merkezi kayıt kuruluşu a.ş.

advertisement
MERKEZ KAYIT KURULU U A. .
GENEL
MEKTUP
No:482
Tarih
28/09/2009
KONU
Referans
KS/e-CAS Uygulamas
: e-CAS UYGULAMASI LE YATIRIMCILARIN B LG LEND R LMES
LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
( HRAÇCILAR, ARACI KURULU LAR, BANKALAR)
Kurulu!umuz taraf'ndan geli!tirilen yat'r'mc' bilgilendirme hizmetleri kapsam'nda,
yat'r'mc'lar'n MKS (Merkezi Kaydi Sistem)’de yer alan hesaplar'nda hareket olu!mas'
halinde anl'k olarak SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS
(Electronic
Customer
Alert
System)
devreye
al'nm'!t'r.
Böylece
yat'r'mc'lar'n
hesaplar'ndaki hisse senetlerine ili!kin olas' hata ve suistimallerin yat'r'mc'lar taraf'ndan
i!lem an'nda farkedilmesi amaçlanm'! ve olu!abilecek münferit veya sistemik risklerin
azalt'lmas' veya yok edilmesi hedeflenmi!tir. Yat'r'mc'n'n tercihine dayal' olarak i!leyen
1.0 versiyonun yerine yat'r'mc'lar'n bilgilendirildi>i, kay'tl' olunmamas' durumunda baz'
i!lemlerinin engellendi>i veya yat'r'mc' onay'na tabi tutulaca>' e-CAS 2.0 versiyonunun
uygulamaya al'nmas' kararla!t'r'lm'!t'r.
lk a!ama olan Bilgilendirme A!amas'nda, MKS’de yerli gerçek ve tüzel kimlik tipli
yat'r'mc'lar'n SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilmesi uygulamas'na ba!lanacakt'r.
Yat'r'mc'lar, 05.10.2009 tarihinden itibaren sicil numaras' ve !ifresi ile MKKweb Yat'r'mc'
uygulamas'na ba>lanarak geçerli bir cep telefonu numaras' ve/veya elektronik posta
adresi bildirerek e-CAS 2.0 sistemine kay't olacaklard'r. Kay't yapacak yerli gerçek ki!iler
için cep telefonu numaras' zorunlu alan olup, elektronik posta adresi seçimlik olacak, yerli
gerçek ki!i d'!'ndaki di>erleri için ise elektronik posta adresi zorunlu, cep telefonu
numaras' seçimlik olacakt'r. Bildirim mesajlar', yat'r'mc'lar taraf'ndan olu!turulmu!
kay'tlarda yer alan cep telefonu numaras' veya elektronik posta adresine iletilecektir. eCAS 2.0 sistemine kaydolan yat'r'mc'lar'n,
i. Ç'k'! yönlü tüm hisse senedi i!lemlerine, (Sat'!, k'ymet transferi, Ödünç Pay
Senedi Piyasas' i!lemi, !artl' virman)
ii. Hisse senedi rehin ve teminat i!lemlerine,
iii. Hesab'ndaki sermaye piyasas
araçlar
üzerine tesis edilen haciz ve tedbir
i!lemlerine,
iv. Yat'r'mc'n'n rehin ald'>' ve kendi hesab'nda saklanmakta olan sermaye piyasas
araçlar üzerine tesis edilen haciz ve tedbir i!lemlerine,
ili!kin bilgilendirme mesajlar' Kurulu!umuz taraf'ndan gönderilecektir.
Bilgilendirme A!amas'n'n uygulamaya al'nmas'n'n ard'ndan, uygulaman'n ileriki
a!amalar'nda
e-CAS
2.0
sistemine
kaydolmam'!
veya
kay't
olmas'na
ra>men
Kurulu!umuz taraf'ndan gönderilen bildirimlerin ula!amad'>' yat'r'mc' hesaplar'ndan
yukar'da yer alan i!lemlerden baz'lar'n'n yap'lmas'n'n engellenmesi (Engelleme A!amas')
ve baz' i!lemlerin ise ancak yat'r'mc'n'n elektronik olarak verece>i onaydan sonra
gerçekle!tirilebilmesi (Onay A!amas') uygulamalar'na geçilmesi planlanmaktad'r. Bu
çerçevede, ikinci a!ama olan Engelleme A!amas'na ilk olarak e-CAS 2.0 sistemine
kaydolmam'! veya bildirim ula!t'r'lamayan yat'r'mc'lar'n hesaplar'ndan rehin tesisi veya
teminat amaçl' olarak hisse senedi ç'k'! i!lemlerinin engellenmesi ile ba!lanmas'
de>erlendirilmektedir.
Bu kapsamda, Yat'r'mc'lar'n 05.10.2009 tarihinden itibaren sicil numaras' ve !ifresi ile
MKKweb Yat'r'mc' uygulamas'na ba>lanarak e-CAS 2.0 sistemine kaydolmalar' ve ileti!im
bilgilerinde de>i!iklik olmas' durumunda ise mevcut kay'tlar'n' güncellemeleri önem
arzetmektedir.
Bu do>rultuda, gerek bilgilendirme a!amas'n'n sa>l'kl' i!leyi!i gerekse daha sonra
geçilecek olan engelleme ve onay a!amalar'nda yat'mc'lar'n i!lemlerinin herhangi bir
aksakl'>a u>ramamas' aç's'ndan;
1. Yat'r'mc'lar'n yukar'da aç'klanan e-CAS 2.0 uygulamas',
2. MKS Sicil ve !ifresi olan yat'r'mc'lar'n e-CAS 2.0 sistemine kay't yapt'rmas'
veya unutma, kaybetme vb. nedenlerle sicil ve !ifre bilgisine sahip olmayan
yat'r'mc'lar'n
üyelerimiz
arac'l'>yla
MKS
üzerinden
sicil
!ifre
talebinde
bulunmalar' gerekti>i,
hususlar'nda üyelerimiz taraf'ndan bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir
Yeni sicil !ifre gönderim talepleri Kurulu!umuz ücret tarifesinde aç'kland'>' !ekilde
ücretlendirilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gere>ini rica ederiz.
Sayg'lar'm'zla.
MERKEZ
KAYIT KURULU U A. .
Dr. Yakup ERG NCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgi için:
Emrah Kibar 0212 334 57 00/1025
Asl' GÜNEL
Genel Müdür Yard'mc's'
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards