Koklear implant ileri ve çok ileri derecede sensörinöral işitme

advertisement
ÇOCUKLARIMIZ TEK KULAK
İLE DUYMAYA MAHKUM
EDİLMESİN
BİLATERAL KOKLEAR İMPLANTIN FAYDALARI, ÖNEMİ
Koklear implant ileri ve çok ileri derecede sensörinöral işitme kayıplarında işitme cihazlarının fayda
sağlamadığı durumlarda cerrahi olarak iç kulağa uygulanan bir işitme cihazıdır.
İşitme duyusu yalnızca seslerin duyulması ve anlamlandırılması değildir. Yeterli bir işitme için
seslerin nereden geldiğini bilmek (ses lokalizasyonu), gürültülü ve aykırı seslerin olduğu ortamlarda
konuşmayı anlayabilmek gibi farklı beceriler gerekir, nitekim bu beceriler için her iki kulakla işitme
(binaural işitme) gerekmektedir. Sağlıklı işiten tek bir kulak olduğunda gürültülü ortamlarda hem
gürültü hem konuşma sinyalleri aynı anda tek kulağa geldiği için konuşmanın anlaşılması oldukça zor
olmaktadır, aslında bir çok tek taraflı işitme kaybı olan kişinin en büyük problemi budur. Benzer
şekilde ses lokalizasyonu da ikinci bir şikayettir, çünkü seslerin nereden geldiğini bilmek seslerin iki
kulağa geliş zamanları ve şiddetleri arasındaki farkı algılamaya bağlıdır.
Amerika ve Avrupa’da koklear implantlar her iki kulağa da uygulanmaktadır, sonuçları ise tek
taraflı koklear implanta göre daha başarılıdır. Örneğin Inacker-Kühn ve arkadaşları (2004) bilateral
koklear implant kullanıcısı çocukların gürültüde konuşmayı anlama puanlarını tek taraflı kullanım ile
karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır. Önemli olan bir başka nokta ise iki kulağın
implant edilme zamanları arasındaki fark ne kadar düşükse bilateral işitsel bilginin o kadar iyi
birleştiriliyor olduğudur. Van Hoesel ve Tyler (2003) ise başka bir çalışmalarında bilateral implant
kullanımının tek taraflı kullanıma göre lokalizasyon ve gürültüde konuşmayı anlamanın daha iyi
olduğunu bulmuşlardır.
İkinci implantın zamanı da oldukça önemlidir. Sharma ve arkadaşları (2003) 3.5 yaşında bilateral
implant olan bir vaka ile ilk implantını 3.5 yaşında, ikinci implantını 7 yaş sonrasında olan vaka ile
karşılaştırdıklarında ilk vakanın işitsel korteks yanıtlarının hızla geliştiğini, ikinci vakada ise geç implant
olan kulağından uyarıldığında işitsel korteks yanıtlarının bozuk olduğunu görmüşlerdir. Bu sebeple
bilateral implantasyonun uygunsa aynı cerrahi seansta, uygun değilse de en kısa zamanda yapılması
gerekmektedir.
Bilateral implantın faydaları kullanıcıların günlük hayatlarında da etkisini göstermektedir. Laske ve
arkadaşlarının (2009) çalışmasında sıralı olarak bilateral implant olan kullanıcıları ikinci implanttan
sonra günlük yaşamda iletişimsel becerilerin geliştiğini belirtmişlerdir; bunun yanı sıra kullanıcı
yorumları ile araştırmada uygulanan test sonuçlarının birbirleriyle ilişki içinde olduğunu bulmuşlardır.
Wackym ve arkadaşları (2007) bilateral implant kullanımının en belirgin faydasını konuşma
sinyalinin gürültü sinyalinden 8 dB fazla olduğu durumda bulmuşlardır, bütün kullanıcılar her iki
kulakta kullanımı tercih ettiğini belirtmişlerdir. Bilateral kullanımın hayat kalitesinin değerlendirildiği
ölçümlerde yüksek puanları sağladığı gözlenmiştir.
