ttb sürekli tıp eğitimi dergisi

advertisement
Ödüllü Bulmaca
Bulmacamýzda yer alan sorularý bu sayýmýzdaki yazýlardan seçtik. Doðru olarak yanýtlayýp Dergi’nin postalanma
tarihinden sonraki bir ay içinde bize gönderen okuyucularýmýza 2 TTB- STE Kredi Puaný veriyoruz. Ayrýca beþ
kiþiye Editörlüðünü Dr. Sadýk Özen’in yaptýðý “Sýrça Köþkün Kýrýk Camlarý” adlý kitabýný armaðan ediyoruz.
Bulmacanýn doðru yanýtlarýný Haziran 2005 sayýmýzda yayýmlayacaðýz.
1- Diyabette antiplatelet tedavi için
kullanýlmasý gereken bir madde,
2- Omfalitin en sýk etkenlerinden olan bir
bakteri grubu, 3- Diyabetlilerde nefropati
aranmasýnda bakýlacak ilk parametre,
4- Prostat kanserine karþý koruyucu olan bir
madde, 5- Konjenital kalýcý iþitme kaybý için
uygulanan bir test, 6- Göbek granülomu
tedavisinde kullanýlan bir madde, 7- Esnek
pes planusta tanýya yardýmcý yöntemlerden
biri, 8- Diyabette mutlaka býrakýlmasý
gereken bir madde, 9- Yenidoðan
bebeklerin cildini kaplayan madde,
10- Bilirubinin enterohepatik dolaþýmýný
arttýran bir madde, 10- Diyabette periferik
arter hastalýðý varsa akýlda tutulmasý
gereken bir parametre (YA), 11-Ülkemizde
altý yaþ grubu çocuklardaki diþ çürüðü
prevalansý yüzde), 12- Diyabetiklerde
deðerinin 100 mg/dl altýnda olmasý istenilen
parametre, 13- Esnek pes planusa eþlik
eden sendromlardan biri, 14- Göbekten
kanama nedenlerinden biri,
15- Hipertrigliseridemi tedavisinde
kullanýlan bir ilaç grubu, 16- Son yayýnlara
göre akut MI riskini artýran bir
antiinflamatuar ajan, 17- Umbilikal kordun
ayrýlmasý ondört günden fazla sürerse
dikkate alýnacak bir bozukluk, 18- Diyabetik
hastalara en az bir kez yapýlmasý önerilen bir
aþý, 19- Yolk kesesi ile primitif orta barsaðýn
iliþkisini saðlayan kanal, 20- Diþ minesinin
sertleþmesini saðlayan bir mineral,
21- Pes planusun halk arasýndaki adý,
22- Urakusun orta kýsmýnýn týkanmasý
yetersizse ortaya çýkan durum, 23- Doðum
sonrasý ilk 48-72 saatte taranmasý gereken
konjenital bir hastalýk, 24- Diþ çürümesini
etkileyen etmenlerden biri.
STED Aralýk 2004 Ödüllü Bulmaca Doðru Yanýtlarý:
1- Sekiz, 2- Prematüreler, 3- Kadýn Sterilizasyonu, 4- Aerolize Beta Agonist,
5- Epinefrin, 6- Analjezikler, 7- Germinasyon, 8- Nüfus Planlamasý, 9- Fisetin,
10- Ateroskleroz, 11- RÝA, 12- Devlet, 13- Ýndüklenen Düþük Prevalansý, 14- Demir,
15- Koyun Eti, 16- Dört, 17- Gossipol, 18- Psikolog, 19- Anjio Ödem, 20- Nitrit,
21- Besin, 22- Medroksiprogesteron, 23- Eðitim Düzeyi, 24- UEMO.
• 2005 • cilt 14 • sayý 3 • XIII
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards