İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler - Yurtdışı Türkler ve Akraba

advertisement
Sunuş
1950’lerin sonlarına doğru devlet burslusu öğrencilerin, mühendislerin ve diğer alanlardaki
profesyonelleri içeren küçük grupların eğitim alma, tecrübe paylaşımı ve bilgi-görgü arttırımı
için gittiği İsviçre, daha sonra Almanya, Avusturya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde çalışan
vatandaşlarımızın da bu ülkeye yaptığı göçlerin sonucunda bugün itibarı ile yaklaşık 45.000 çifte
vatandaşımızın; toplamda ise 120.000 Türkiye kökenlinin yaşadığı bir ülke haline gelmiştir.
Bu bağlamda, 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek,
hayat standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmakla görevlidir. Bu çerçevede, Başkanlığımız
İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar da yürütmektedir.
İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızın hayatın her alanında gösterecekleri katılım ve başarı
ile Türkiye ile olan bağlarının korunması Başkanlığımızca yürütülen çalışmaların temel
hedeflerindendir. Bu hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalarımızdan bazı örnekler size
sunduğumuz bu yayında yer almaktadır. Vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel refahını
daha da ilerletmek için YTB şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını azimle
devam ettirecektir.
1
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
2
İçindekiler
Yurtdışı Vatandaşlar Çalışma Alanları .................................................................................................................................................................................................4
Mali Destek Programları İsviçre 2015 .............................................................................................................................................................................7
2015 Yılı Mali Destek Programları.......................................................................................................................................................................................................8
Ayrımcılıkla Mücadele Programı .......................................................................................................................................................................................................10
Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı ..........................................................................................................................................................................................12
Herkes İçin Adalet Programı...............................................................................................................................................................................................................14
Çift Dilliliği Teşvik Programı................................................................................................................................................................................................................16
Eğitim ve Akademik Destek Programı .............................................................................................................................................................................................18
Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı ..................................................................................................................................................................................................20
Kültürel Çalışmalar Destek Programı ...............................................................................................................................................................................................22
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı .........................................................................................................................................................................................24
Yılboyu Hızlı Destek Programı ...........................................................................................................................................................................................................26
Çanakkale 100. Yıl Özel Destek Programı ........................................................................................................................................................................................28
İsviçre Gerçekleştirilen Faaliyetler .................................................................................................................................................................................31
Yurtdışı Vatandaş Bursları ..................................................................................................................................................................................................................32
Gençlik Köprüleri .................................................................................................................................................................................................................................34
Genç Liderler ........................................................................................................................................................................................................................................36
Seçim Bilgilendirme Çalışmaları ......................................................................................................................................................................................................38
İsviçre Çalışma Ziyaretleri.................................................................................................................................................................................................41
İsviçre Çalışma Ziyaretleri ................................................................................................................................................................................................................ 42
STK’lar ile İlişkiler ve Çalıştaylar .......................................................................................................................................................................................................44
Uluslararası Hukuk Eğitim Programı .................................................................................................................................................................................................48
İsviçre Desteklenen Projeler.............................................................................................................................................................................................51
Desteklenen Projeler ...........................................................................................................................................................................................................................52
Türkçe ve Almanca Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi ............................................................................................................................................................54
Eğitim ............................................................................................................................................................................................................................54
Okul Derslerine Yardım Projeleri ........................................................................................................................................................................................................55
Eğitim ............................................................................................................................................................................................................................55
3
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Yurtdışı Vatandaşlar Çalışma Alanları
4
Başkanlığımızın ana hizmet birimlerinden biri olan
Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığımız, çalışmalarını
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız üzerinde
yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların en temel gayesi,
öncelikle vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki
varlıklarını teminat altına alarak, onları asimilasyon
politikalarına karşı korumak, bulundukları toplumlarda
sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkı
sağlamaktır.