Offeciers ve arkadaşları (2004) uluslar arası görüş birliği toplantısının sonuç yazısında bilateral
implantasyonun faydalarını belirtmişlerdir. Bunlar şu şekildedir;
1- Konuşma algısı konusunda hangi kulağın implantasyonunun daha iyi sonuç vereceği
operasyon öncesi bilinemeyebilir, bilateral implantasyon iyi sonuç verecek kulağın
uyarılmasını garanti altına alacaktır.
2- Korteksin çift taraflı uyarılmasını, çocuklarda ise nöral gelişim ve dil gelişimi için kritik
dönemde sentral işitme sisteminin gelişimini sağlar.
3- Her iki kulakla işitmenin sağladığı faydaları kazandırabilir.
Sonuç olarak sağlıklı bir işitme gürültüde konuşmayı anlama, seslerin nereden geldiğini
fark edebilmeyi de içermektedir. Bu beceriler her iki kulakla işitmeyi gerektirmektedir. Bu
sebeple bilateral koklear implantasyon, yapılan araştırmalar ve kullanıcıların belirttikleri
sübjektif sonuçlarda da görüldüğü üzere hem çocukların hem yetişkinlerin yaşam
standartlarının artması, akademik gelişim, dil gelişimi ve kariyer gelişimleri için çok önemlidir.
İki implant cerrahisi arasındaki süre ne kadar kısa ise sonuçlar o kadar başarılı olmaktadır. Bu
yüzden her iki kulakta da koklear implant kriterleri karşılanıyorsa hiç vakit kaybetmeden aynı
anda iki kulağa da koklear implant uygulaması özellikle dil gelişimi dönemindeki kullanıcılarda
işitsel nöral gelişimi optimum düzeye getirmektedir.
Referanslar
Van Hoesel, R.J.M., Tyler, R.S. (2003). Speech perception, localisation, and lateralization with
bilateral cochlear implants. Acoustical Society of America, 113, 1617.
Sharma, A., Dorman, M.F., Kral, A. (2004). The influence of a sensitive period on children with
unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-43.
Laske, R.D., Veraguth, D., Dillier, N., Binkert, A., Holzmann, D., Huber, A.M. (2009). Subjective and
Objective Results After Bilateral Cochlear Implantation in Adults. Otology & Neurotology, 30, 3, 313318.
Offeciers, E., Morera, C., Müller, J., Huarte, A., Shallop, J., Cavalle, L. (2005). International
consensusonb bilateral cochlear implants and bimodal stimulation. Acta Oto-laryngologica, 125, 918919.
Wackym, P.A., Runge-Samuelson, C.L., Firszt, J.B., Alkaf, F.M, Burg, L.S. (2007). More Challenging
Speech-Perception Tasks Demonstrate Binaural Benefit in Bilateral Cochlear Implant Users. Ear &
Hearing, 28, 2, 80-85
Inacker-Kühn, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Bilateral cochlear implants: a way
to optimize auditory perception abilities in deaf children?. International Journal Pediatric
Otorhinolaryngology, 68, 10, 1257-1266.
SGK
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Çocuğum tam işitme engelli olması ve işitme cihazları ile duyması ve dil gelişimin
sağlayamaması nedeniyle Kliniğimizin Sağlık kurulu raporu ile 10/05/2010 tarihinde
Hacettepe üniversitesinde KBB bölümünde sol/sağ kulağına koklear implant takıldı.
Bu ameliyat sonrası duymaya başlayan çocuğuma aldığımız özel eğitim sayesinde
konuşmasında gelişmeler sağlandı ama son dönemde uzmanların görüş ve ifadelerinde
yaşam sürecinde ve okul döneminde gerekli olacak seviyedeki konuşma için; seslerin
yönlerinin ve de özellikle arkadan gelen seslerin seçiminde, gürültülü ortamlarda
konuşulanların anlaşılmasında gerekli olduğu, çift işitme cihazı gibi koklear implantın çift
kulakta olması halinde bu sıkıntının büyük ölçüde giderileceğinin alıcı ve ifade edici dil
gelişiminin istenilen düzeye gelebileceği ifade edilmektedir.
