Slayt 1 - Tıbbi Onkoloji Derneği

advertisement
Osteosarkom Tedavisinde
Neoadjuvan Tedavi
Dr. Bülent Yalçın
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014
Susesi Otel, Antalya
Osteosarkoma-1
• Nadir tümörler (2-3/100.000),
• Çalışma yapmak zor (çok merkezli, çok ülkeli)
• Lokal agressif + erken metastaz yapma özelliği
• Değişik histolojik tipleri var
– Klasik (osteoblastik, kondroblastik, fibroblastik)
– Telenjektatik, Parosteal, Periosteal, Düşük-grad santral, küçük
hücreli ve diğer
• Etyoloji ?
– Kalıtsal Retinoblastom mutasyonu-13q14
– Li-Fraumeni send: P53 otoz.res. mutasyonu-17p13
Osteosarkoma-2
• En sık yerleşim diz çevresidir. Aksiyal yerleşim %10 (pelvis)
– Aksiyal yerleşim kötü prognozlu.
• Evre: Tanıda %10-20 klinik metastatiktir (kötü prognoz)
• Metastaz/relaps ilk 3 yılda. Akciğer met :%90 kemik met: %10)
• Rezeksiyon sonrası (KT yok) % 80-90 ilk yılda akciğer met.
• Lokalize hastalıkta: cerrahi + KT sonrası %35-40 lokal veya uzak
relaps (5 yıldan sonra %1-2) gelişir.
• Relaps sonrası 5-yıllık sağkalım %23-29 arasında.
Yerleşim yeri ve metastatik hastalık
sağkalım için önemli
Osteosarkoma-3
• Güncel Tedavi:
Preop (neoadjuvan KT, 8-10 hafta)
Cerrahi rezeksiyon
(tüm saptanan tümoral lezyonların)
Postop (adjuvan KT, 12-29 hafta)
Osteosarkom Çalışma Grupları
•
COSS (Cooperative Osteosarcoma Study Group)
•
POG (Pediatric Oncology Group) ve COG (Children’s Oncology Group)
•
SSG (Scandinavian Sarcoma Group)
•
ISG/SSG (Italian Sarcoma Group/Scandinavian Sarcoma Group)
•
SFOP (Sociate Française d’oncologie Pediatrique)
•
EOI (European Osteosarcoma Intergroup)
•
EURAMOS (European and American Osteosarcoma Study Group) =
COSS+COG+EOI+SSG
Kemoterapi ajanları
• Yüksek doz- Metotreksat (+ folinik asit kurtarması)
– Kümülatif doz:48-168 g/m2; Her siklusta: 8-12 g/m2
• Doksorubisin
– Kümülatif doz:240-480 mg/m2; Her siklusta: 60-90 mg/m2
• Sisplatin
– Kümülatif doz: 480-600 mg/m2; Her siklusta: 100-120
mg/m2
• İfosfamid
– Kümülatif doz:30-69 g/m2; Her siklusta: 6-14 g/m2
KAFA KARIŞTIRICI SORULAR
• Neoadjuvan KT şart mı?
– MSKCC (verilsin), POG (faydası yok)
• Yüksek doz MTX de verilsin mi?
– Henüz açıklığa kavuşmadı (USA’da veriliyor)
• İfosfamid de eklensin mi?
– Henüz netlik kazanmadı
• Doz yoğunluğu önemli mi?
– COSS, EOI, SSG, ISG: Doz intensitesiyle sağkalım arasında ilişki yok.
– Hastaların %75’i tam doz ilaç alabiliyorlar (özellikle 20 yaş üstü)
• Neoadj KT sonrası iyi cevap var ise Interferon eklemenin, kötü cevap
varsa iki ajanın daha ilavesinin faydası var mı? araştırılıyor.
COSS, N=2000
Patolojik nekroz oranı > %90:iyi yanıt
Neoadj. KT’ye cevap sağkalımla
ilişkilidir
Doz-yoğun KT;
J Natl Cancer Inst 2007;99: 112 – 28
Fark yok
İyi cevap
Kötü cevap
İyi cevap
Kötü cevap
Doz-intens
Klasik-Doz
5-Yıllık Sağkalım
Olgu
• 26 yaşında erkek hasta (doktor)
• 2-3 aydan beri var olan sol yan ağrısı ile ortopediye başvuru.
• Direkt A-P pelvis grafisi özellik yok
• Pelvis MR: sol iliak kanat medialinden pelvise doğru uzanım gösteren iliak
kanat medial yüzeyinde destrüksiyona neden olan, medialde iliopsoas kası
ile iliak ven ve arteri mediale doğru deplase eden içerisinde kistik ve solid
komponentlerin bulunduğu lezyon çevresinde periferik kontrast tutan
45x42x50 mm (APxTxKK) boyutlarında kitle
•
•
•
•
Toraks BT: N
TVKS: sol iliak kanatta artmış aktivite
Tam kan sayım ve biyokimya (ALP): normal
Onkoloji deneyimli ortopedist tarafından yapılan Bx: Klasik osteosarkom
Tanıda-Olgu
Tedavi Planı-Olgu
• Neoadj 2 kür KT:
IMA (5 gün)… 21. ve 28. gün YDMTX (35.günde tekrar )
80-85.günde operasyon
• Adj: Postop 15.günden itibaren başlar
Dönüşümlü Sisplatin+ YDMTX / IMA +YDMTX (toplam 5
kür)
Olgu
• Neoadj 2 kür KT sonrası rezeksiyon yapıldı.
• Patolojisi %100 tümör nekrozu gösteren doku
• Postop 15.gün adj. KT başlandı.
• Her kürde grad 3 nötropenik ateş ve grade 2-3 mukozit gelişti.
• Eylül 2010 da tedavisi bitti.
• Hasta kümülatif olarak, 36 g/m2 ifosfamid, 450 mg/m2
doksorubisin, 480 mg/m2 sisplatin, 280 g/m2 MTX almış oldu.
Olgu (son durum)
• 2013 Eylül’de
Remisyonda. Sağlıklı
Sonuç
• Osteosarkomda perioperatif KT önemli
• Neoadjuvan ve adjuvan amaçlı standart tedavi:
Sisplatin + doksorubisin +/- YDMTX +/- Ifosfamid
• Patolojik iyi yanıt (>%90 nekroz) sağkalım avantajı var
• Yaş arttıkça KT’ye tolerans azalır
• Çok merkezli ve deneyimli ekip tarafından değerlendirme
ve çalışmalar gerekli
Sabrınız İçin
Teşekkürler
21
Download