• Yurtdışında Oy Kullanma
• Mavi Kart
• Siyasal Katılım Çalışmaları
SİSTEMİK/VATANDAŞLIK
HAKLARI ÇALIŞMALARI
• Dövizle Askerlik
• 50. Yıl Etkinlikleri
• Diaspora Bursları
• Gençlik Daireleri
TEMATİK ÇALIŞMALAR
• Gençlik Köprüleri
• Genç Liderler
• Hukuk Eğitim Programları
• STK Eğitimleri
• Sivil Toplum / Vatandaş
Buluşmaları
• Aile ve Sosyal Çalışmalar
• Aktif Yurttaşlık ve Eşit
Katılım
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
• Ayrımcılık ve Hak İhlalleri
• Çift Dilli Eğitim
• Eğitim Destekleri ve
Akademik Gelişim
• Evliya Çelebi Gençlik
Köprüleri
• Herkes İçin Adalet
• Yılboyu Hızlı Destek
5
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
6
İsviçre
Mali Destek Programları
2015
7
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
2015 Yılı Mali Destek Programları
A. Yurtdışı Vatandaşlar
8
1. Ayrımcılıkla Mücadele Programı
2. Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı
3. Herkes İçin Adalet Programı
4. Çift Dilliliği Teşvik Programı
5. Eğitim ve Akademik Destek Programı
6. Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı
7. Kültürel Çalışmalar Destek Programı
8. Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı
9. Yılboyu Hızlı Destek Programı
10. Çanakkale 100. Yıl Özel Destek Programı
9
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Ayrımcılıkla Mücadele Programı
Programın Amacı
Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele
mekanizmalarının desteklenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve dışlama temelli hak ve özgürlük ihlalleri ile din ve inanç hürriyetine
aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılması amaçlanmaktadır.
10
Öncelikli Proje Konuları
• Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu
oluşturmaya yönelik çalışmalar
• Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele alanında faaliyet gösteren
kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
• Kuruluşlarca ayrımcılıkla mücadele alanlarında yürütülecek izleme faaliyetleri
• Uluslararası, ulusal, yerel kurum ve kuruluşlarla STK’lar arasında ilgili alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar
• Ayrımcılığa dair verilerin derlenmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar
• Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler:
•
Farkındalığı artırma çalışmaları
•
Bilgilendirme toplantıları
•
STK ve destek merkezleri gibi kuruluşların alt yapı ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
•
Konferans, anket, rapor vb. bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve
Norveç
11
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve
Norveç
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülke ve toplumlarda aktif birer yurttaş olmaları ve her alanda eşit katılım
olanaklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
12
• Aktif yurttaşlık ve eşit katılım alanlarında sivil toplumun güçlendirilmesi, işbirliği ve iletişim platformlarının oluşturulması
çalışmaları
• Aktif yurttaşlık ve eşit katılım alanlarında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi çalışmaları
• Uluslararası ve ulusal kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar arasında ilgili alanlarda gerçekleştirilecek işbirliği
çalışmaları
• Bireylerin siyasal, ekonomik, akademik, kültürel, sanatsal, edebi, sportif vb. her alanda aktif ve üretken olmalarını teşvik edecek
çalışmalar
• Vatandaşlık hakları ve katılım alanlarında bilgilendirme faaliyetleri
• Eşit katılım ve vatandaşlık hakları alanlarında araştırma ve analiz verilerinin derlenmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme
önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar
• Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler:
• Farkındalığı artırmaya yönelik toplantı ve etkinlikler
• Katılım teşvik programları
• Ortak platform oluşturma çalışmaları
• Kapasite geliştirme bağlamında STK’ların idari, teknik, finansal vb. hususlarda güçlenmelerine yönelik
çalışmalar
• Kamuoyunda görünürlüğü artıracak etkinlikler
• Kurslar, eğitim faaliyetleri
• Konferans, anket, araştırma, rapor vb. bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil Toplum Kuruluşları (Yurtdışında Kurulmuş)
13
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Herkes İçin Adalet Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, sıklıkla yaşanan hukuki sorunlara yönelik