Çift taraflı koklear implant, gerek ses duyumun gerekse duyulanın anlaşılmasında ve
ayırt edilmesinde çok fayda sağlamaktadır. Devletimiz sosyal bir devlet olarak vatandaşlarının
ve de özellikle engelli vatandaşlarının tedavisini /iyileştirmesini sağlamak durumundadır. Bu
bir anayasal mecburiyet olduğu gibi uluslar arası sağlık kuraları ve anlaşmalarına göre de bu
grup tedaviler temel sağlık hizmeti olarak aksatılmadan yerine getirilmesi gereken
hizmetlerdendir.
Bir Genel Sağlık Sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik yasasına göre de ödediğimiz
primlerimiz bizlere bu sağlık hizmetinin sunulmasına amirdir. Ne var ki Kurumunuz tedavi
kuralarını düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliğin”deki kısıtlayıcı hükme göre Klinikler tibbi
ihtiyaca karşın ikinci koklear implant uygulamasını yapamamaktadırlar .
İmplant öncesi çift taraflı işitme cihazının tıbbi olarak gerekli görülmesi çift kulağa da
iyileştirme yapılmasının gerektiğinin resmi ifadesidir ama koklear implanttaki uygulamada
buna dikkat edilmeden tedavimizin eksik yapılması çocuğumun hayata katılımın büyük
ölçüde engelleyecektir. Koklear implant uygulanan çocuklar tahsillerin kolaylıkla
tamamlayarak meslek sahibi olabilmekte ve katıldıkları aktif meslek hayatında kendilerine
yapılan masrafları kat ve kat karşılamaktadır
Bir aile ve bir sorumlu devlet kurumu olarak çocuklarımıza bu şartları sağlamak ana
görevimizdir. SUT’ki çift koklear uygulamsı hükümlerinin yeniden düzenlemesi
çocuklarımızın emsalleri gibi hakları olduğu gibi tam anlamda hayata katılımı sağlayacaktır.
Doğumundan itibaren bir bir emekle duymasını sağladığımız çocuğum Ata ÇANKIR’ın diğer
kulağınına da ihtiyaç duyduğu koklear implantın takılması için sık sık değiştirilen Sağlık
Uygulama Tebliğinde yapılacak ilk değişiklikte bu talebimizin değerlendirmesini arz ederiz.
İki Kulak Tek Kulaktan İyidir
Bilateral Koklear İmplantasyon
Bilateral implantasyon iki kulakta da implant kullanılması anlamına gelir. Binoral işitme adı
da verilen iki kulakla işitmenin; gürültüde daha iyi konuşma anlama, konuşmayı tanıma ve
sesin lokalizasyonu açısından daha iyi sonuçlar verme gibi belirgin avantajları vardır1.
“Stereo işitmenin (iki kulakla işitme) “mono” işitmeden (tek kulakla işitme) genel olarak daha
az gayret gerektirdiği söylenebilir.
Çocuklarda Bilateral İmplantasyon
İmplantlı çocuklar kendilerine has bir gruptur. Önceden işitebiliyorken sonradan işitme kaybı
yaşayan yetişkinlerin aksine bu çocuklar yalnızca koklear implantın sağladığı sesle işitmeyi
öğrenir. İkinci dil öğrenmek gibi birtakım şeylerin hayatın sonraki evrelerinde daha zor
olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Benzer şekilde bir çocuğun dil gelişimi için sesten
faydalanabileceği, sesi bu yönde kullanabileceği en uygun dönemin hayatının erken
evresindeki “kritik bir zaman aralığı” olduğu uzun süredir bilinmektedir. Örneğin çalışmalar
3½ yaşından önce bilateral implant olan çocukların beynin öğrenme becerisinden en iyi
şekilde yararlanabildiğini göstermektedir.2,3,4
Bir veli anketinin uygulandığı retrospektif çalışmada5, çocukların bilateral implantasyon
sonrasındaki işitme kalitesi önemli derecede daha iyi bulunmuştır. Bilateral implantlı çocuklar
grup ortamında çok daha çabuk yanıt vermekte; günlük hayattaki durumlara daha çabuk tepki
vermekte ve dil edinimleri spontane olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca işitmek için
gösterdikleri çaba azalmıştır ve velilerine göre, çocuklar okuldan ya da anaokuldan daha az
yorulmu dönmektedir. Bilateral implantlı çocukların velileri, çocuklarının konuşmayı anlama
becerilerinde gelişme olduğunu ve kendine güvenlerinin arttığını sıklıkla bildirmektedir.
