ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A

advertisement
ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara
bağlamak üzere 05/04/2012 Perşembe günü saat 10:30’da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Sahil Yolu Cad.
Ataköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen Sayın Hissedarlarımızın toplantıdan en geç bir hafta
önce Ataşehir Bulvarı Gardenya Blok No: 3/13 Daire 3 – Ataşehir/İSTANBUL adresindeki şirketimiz
merkez bürosundan giriş kartı mahiyetinde olan katılma Belgelerini alarak, bizzat veya temsilci vasıtasıyla
Genel Kurul Toplantısı’na iştiraklerini rica ederiz.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekli örneğe uygun
olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No. 8 Tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış şekilde ve hisse senedi blokaj belgesiyle beraber şirketimize
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sayın Ortaklarımız, hisse senetlerini Şirket Merkezine teslim ederek doğrudan katılma belgesi
alabilecekleri gibi, herhangi bir bankaya veya aracı kuruma da tevdi edebilirler. Bu durumda söz konusu
banka veya aracı kurumdan alınan ve teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını
gösteren belge karşılığında kendilerine şirketimizce Katılma Belgesi verilir. Giriş kartı mahiyetinde olan
Katılma Belgesi almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan
bulunmamaktadır.
2011 Yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Kurulu raporları ve Bağımsız Dış
Denetleme Kurulu raporu ile bilanço ve gelir tablosu, toplantıdan önce yasal süresi içinde Şirket Merkezinde
Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Ataşehir Bulvarı Gardenya Blok No: 3/13 Daire 3 Ataşehir/ İSTANBUL
Tel : (216) 455 63 62 , (216) 455 52 96
FABRİKA ADRESİ : Gemiç Köyü Mevkii Orhangazi/ BURSA
Tel : (224) 280 61 00
1
ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
05 NİSAN 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla
yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
3. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu
ile 2011 Yılı Bilanço ve Kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim
Kurulu’nun 2011 yılı Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin karara bağlanması.
4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca, Şirket tarafından
2011 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri X, No:22 sayılı tebliğinin Kısım 3’de bulunan 6. maddesi
uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
11. Dilek ve temenniler,
2
Download