farkındalığın artırılması ve hukuki sorunlara çözüm üretebilecek destek mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
14
• Yasal hak ve yükümlülüklere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri
• Maruz kalınan haksızlıklara karşı yürütülecek hukuki çalışma ve yayınlar
• Hukuk alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları
• İlgili kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve uluslararası ağ geliştirme çalışmaları
Örnek Faaliyetler:
• Hukukçulara yönelik eğitim ve seminerler eğitim ve seminerleri,
• Vatandaşlara yönelik hukuki bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları
• Danışma merkezleri, çalışma grupları vb. yapıların kurulması ve güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar
• Kongre, konferans vb. çalışmalar
• Ülkelere yönelik hukuki sorunların tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar
• Araştırma, rapor vb. bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç,
İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve
Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler
15
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Çift Dilliliği Teşvik Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ile gençlerin hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli
eğitimi teşvik etmek, bu alana yönelik eğitimci yetiştirmek, materyal ve müfredat geliştirmek ve gençlerimizin anadillerini öğrenmelerini
destekleyecek programların hazırlanması amaçlanmaktadır.
16
Öncelikli Proje Konuları
• 0-3 ve 3-6 yaş eğitiminde çift dilliliğin teşvikine yönelik çalışmalar
• İlk, orta ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin anadil eğitiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar
• İhtiyaç duyulan ülkelerde çift dilli eğitime ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar
• Çift dilli eğitime ilişkin farkındalığın artırılması çalışmaları
• Türkçe eğitimi verecek öğretmenlerin eğitimine yönelik çalışmalar
• Çift dilli eğitime yönelik müfredat ve materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar
• Çift dilli eğitim kurumların fiziki imkânlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
• Çift dilli eğitime ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler
• Farkındalığı artırmaya yönelik toplantı ve etkinlikler
• Kurslar, eğitim faaliyetleri
• Materyal geliştirme çalışmaları
• Konferans, anket, araştırma, rapor vb. bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kâr
amacı gütmeyen eğitim kurumları
17
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Eğitim ve Akademik Destek Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul eğitimlerine destek olmak, ailelere rehberlik sağlamak, yükseköğretime devam
eden öğrencilerin akademik gelişimini teşvik etmek ve mesleki hayata geçişe yönelik çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
18
• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul eğitimindeki başarılarını artırmaya yönelik destekleyici programlar
• Mesleki eğitim alanında bilgilendirme çalışmaları
• Çocukların dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
• Üniversite eğitimleri esnasında düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla mesleki gelişim ve kişisel yetkinliklerin
artırılmasına yönelik çalışmalar
• Üniversiteye giriş ve sonrası süreçte öğrencilere sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
• Eğitim ve yükseköğretimde okul başarısını etkileyen faktörler üzerine araştırmalar ve bu alanlardaki bilimsel çalışmalar
Örnek Faaliyetler:
• Günlük okul derslerine yardım kursları
• Sınavlar için özel hazırlık kursları
• Rehberlik programları
• Kurs kapsamında başarıyı teşvik edici yarışma vb. programlar
• Kursların fiziki imkânlarının geliştirilmesi çalışmaları
• Öğrenci kulüplerine yönelik çalışmalar
• Dil eğitimi ve öğretimi
• Kariyer planlama ve staj imkânlarına yönelik danışmanlık faaliyetleri
• Bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada ve Norveç
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kâr amacı
gütmeyen eğitim kurumları
19
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile bütünlüğü ve değerlerinin korunması ve sosyal dezavantajlı grupların desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
20
• Aile ekseninde yaşanan sorunlara ilişkin hizmet verecek gençlik merkezi, aile danışmanlık merkezi ve sosyal hizmet büroları vb.