Bilateral Koklear İmplant İmkanı Sağlanmasını İstiyoruz.
1200 imza toplanmıştır..
Destekçiler
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
İşitme bozukluğu tedavisinde şu an en ileri çözüm olan koklear implant (biyonik kulak)
ameliyatı uygulanan bir çok ülkede bilateral implant (çift taraflı implant) hakkı ilgili ülkelerin
sosyal güvenlik kurumları tarafından araştırılmış ve kabul edilmiş bulunmaktadır.
Ülkemizde tek taraflı koklear implant başarılı bir şekilde uzun yıllardır yapılıp verim alınsa da
bilateral implant Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmamaktadır.
Koklear implantın uygulandığı hasta üzerinde olumlu etkisi ve aldığı verim ortalama 2-3 yıl
içerisinde kanıtlanabilmektedir. Erken dönem implant olmuş bir çocuğun konuşma dilini
koklear implant ile kazanması, konuşma dilinin yaşıtları gibi normal işiten çocukların
seviyesine gelebilmesi de yine ortalama 2-3 yıllık bir sürede anlaşılabilmektedir. Yetişkin
koklear implant kullanıcıları da rehabilitasyon eğitiminde aldıkları işitsel eğitimler ve
ayarların oturması sonrasında verim aldıklarını ifade etmektedirler.
Çok ileri derecede işitme kaybından dolayı koklear implant ameliyatı olmuş hastaların, tek
kulak / tek taraflı koklear implant ile yaşam kaliteleri düşüktür. Tek taraflı implant ile sesin
yönünü bulmakta, dış mekanda veya kalabalık ortamda işitsel olarak anlamakta
zorlanmaktadır. İşitme duyusu tam olan her birey gibi "yüksek yaşam kalitesine" sahip olmak
ve "tam duymak" istemeleri en doğal haklarıdır.
Özellikle eğitim ve iş hayatında bilateral koklear implantın gerekliliği daha çok ortaya
çıkmaktadır. İkinci koklear implanta ihtiyaç duyan bazı hastalar ikinci koklear implant
ameliyatını Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılamaması sebebi ile özel olarak yaptırtmaya
çalışmakta ve maddi - manevi olarak yıpranmaktadırlar. Türkiye şartlarında cerrahi
operasyonun, iç parçanın ve dış cihazın çok pahalı oluşu dolayısı ile evlerini satma, bankadan
kredi çekme gibi yollara başvurarak hem ağır borçlar, külfetler altına girmekte hem de
psikolojik olarak etkilenmektedirler. İmkanı olmayan tek koklear implant kullanıcıları ve
aileleri ise tek kulak - tek koklear implant ile yarım işitmeye, düşük yaşam kalitesine mahkum
kalmaktadırlar.
Bütün bunlardan dolayı bilateral implantın SGK tarafından karşılanmasını, çift implanta
ihtiyaç duyan koklear implant kullanıcısının ve adayın (bebek, çocuk, yetişkin) SGK SUT
ortez / protez tebliğinde yer alması gereğini saygılarımla arz ederim.
