HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NDAN

advertisement
HALK SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nca; Şirketimizin 2016 yılı 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nın
6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10: 00 yerine 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:00’
da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Halide Edip Adıvar
Mah. Darülaceze Cad. No.23 Şişli-İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılmasına
karar verilmiştir.
Temsilci göndermek suretiyle Olağan Genel Kurula katılacakların usulüne uygun imzası Noter
tasdikli vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan
vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Pay sahipleri ya da temsilcilerinin, 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtım Teklif Tablosu ve Gündemde yer
alan diğer konulara ilişkin dokümanları, Şirket merkezinde hissedarların incelemesine hazır
bulundurulacaktır. Ayrıca belirtilen doküman ve eklerine, www.halksigorta.com.tr adresinden
ulaşılarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim
Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
3- 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yılsonu Finansal Tabloların okunması,
görüşülmesi ve onaylanması,
4- Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu’ nun
okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem
içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9- Şirket kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin Şirket sermayesi başlıklı 6.
Maddesi ile ilgili tadil metninin onaylanması,
10- Şirket Esas Sözleşmesi’nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2017 yılında yapılacak bağış ve
yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul’un onayına
sunulması,
12- 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
13- Dilekler ve Kapanış.
VEKALETNAME
Halk Sigorta A.Ş.'nin 11 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 10.00’da Halide Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Cad. No:23 Şişli/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası’nda yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda
detaylı olarak tanıtılan ...............................................’yi vekil tayin ediyorum.
VEKİLİN(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul
veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep
edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri(*)
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
ve görüşülmesi,
3. 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yılsonu
Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2016
yılı Kar Dağıtım Tablosu’ nun okunması, görüşülmesi ve
onaylanması,
5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun
363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamaların Genel Kurul’un
onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
Kabul
Red
Muhalefet
Şerhi
9. Şirket kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin esas
sözleşmenin Şirket sermayesi başlıklı 6. Maddesi ile ilgili
tadil metninin onaylanması,
10. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına
göre 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst
sınırının belirlenmesi
11.Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim
firmasının Genel Kurul’un onayına sunulması,
12.2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi
verilmesi
13. Dilekler ve Kapanış
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.
B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN
TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN(*);
Adı Soyadı veya Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
İmzası
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
ESKİ ŞEKİL
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
YENİ ŞEKİL
İKİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETİN SERMAYESİ ve
ŞİRKETİN SERMAYESİ ve
SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER
Şirket Sermayesi:
Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 02.05.2000 tarih ve 710 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı
sermayesi 150.000.000.-TL (YüzellimilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş)
itibari değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar)
adet hisseye bölünmüştür.
Şirket Sermayesi:
Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 02.05.2000 tarih ve 710 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı
sermayesi 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş)
itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar)
adet hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari
şekilde tamamı ödenmiş 129.000.000.-TL
(YüzyirmidokuzmilyonTürkLirası) olup her
biri
1.-KR
(BirKuruş)
değerinde
12.900.000.000
(Onikimilyardokuzyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari
şekilde tamamı ödenmiş 129.000.000.-TL
(YüzyirmidokuzmilyonTürkLirası) olup her
biri
1.-KR
(BirKuruş)
değerinde
12.900.000.000
(Onikimilyardokuzyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür.
Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18
oranına tekabül eden 115.042.497,98.-TL’yi
(YüzonbeşmilyonkırkikibindörtyüzdoksanyediLira,doksansekizKuruş) temsil eden
11.504.249.798
(Onbirmilyarbeşyüzdörtmilyonikiyüzkırkdokuzbinyediyüzdoksanseki
z) adet hisse, T. Halk Bankası A.Ş.’ ye aittir.
Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18
oranına tekabül eden 115.042.497,98.-TL’yi
(YüzonbeşmilyonkırkikibindörtyüzdoksanyediLira,doksansekizKuruş) temsil eden
11.504.249.798
(Onbirmilyarbeşyüzdörtmilyonikiyüzkırkdokuzbinyediyüzdoksanseki
z) adet hisse, T. Halk Bankası A.Ş.’ ye aittir.
Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış
sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif
ortaklara aittir.
ortaklara aittir.
Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim
Kurulu,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları
arasında olmak üzere gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya yetkilidir.
Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim
Kurulu,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine uygun olarak, 2017-2021 yılları
arasında olmak üzere gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden
hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte
kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse
senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil
edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz.
Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden
hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte
kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse
senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil
edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Download