yapıların kurulması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
• Aile bireylerine yönelik eğitim ve bilgilendirme programları
• Ailelerinden alınan çocuklara ve çocukların ailelerine yönelik hizmet eksenli çalışmalar
• Çocuk ve gençlerin bağımlılık ve suçtan korunmasına yönelik önlemler ile ihtiyaç duyulan danışmanlık ve rehabilitasyon
hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar
• Hükümlüler, yaşlılar, engelliler, madde bağımlıları gibi sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplara yönelik çalışmalar
• Program kapsamındaki alanlara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler:
• Uzman eğitimi
• Aile seminerleri
• Merkezlerin kurulması ve altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları
• Kadın, çocuk ve gençlik seminerleri
• Sosyal hayata kazandırmaya yönelik kültürel etkinlikler
• Psikolojik destek programları
• Bilimsel nitelikli çalışma ve faaliyetler
• Çağrı merkezi ve hukuki danışmanlık hizmeti
• Web sitesi vb. iletişim araçlarının hazırlanması ve yayımlanması
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve
yerel yönetimler (Yurtdışında kurulmuş)
21
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Kültürel Çalışmalar Destek Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini
yaşatabilmeleri, bu doğrultuda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
22
Öncelikli Proje Konuları
• Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kültürel etkinlikler
• Kültürler arası iletişimi arttıracak programlar
• Medeniyet ve tarih konulu çalışmalar
• Gençlere yönelik çalışmalar
• Göçün tarihine yönelik arşiv oluşturma ve müze çalışmaları
Örnek Faaliyetler:
• Kültürlerarası etkinlikler
• Önemli gün ve kişileri anma programları
• Kültür ve sanat atölyeleri
• Tarih ve edebiyat konferansları
• Gençliğe yönelik Türkçe okuma kulüpleri
• Yayın faaliyetleri
• Göç temalı müze etkinlikleri
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler
23
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan gençlerimiz ile soydaş ve akraba topluluklara mensup gençlerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeleri, kültürel değerleri
tanımaları ve tarihi mekânları görmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca 2015 yılının, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı olması dolayısıyla Çanakkale’ye
24
yapılacak kültürel gezi programlarının desteklenmesi program kapsamına alınmıştır.
Öncelikli Proje Konuları Faaliyetleri
Türkiye’de gerçekleştirilecek programlarda;
• Tarihi ve kültürel mekânların görülmesi
• Türkçe seminerlerinin gerçekleştirilmesi
• Tarih, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet ve şehir tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi
• Sanatsal atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
Örnek Faaliyetler
• Gezi Programları
• Atölye çalışmaları
• Eğitim ve seminerler
• Kültürel etkinlikler
Alt Modüller
1- Yurtdışı Vatandaşlar Programı
2- Soydaş ve Akraba Topluluklar Programı
3- Çanakkale 100. Yıl Programı
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Projelerin Uygulanacağı Şehirler
İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa, Çanakkale,
Manisa, Konya, Kayseri, Amasya, Trabzon,
Erzurum, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa başta
olmak üzere Türkiye’de tarihi ve kültürel
mirasın yoğun olduğu şehirler ile civar
şehirlerden oluşan azami dört şehir kabul
edilecektir.
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları
25
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Yılboyu Hızlı Destek Programı
Programın Amacı
Başkanlık görev alanlarıyla ilgili olarak yapılan yayın ve gerçekleştirilen faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
26
Öncelikli Proje Konuları
• Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik, ayrımcılık, eşit katılım, eğitim, aile ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerçekleştirilecek
bilimsel etkinlikler, sosyal programlar, kültürel faaliyetler ve yayın çalışmaları
• Soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’nin ortak tarihi ve kültürel değerlerine yönelik bilimsel etkinlikler, sosyal programlar,
kültürel faaliyetler ve yayın çalışmaları
Örnek Faaliyetler
• İlgili alanlarda hazırlanmış çalışmaların basımı ve dağıtımı
• Konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler
• Fuar, festival vb. kültürel faaliyetler
• Sosyal programlar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler, kamu kurumları ve
meslek kuruluşları
27
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Çanakkale 100. Yıl Özel Destek Programı
Programın Amacı
Başta genç nesiller olmak üzere Başkanlık görev alanı kapsamındaki tüm kesimlere, I. Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri
olan Çanakkale Zaferi’nin her boyutuyla anlatılması, bu özel savaşın hatıralarıyla tarih bilinci ve kimlik duygusunun güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
28
Öncelikli Proje Konuları
• Anma programları
• Bilimsel konferans ve toplantılar
• Çanakkale gezi programları
• Yayın ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler
Program kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli faaliyet başlıklarına uygun olarak;
• Çanakkale Bölgesi’ne yönelik tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılacağı tematik gezi programları
• İlgili alanda hazırlanmış çalışmaların basımı ve dağıtımı
• Konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler
• Çanakkale temalı şiir dinletisi, film gösterimi vb. kültürel faaliyetler veya sosyal programlar
Alt Modüller
1- Yurtdışı Vatandaşlar Programı
2- Soydaş ve Akraba Topluluklar Programı
3- Uluslararası Öğrenciler Programı
Bu 3 ana gruba yönelik olmayan proje başvuruları
bu program kapsamında değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları,
Kamu Kurumları
29
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
30
İsviçre
Gerçekleştirilen
Faaliyetler
31
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Yurtdışı Vatandaş Bursları
32
1960’lı yılların başlarında Almanya ve diğer
Avrupa ülkelerinin imarı için işçi olarak göç eden
vatandaşlarımızın çocukları bugün artık bulundukları
ülkelerde birer bilim adamı, sanatçı, siyasetçi, iş adamı
durumuna gelmiştir. Türkiye olarak vatandaşlarımızın
bu başarıları göğsümüzü kabartırken, onların
bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik
hayatlarına katılımlarını ve başarılarını desteklemek
ve taçlandırmak üzere ülkemiz YTB aracılığıyla ilk
defa “Yurtdışı Vatandaşlar Bursları” adlı programı
hayata geçirmiştir. Program kapsamında yüksek
lisans araştırma, doktora araştırma ve doktora sonrası
araştırmalar desteklenmektedir. Burslara 21 ülkede
ikamet eden vatandaşlarımızın başvuru yapabilmesine
imkân tanınmıştır. Vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı
bu ülkeler; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika,
Avusturya, İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre,
Finlandiya, Portekiz, Norveç, Danimarka, İrlanda,
Malta, Lüksemburg, Lihtenştayn, ABD, Kanada ve
Avustralya’dır.
Yurtdışı Vatandaşlar Bursları kapsamında İsviçre’den 3
adayla mülakat yapılmış ve değerlendirme sonucunda
1 akademisyene burs verilmesi kararlaştırılmıştır.
Ülkelere Göre Burs Miktarları şu şekilde belirlenmiştir:
ABD Avro Bölgesi Avusturalya İngiltere İsviçre Kanada Norveç
Yüksek Lisans Araştırma
650
500
725
400
600
750
4000
Destekleme Bursu
Doktora Araştırma Destekleme
1000
750
1000
600
900
1100
6120
Bursu
Doktora Sonrası Araştırma Bursu 1300
1000
1500
800
1200 1500
8150
Yurtdışı Vatandaşlar Burslarına 21 farklı ülkede ikamet eden
vatandaşlarımız başvurma imkânı bulmuşlardır.
33
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Gençlik Köprüleri
50 yıl önce Türkiye’den başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir tarafına göç etmiş insanlarımız bugün 3. ve 4. kuşak olarak
karşımıza çıkıyor. Bu yeni kuşağın dedelerinin ve babalarının çok daha iyi bildiği anavatanla olan bağlarını sağlamak, güçlendirmek
ve Türkiye’nin her zaman onların yanında olduğunu hissettirmek, kendi tarihleriyle, kültürleriyle buluşturmak için 2014 yılında
YTB ilk defa ‘Gençlik Köprüleri’ projeleri başlatmıştır. YTB’nin başlattığı ve desteklediği bu projeyle amacımız yurtdışında yaşayan
gençlerimizi yine Türkiye kökenli STK’lar üzerinden Türkiye’yle buluşturmaktır. STK’larla birlikte bu projeleri gerçekleştirmemizin
sebebi ise; Türkiye’ye gelen gençlerimiz yaşadıkları ülkeye döndüklerinde bu STK’larla bağlarını devam ettirmek, yani Türkiye ile
bağlarını devam ettirmeyi sağlamaktır.
34
Bu projeler çerçevesinde düzenlenen programlarda gençlerimiz dil, kültür ve tarih dersleri de almaktadır. Bu kapsamda İsviçre’den
1 Gençlik Köprüleri projesi desteklenmiştir. Söz konusu projele ile yaklaşık 30 öğrencimiz Türkiye’nin farklı şehirlerini, tarihini,
kültürünü, insanını daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.
35
Gençlik Köprüleri Grubunun Cumhurbaşkanımızca kabülü...
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Genç Liderler
36
YTB’nin hayata geçirdiği ve ülkemizde
bir ilki taşıyan programlarından biri de
Genç Liderler programıdır. Genç Liderler
programıyla amacımız, yurtdışında
yaşayan Türkiye kökenli yeni nesil
gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki
yönden iyi yetişmeleri, yaşadıkları
toplumlarda daha aktif olabilmeleri;
toplumlar arası ilişkileri daha da
güçlendirerek mensubu oldukları her
iki topluma da katkıda bulunmalarını
sağlamaktır.
Yurtdışı Genç Liderler Programı, bu
düşünceyi temel alarak hazırlanmıştır.
Program kapsamında seminerler,
kültür gezileri, atölye çalışmaları,
vizyon konuşmaları gibi etkinlikler
düzenlenmektedir. Bu öğrencilere
programlarının devamı kapsamında,
Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında staj
imkânı da sağlanmaktadır. Düzenlenen
Genç Liderler Programı’na İsviçre’den
yapılan 7 başvuru arasından seçilen 4
gencimiz programa katılmıştır.
YTB Başkanı Doç.Dr. Kudret Bülbül
Genç Liderlerle birlikte.
37
Genç Liderler I. Meclis ziyaretinde ...
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Seçim Bilgilendirme Çalışmaları
38
Dünyada vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerden
biri olan Türkiye, maalesef yurtdışında yaşayan vatandaşlarının bu
hakkı bulundukları ülkelerde kullanması konusunda gecikmiştir. Son
10 yılda siyasi ve ekonomik istikrara kavuşan ve vatandaşına sahip
çıkan Yeni Türkiye, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına yönelik yaptığı
birçok hizmetin yanında hayata geçirdiği en büyük hizmetlerden biri de
yurtdışında bulunan vatandaşlarına yaşadıkları ülkelerde oy kullanma
hakkı sağlamasıdır.
Bu bağlamda; ilk defa bulundukları ülkelerde belirlenen noktalarda oy kullanacak olan vatandaşlarımız için 2015 Genel Seçimlerine
ilişkin çalışmalar Yüksek Seçim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığımız ile ortak yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın hangi tarihlerde,
nerede ve nasıl oy kullanabilecekleri hususunda
bilgilendirmek seçimlere katılımın artması hususunda
önem arz etmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız
tarafından Vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır. Seçmen kütüğüne kayıt için son gün olan
27 Mart 2015 tarihine kadar seçime özel kampanya
yürütülmüş, kamu spotu yayınlanmış, duyurular
yapılmış ve sosyal medya üzerinden bilgilendirmeler
gerçekleşmiştir. Tüm bu çalışmalarla seçimlere katılımın
artması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda İsviçre’de toplam 2.000 afiş ve 40.000 el
ilanı dağıtılmıştır.
El İlanı
Afiş
39
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
40
İsviçre
Çalışma
41
Ziyaretleri
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
İsviçre Çalışma Ziyaretleri
42
Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında yaşayan vatandaşlarına
da hizmet etmeyi birinci öncelik olarak ele alan Yeni Türkiye,
yurtdışındaki vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını göstermek
amacıyla en üst düzeyde kişiler ve kurumlar aracılığıyla her
zaman vatandaşımızın yanında yer almaktadır.
Bu çerçevede, vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onlarla ilişkileri
geliştirmek ve sorunları yerinde tespit etmek için diğer
ülkelere olduğu gibi İsviçre’ye çeşitli düzeylerde birçok ziyaret
gerçekleştirilmiştir.
23 Ocak 2015 tarihinde Başbakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu
İsviçre’deki vatandaşlarımız ile 3.000 kişinin yer aldığı bir
vatandaş buluşması gerçekleştirmiştir.
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, 21-22 Ocak 2015
tarihlerinde Zürih, Lozan ve Cenevre’de mukim STK’larımıza bir
çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir.
13 Haziran 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Faruk ÇELİK, Lozan’da çalışmalarını sürdüren Türk
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile bir toplantı
gerçekleştirmiştir.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu 29 Kasım-3 Aralık 2010
tarihleri arasında İsviçreli parlamenterler, ayrımcılık ve
entegrasyon konularında yetkili makamlar ve İsviçre’de
yaşayan yurttaşlarımızla görüş alış verişinde bulunmak, ceza
infaz kurumlarının fiziki koşullarını gözlemlemek ve ziyaret
edilen ceza infaz kurumlarında bulunan yurttaşlarımızla
görüşmek amacıyla bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
43
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
STK’lar ile İlişkiler ve Çalıştaylar
44
Diğer ülkelerde olduğu gibi İsviçre’deki toplumumuzun kurmuş
olduğu STK’lar vatandaşlarımızın anavatan Türkiye ile bağlarını
güçlendirme, yaşadıkları ülkelerde aktif birer yurttaş olmaları,
sanatta, siyasette, iş hayatında ileri gitmeleri ve temel haklarını
kullanmaları açısından önemli bir işlev görmektedir.
Bu bağlamda vatandaşlarımıza farklı alanlarda hizmet eden Sivil
Toplum Kuruluşlarımız ile ortak çalışmalar yapılabilecek alanlar
üzerinde çeşitli görüşmeler yapılmış, devam eden projelerin
yerinde izlemesi yapılmıştır.
45
STK Temsilcilerimizin görüş ve önerilerini alıyoruz.
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
46
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanlığı tarafından 26-27 Nisan 2013 tarihlerinde İsviçre’nin Zürih şehrinde
STK Kapasite Geliştirme Eğitim programı düzenlenmiştir. 40’a yakın STK temsilcisinin katıldığı STK Kapasite Geliştirme
Eğitim Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının çağın bilgisiyle donanması, etkin ve güçlü bir yapıda faaliyetler
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
47
Başkanlığımız İsviçrede’ki sivil toplum kuruluşlarımızın kurumsal kapasitelerini
geliştirmek adına eğitim programları düzenliyor.