FiYAT (TL)
TIBBİ MALZEME ALAN
TANIMI
SUT KODU
KOKLEAR IMPLANT
A) Koklear implant (Kİ)
(1) Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar
görmeyen aşağıdaki kriterlere haiz kişilerde ( Ek:RG-18/03/2014-28945/36 md. “veya Sağlık Bakanlığı İşitsel
İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde”
uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
a) Alıcı ve ifade edici dil yaşı ile kronolojik yaş arasında 4 (dört) yıldan daha az fark olması durumunda veya alıcı ve
ifade edici dili 4 (dört) yaş ve üstü olan çocuklarda (4-18 yaş) kronolojik yaşa bakılmaksızın Kİ uygulanır.
b) Post-lingual işitme kaybı olanlarda Kİ uygulanır.
c) Sağlık kurulu raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz uzman hekimi tarafından
düzenlenir. Rapor ekinde aynı veya farklı bir resmi sağlık kurumunda çalışan 1 (bir) uzman odyolog veya odyolog ve
psikolog değerlendirme sonucu bulunmalıdır.
ç) Elektrod yerleşimini sağlayacak kadar iç kulak gelişiminin olması ve koklear sinirin varlığı yüksek çözünürlükte CT
ve/veya MRI ile gösterilmelidir.
d) Menenjit sonrası oluşan işitme kaybı ve koklear ossifikasyon varlığında özel şartlar aranmaksızın acil operasyon
sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yapılır.
e) İşitsel nöropati tanısı alan ve en az 6 (altı) ay süreyle işitme rehabilitasyonu ve eğitiminden fayda görmediği
odyolojik test bataryası ile belgelendirilmesi halinde yapılır.
f) İkinci kulağa Kİ uygulanması; menenjit sonrası ileri derecede sensörinöral işitme kayıplarında, ileri işitme kaybı
yanında bilateral körlük olduğunda, corpus callosum agenezisine eşlik eden ileri derecede işitme kayıplarında
eşzamanlı veya ardışık çift taraflı Kİ uygulanabilir.
g) Kİ uygulaması sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle koklear implantın işlevselliğini yitirmesi durumunda, bu
durumun aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yeniden planlanan implantasyon Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Odyolojik değerlendirme; odyometrik inceleme, timpanometri, stapes refleks eşiği testi, klinik otoakustik
emisyon testi, ABR testleri ile yapılır.
Odyolojik kriterler;
a) 2 (iki) yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’lerdeki işitme eşikleri ortalamasının 80
dB’den daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme testi yapılabilen hastalarda konuşmayı ayırt etme skorunun
%30’un altında olması gereklidir. En az 3 (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği
sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.
b) 2 (iki) yaş altı çocuklarda, bilateral 90 dB HL’den daha fazla sensörinöral işitme kaybı olması ve en az 3 (üç) aylık
süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.
c) Saf ses ortalaması (500, 1000, 2000 ve 4000 Hz) bir kulakta 70 dB ve daha kötü, karşı kulakta 90 dB ve daha kötü
olan ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında kaldığı hastalarda kötü kulağa Kİ yapılabilir.
(3) Koklear implantın, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.
(4) Kİ, 3 Basamak Hastanelerde uygulanması halinde, cihaz ve aksesuarlar dahil olarak Kurumca bedeli karşılanır.
(5) Elektroakustik uygulama: 1000 Hz ve altındaki frekanslarda işitme eşiklerinin 50 dB ve daha iyi, 1000 Hz’den
yüksek frekanslarda 80 dB ve daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’dan kötü olması
durumunda uygulanır. Elektroakustik uygulamanın Kurumca bedelinin ödenmesi için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin
stabil olduğu belirtilmelidir.
04 Ağustos 2013
İşitme yetisinin tümünü kaybetmemiş, kısmi işitme kaybı yaşayan kişilerde kullanılabilen
EAS (Elektrik Akustik Stimülasyon) yöntemi, yaşam kalitesinde önemli derecede iyileşmenin
yanı sıra kişinin mevcut işitme yetisini kaybetmemesini sağlıyor.
