kırsal alanda insan kaynaklarını geliştirmenin temel misyonu, amacı

advertisement
KIRSAL ALANDA İNSAN
KAYNAKLARINI GELİŞTİRMENİN
TEMEL AMACI NELERDİR?
İnsan kaynakları:

Bir kurumda, kuruluşta, işyerinde çalışan
insanları refere eder. İnsan kaynaklarının değer
ölçümü zordur. Önceliği önemlidir.
Amaç;
 Gelişmelere, değişimlere uyum, farklılık yaratma,
kurum-kuruluşun başarı-verimliliğini artırma,
çalışanların mutluluğu……
Neden İnsan Kaynakları?




İKY; insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını ve
çalışanların gereksinimlerinin karşılanmasının ve mesleki
bakımdan gelişmelerinin sağlanmasıdır.
İKY; kurumun-kuruluşun insan kaynakları alanında
kurumun-kuruluşun amaçlarına etkili bir biçimde ulaşmak
için kişisel, örgütsel ve çevresel bir çerçevede
gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.
İKY; kurumun-kuruluşun amaçlarını geliştirmek için yeni
insan kaynakları sağlamayı, sahip olduğu insan kaynaklarını
muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi içerin faaliyetler
bütünüdür.
İKY; daha nitelikli ve daha verimli bir sonuç elde etmek için
yönetimlerle yönetilenler arasında güvenli ve etkili bir uyum
amaçlayan kurum-kuruluşun bir fonksiyonudur.
İKY’nin faaliyet alanları;










İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması
İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi
Etkili çalışma ilişkilerinin kurulması ve korunması
İş analiz yapma
İstihdam olanağı sağlama
Eğitim ve geliştirme
Çalışma ilişkilerinde sosyal güvenlik, sendikal
faaliyetleri dikkate alma
Değişimlere uyum
İnsan kaynaklarının maliyeti
Toplam kalite yönetimi
İKG’de temel stratejiler:






İKG’ne yönelik politikaların oluşturulması
Yönetimin her konuda desteği
Uzun dönemli planların dikkate alınması
İşbirliğinin oluşturulması
Katılımcılığın sağlanması
Sonuçlardan ders çıkarmak
Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi
Kişiye özel ihtiyaçlar: kişisel
yeteneklerin kullanımı, yaratıcılık,
potansiyelin kullanımı-farkındalık
İtibar görmek: saygı, prestij,
farkındalık
Sosyal ihtiyaçlar: sevgi, aidiyet,
akrabalık
Güvenlik ihtiyacı: sosyal güvenlik, koruma ve
sürdürülebilir yaşam
Fiziksel ihtiyaçlar: gıda, su, hava, spor vb.
Bir birey işinden ne bekler?





Fiziksel: ihtiyaçlarını asgari düzeyde
giderecek bir maaş
Güvence: Çalışma koşullarının güvenliği, iş
güvenliği, iyi bir maaş/ücret
Sosyal: Çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler
İtibar: Yüksek statü, ödüllendirme, extra
ücretlendirme
Kişiye özel beklentiler: Kararlara katılım,
esneklik-otorite, yaratıcılık
KIRSAL ALANDA İKG’DE TEMEL BİLEŞENLER







Pazar
Çiftlik
Aile
Yönetim
Eğitim
Örgütlenme
Kurumsallaşma ve kurumsal ilişkiler
Download