gibidir (parasal olmayan varlıklar döviz kuru riski taşımadığından tabloya dahil edilmemiştir):
30 Haz iran 2016
TL Karşılığı
(Sunum
para birimi)
ABD
Doları (*)
Euro
TL
Diğe r
TL (**)
266.344
2.905.017
146.064
3.317.425
27.719
388.505
3.234
419.458
30.962
223.164
17.609
271.735
14.180
222.787
62.963
299.930
72.743
842.945
17.317
933.005
8. DURAN VARLIKLAR
21.309
1.200.780
26.207
1.248.296
6.659
367.084
4.166
377.909
636
6.635
67
7.338
3.612
3.612
117.325
10.326
127.651
9. T OPLAM VARLIKLAR
4.565.721
797.367
279.073
303.542
1.060.656
310.014
156.696
470.465
805
30.399
43.575
9.878
43.186
1. T icari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. T icari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
10. T icari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
44.246
1.353
147.163
123.810
123.690
96.955
937.175
31.204
96.639
192.762
344.455
78
269.713
3.890
273.681
27
1.332
1.359
25.000
11
25.011
-
189.603
189.603
1.210.856
32.563
121.650
192.762
534.058
76.582
-
23.899
-
-
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
76.582
-
23.899
-
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
-
-
-
-
-
3.431.447
764.804
181.322
110.780
526.598
3.182.594
757.404
139.747
44.205
498.955
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
-
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. T icari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18. T OPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
(*) İşlevsel para birimi ABD Doları olmayan konsolide edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili tutarlardır.
(**) ABD Doları ve Euro para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
34
-
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Yabancı para riski (devamı)
31 Aralık 2015
TL Karşılığı
(Sunum
para birimi)
ABD
Doları (*)
Euro
TL
Diğe r
TL (**)
1. T icari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
217.100
3.328.199
134.836
3.680.135
11.191
496.999
3.082
511.272
31.862
253.215
14.542
299.619
10.384
179.661
57.369
247.414
72.929
898.848
22.297
994.074
5. T icari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
21.186
629.088
24.852
675.126
6.701
165.633
4.112
176.446
536
3.582
232
4.350
3.589
3.589
136.110
8.570
144.680
4.355.261
687.718
303.969
251.003
1.138.754
10. T icari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.292
104.450
459.053
871.795
707
42.174
42.881
45.399
6.111
19.275
70.785
46.225
121
198.251
244.597
115.745
84.910
76.929
277.584
14. T icari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.503
2.755
114.258
948
948
526
526
-
109.832
109.832
18. T OPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
986.053
43.829
71.311
244.597
387.416
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
165.542
-
52.096
-
-
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
165.542
-
52.096
-
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
-
-
-
-
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
3.534.750
643.889
284.754
6.406
751.338
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
9. T OPLAM VARLIKLAR
3.209.520
636.695
217.884
(54.552)
720.471
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
(*) İşlevsel para birimi ABD Doları olmayan konsolide edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili tutarlardır.
(**) ABD Doları ve Euro para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
35
-
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Yabancı para riski (devamı)
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla
ABD Doları’nın aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda
konsolide kar veya zarar tablosunun ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları
olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
Grup’un 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi kazanması
kaybetmesi
TL'nin ABD Doları k arşısında %10 değer
k azanması/k aybetmesi halinde
1- TL net varlık / (yükümlülüğü)
2- TL riskinden korunan kısım (-)
3- TL net etki (1+2)
11.078
11.078
(11.078)
(11.078)
641
641
(641)
(641)
50.445
7.658
58.103
(50.445)
(7.658)(58.103)
73.929
16.554
90.483
(73.929)
(16.554)
(90.483)
52.660
52.660
(52.660)
(52.660)
75.134
75.134
(75.134)
(75.134)
121.841
(121.841)
166.258
(166.258)
Euro’nun ABD Doları k arşısında %10 değer
k azanması/k aybetmesi halinde
4- Euro net varlık / (yükümlülüğü)
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz k urlarının ABD Doları k arşısında %10 değer
k azanması/k aybetmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
23. FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli
taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal
aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı kur oranları
üzerinden değerlendirilmektedir.
36
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
23. FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (devamı)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri (devamı)
Grup’un bilançosunda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan finansal araçlarının gerçeğe uygun
değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve diğer kısa vadeli finansal
varlıkların kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu
düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan
değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar döviz
cinsinden tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerinin
taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem
maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate
alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir.
Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın
olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli ticari borçlar ve finansal borçlar döviz cinsinden tutulduğundan dolayı
gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Gerçeğe uygun değer hiyerarşi tablosu
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla Grup bilançoda gerçeğe uygun değerden tutulan aşağıdaki finansal
varlık ve yükümlülüklere sahiptir.
Grup, gerçeğe uygun değeri bedeli belirlemekte ve göstermekte, aşağıdaki hiyerarşiyi kullanmaktadır;
Seviye 1: Etkin piyasalarda kote edilen özdeş varlık ve yükümlülükler,
Seviye 2: Finansal tablolara yansıtılan gerçeğe uygun değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin direkt ve
endirekt olarak gözlemlenmesi,
Seviye 3: Finansal tablolara yansıtılan gerçeğe uygun değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin
gözlemlenebilir piyasa verileri olmaksızın belirlenmesi.
30 Haziran 2016
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
4.432.025
801.744
792.442
99.011
306.874
-
-
6.432.096
-
-
Vadeli işlem sözleşmeleri
-
275
-
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
-
275
-
Özel sektör tahvilleri
Hisse senetleri
Yabancı devlet tahvilleri
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
Yatırım fonları
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
37
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
23. FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (devamı)
Gerçeğe uygun değer hiyerarşi tablosu (devamı)
31 Aralık 2015
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
3.470.494
898.546
1.063.757
75.130
311.588
-
-
5.819.515
-
-
Vadeli işlem sözleşmeleri
-
3.846
-
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal yükümlülükler
-
3.846
-
Özel sektör tahvilleri
Hisse senetleri
Yabancı devlet tahvilleri
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
Yatırım fonları
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
24. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket, SPK’nın 25 Temmuz 2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin
korunması amacıyla SPK’nın ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; borsada nominal bedeli 4.200.000
tam TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla
60.000.000 tam TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener'in
yetkilendirilmesine karar vermiştir. 15 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in bu kapsamda yapmış olduğu geri
alınan payların toplam nominal bedeli 835.560 tam TL olarak gerçekleşmiştir.
38
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards