olgu ayrıntılı bilimsel program - türk pediatrik kardiyoloji ve kalp

advertisement
BÖLGESELÇOCUKKARDİYOLOJİSİVEKALPCERRAHİSİKONSEYİ
“OlguBazlıMultidisiplinerEğitimToplantısı”
16Eylül2017,DoubleTreebyHilton,VAN
OLGUAYRINTILIBİLİMSELPROGRAM
Koordinatörhastaneler:İstanbulSiyamiErsekveVanBölgeEğitimveAraştırmaHastaneleri
10.50-11.00
Açılışkonuşması:AhmetÇelebi,TürkPediatrikKardiyolojiveKalpCerrahisiDerneğiBaşkanı
SABAHOTURUMLARI
OTURUMI
Moderatörler:ÖztekinOto,YusufKenanYalçınbaş,CemşitKarakurt
SabahSemineri:
Pediyatrikkardiyakyoğunbakımkuruluşuveyönetimindetemelprensipler:CerrahiPerspektif
SertaçHaydın
Olgu1:12yaş,57kg
VSD;subaortik,küçük
AVP
AortYetersizliği;hafif
NaciCeviz,ErzurumAtatürkÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu2:18aylık,10kg
WATERSTONşantlıIVS-PulmonerAtrezi,
NonrestriktifASD
SO2%86
MecnunÇetin,VanYüzüncüYılÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu3:5aylık,8kg
Solkoronerarterçıkışanomalisi(asendanaortadançıkanLCA)
Aortikarkhipoplazisi
LVsistolikdisfonksiyonuveKalpYetersizliği
MuratMuhtarYılmazer,İzmirBehçetUzÇocukHastanesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu4:6yaş,22,5kg
Çiftodacıklısolventrikül
VSA
MehmetTüre,DiyarbakırDicleÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
11.00-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-14.00
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
Çay-Kahvealınmasıveoturumadönülmesi
15.20-15.30
OTURUMII
Moderatörler:HakanCeyran,TimurMeşe,NumanAydemir
Olgu5:2yaş,12kg
Dextrokardi,solatriyalizomerizm(interruptedIVC-hemyazigosdevamlılığı)
AVdiskordans(D-loopventriküleryerleşim)
VAkonkordans
TalihaÖner,İstanbulDrSiyamiErsekEAH
Olgu6:2,5aylık,3,5kg
TriküspitAtrezisi,VSD,PDA,PH
Saturasyon%79
MehmetGökhanRamoğluVanEğitimveAraştırmaHastanesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu7:6yaş,16kg
Glennşantıyapılmışkompleksbüyükartertranspozisyonu
VSD;inlet,geniş
AğırPS
O2Saturasyonu%74
BabürhanÖzbek,VanEğitimveAraştırmaHastanesi,PediyatrikKalpCerrahisi
Olgu8:23aylık,10kg
PmVSD,ortagenişlikte
LV-RAkomünikasyon/şant
Qp/Qs:2,5/1
NaciCeviz,ErzurumAtatürkÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji15yaş,50kg
Olgu9:12yaş,27kg
TriküspitAtrezisi,DORV,VSD(geniş),PS,MAPCA
O2Saturasyonu%75
SerdarEpçaçan,VanEğitimveAraştırmaHastanesi,PediyatrikKardiyoloji
ÖĞLEYEMEĞİ
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
ÖĞLEOTURUMLARI
OTURUMIII
Moderatörler:SertaçHaydın,ErcanTutar,OsmanNejatSarıosmanoğlu
ÖğleSemineri:
Yüksekrakımınkonjenitalkalphastalıklarınaetkisiveyönetimi
SerdarEpçaçan
Olgu10:16yaş,50kg
TranskateterkapatılmışVSD’denrezidüsolsağşant
PersisteedenPulmonerHipertansiyon
MecnunÇetin,VanYüzüncüYılÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu11:8yaş,20kg
PerimembranözgenişVSD
SistemikPulmonerHipertansiyon
MehmetTüreDiyarbakırDicleÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu12:10yaş,30kg
SolAVbağlantıyokluğundasingleinletRV
DORV
AVkapakyetersizliği(orta)
GeçirilmişbandingvebilateralbidirectionalGlenn
MeanPA21mmHg,SaO%88-90
OrhanBulut,İstanbulDrSiyamiErsekEAH,PediyatrikKardiyoloji
Olgu13:8yaş,21kg
PrimerPulmonerHipertansiyon
Bosentan,İloprostveDepartontedavisinerağmenhipertansifkrizatakları
SerdarEpçaçan,VanEğitimveAraştırmaHastanesi,PediyatrikKardiyoloji
Çay-Kahvealınmasıveoturumadönülmesi
OTURUMIV
Moderatörler:NaciCeviz,AhmetŞaşmazel,AlperGüzeltaş
Bölgeninpediyatrikkardiyolojivekalpcerrahisindedurumuvesorunları
MehmetGökhanRamoğlu,BabürhanÖzbek
Olgu14:10aylık,9kg
AortKoarktasyonu;hafif,gradient40mmHg,minimaldiyastolikuzanımlı)
AFN+
MehmetGökhanRamoğlu,VanEğitimveAraştırmaHastanesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu15:6yaş,18kg
RomatizmalAteşebağlıağırmitralyetersizliği
MecnunÇetin,VanYüzüncüYılÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu16:13yaş,45kg
MitralValvProlapsusu
HafifMY
Profilaksialmalımı?
MecnunÇetin,VanYüzüncüYılÜniversitesi,PediyatrikKardiyoloji
Olgu17:BiküspitaortikkapakvevalvulerAS;peak58mHggradient
Asendanaortdilatasyonu;çap34mm
TranskateterKapatılmışASD
BabürhanÖzbek,VanEğitimveAraştırmaHastanesi,PediyatrikKalpCerrahisi
Olgu18:1,5aylık,3kg
UnbalancedkompletAVSD(LVlehine)
VAdiskordans(D-malpozeBAuzaysalilişkisi)
Aortkoarktasyonu(hafif)
PH
VSD’siaortçapındangöreceliküçükveremote
TalihaÖner,İstanbulDrSiyamiErsekEAH
16.20-16.30
Değerlendirme,öneri,dilekvetemenniler
16.30
KAPANIŞ
Download