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Uluslararası Hukuk Eğitim Programı
48
Yurtdışında her alanda olduğu gibi hukuk alanında da önemli başarılara imza atmış olan insanlarımızdan bazıları, yaşadıkları ülkelerde
önemli birer hukukçu olarak hem kendi insanımıza hem de yaşadıkları topluma önemli hizmetler vermektedir. Başarılı hukukçularımızın
sayısını arttırmak ve toplumumuza uğradığı mağduriyetler karşısında destek vermek amacıyla YTB tarafından Uluslararası Hukuk Eğitimi
Programı hazırlanmıştır. Bu çerçevede, yurtdışında yaşayan, hukuk fakültesini bitirmiş, yaşadıkları ülkelerin dilleri ve Türkçe ile birlikte
toplam 4-5 dili çok iyi seviyede kullanabilen, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam eden hukukçulara yönelik şu an kadar 6 defa
ve yaklaşık 400 hukukçunun katılımıyla Uluslararası Hukuk Eğitim Programları düzenlenmiştir. Bu programlara İsviçre’den de 7 hukukçu
katılım sağlamıştır.
49
YTB tarafından düzenlenen Uluslararası Hukukçular Eğitim Programı
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
50
İsviçre
Desteklenen
Projeler
51
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Desteklenen Projeler
İ
leri demokrasilerin demirbaşlarından olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) varlığı 21. yüzyılın dinamikleri açısından büyük önem arz
etmektedir. Ortak aklın ve karşılıklı işbirliğinin tesis edilmesinde STK’lar önemli roller üstlenmektedir. STK’lar pek çok farklı alanda
sorumluluk üstlenerek, toplumun geniş kesimlerine ulaşan etkili çalışmalar yürütmektedirler. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB) çalışma alanlarını destekleyici ve bütünleştirici bir konumda olan STK’lar, daha etkili ve profesyonel çalışmalar
gerçekleştirmeleri yönünde desteklenmekte, bu kapsamda YTB tarafından STK’lara yönelik olarak proje destekleri ve kapasite geliştirme
programları yürütülmektedir.
52
YTB bu noktadan hareketle STK’ların nitelikli gelişimine destek olmak için önemli çalışmalar yürütmektedir. STK’ların daha başarılı ve daha
etkin çalışmalar yapabilmeleri için hazırlanan projelere mali destek sağlanmaktadır. Desteklenen projelerin STK’ların ihtiyaç ve sorunlarına
çözüm sağlamasına, toplumsal gelişmeye ve algıya katkıda bulunmasına özen gösterilmektedir.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, STK’ların bulundukları toplumlarda yönetime aktif olarak katılmaları, profesyonelleşmeleri
ve faaliyet alanlarına yönelik daha başarılı çalışmalar yapmaları noktasında desteklemeye devam edecektir.
Başkanlığımıza 2011-2014 yılları arasında İsviçre’ye yönelik olarak toplam 11 başvuru yapılmıştır.
Söz konusu başvurulardan;
Başkanlığımızca 2011-2014 yılları arasında İsviçre’ye yönelik desteklediği projelerin tematik
dağlımı şu şekildedir:
53
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
Eğitim
Türkçe ve Almanca Dil Becerilerinin
Geliştirilmesi Projesi
54
Gençlerimizin kendi dil ve
kültürlerinden kopmamaları
bunun yanı sıra bulundukları
ülkenin dilini ve kültürünü en
iyi şekilde öğrenmeleri için özel
çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Proje kapsamında İsviçre’de
yaşayan vatandaşlarımızdan 3-5
yaş arası iki oyun grubuna katılan
20 çocuğun hafta da bir gün 2,5
saat süreyle 10,5 ay boyunca
hem Türkçe hem de Almanca
dil ve kişisel becerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim
Okul Derslerine Yardım Projeleri
55
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları
ülkenin ekonomisine, bilim, sanat, sosyal ve
kültürel yaşamına değer katmakla birlikte
çok kültürlü yapının da önemli bir parçasını
oluşturmaktadır.
Vatandaşlarımız sivil toplum kuruluşları
aracılığıyla kendi kimliklerini korumalarının ve
güçlendirmelerinin yollarını geliştirmekte, bu
açıdan eğitim faaliyetlerine büyük bir önem ve
hassasiyetle yaklaşmaktadırlar.
YTB/İSVİÇRE Faaliyetler - Projeler
56
Download