Dünyada 360 milyon kişi, yani toplam dünya nüfusunun yüzde 5’i hayatı zorlaştırıcı derecede duyma
güçlüğü çekiyor. 2015’te dünya genelinde 700 milyondan fazla insanın en az 25 dB işitme kaybıyla
yaşayacağı tahmin edilirken, bu kişilerin yüzde 80’i genelde düşük gelirli ülkelerde yaşıyor. İşitme yetisinin
tümünü kaybetmemiş, kısmi işitme kaybı yaşayan kişilerde kullanılabilen EAS (Elektrik Akustik
Stimülasyon) yöntemi, yaşam kalitesinde önemli derecede iyileşmenin yanı sıra kişinin mevcut işitme
yetisini kaybetmemesini sağlıyor.
İşitme kaybının belirtileri arasında sürekli olarak konuşmaların tekrar edilmesini istemek, iki kişiden daha
fazla insanın konuşmasını takip etmekte zorlanmak, konferans, restoran, alışveriş merkezi gibi gürültülü
yerlerde işitme güçlüğü yaşamak, televizyon ya da radyonun sesini sonuna kadar açmak, ailede işitme kaybı
geçmişi olması, işitme sistemine zarar veren ilaçlar almış olmak, diyabet, kalp, dolaşım ya da tiroid
sorunları, uzun sure boyunca çok yüksek sese ya da tek sefer büyük ve patlayıcı bir sese maruz kalmış olmak
sayılabilir.
İşitme güçlüğü genelde yaşlılıkla özdeşleştirilse de aslında bu güçlük sadece yaşlılara özgü bir durum değil.
Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada 32 milyon çocukta duyma kaybı olduğunu bildiriyor. MED-EL’in
yayımladığı “About Hearing and Telling” Raporu’na göre işitme kaybının özellikle çocuklarda uzun dönemli
etkileri görülebiliyor. Çocuklar, ana dillerini anlayamamaları veya ancak kısmen anlayabilmeleri neticesinde
konuşmakta ve en çok ana dillerini öğrenmede güçlük çekiyorlar. Dilin öğrenildiği bu dönemde beyin çok
alıcı durumda bulunuyor. Sekiz yaşına kadar hiçbir şey duymayan bir çocuğun, bir daha konuşması
mümkün olamıyor. Bu nedenle duyamayan çocuklara erken implant uygulanması büyük önem taşıyor ve en
geç 2 yaşına kadar bu uygulamanın yapılması gerekiyor. İki yaşına kadar implant uygulanan bir çocuk dili
hızlıca öğrenmeye başlıyor ve 6 yaşına geldiğinde yaşıtlarıyla birlikte eğitim görmeye başlayabiliyor. Eğer bu
uygulama gecikirse çocuğun tüm yaşantısını etkileyen geri döndürülemez sonuçlara neden oluyor.
İşitme Kaybı Yenidoğanlarda En Yayın Görülen Sağlık Sorunu
ABD’de yapılan çalışma ve araştırmalara göre, her 1.000 yenidoğandan 3’ü işitme engelli olarak dünyaya
geliyor. Avrupa Koklear İmplant Kullanıcıları Derneği (EURO-CIU) üyesi ülkeler arasında bir milyon kişi
başına 12 implantlıyla Almanya başı çekiyor. İkinci sırada Danimarka, ardından sırasıyla Lüksemburg,
Türkiye, Avusturya, Norveç, İsviçre, İngiltere ve İsveç geliyorlar. EURO-CIU üyesi ülkeler arasında 1 milyon
kişi başına 10 çocuk implantıyla Türkiye 2010 yılında İspanya, Almanya Danimarka’dan sonra 4. sırada yer
almıştı. Türkiye’de halen her 1 milyondan 80 kişiye implant uygulanırken bunların 2/3‘ü çocuklardan
oluşuyor.
EAS (Elektrik Akustik Stimülasyon) Yönteminde İşitme Yetisi Korunuyor
İşitme yetisini tamamen kaybetmemiş kişilerde uygulanan EAS (Elektrik Akustik Stimülasyon) koklear
implantlarda mevcut yetinin korunması, çocuklarda ve gençlerde hem şimdi hem de ilerisi için önem
taşıyor. Özellikle sık sık kulak enfeksiyonu geçiren küçük çocuklarda bu enfeksiyonlar tedavi edilmediği
takdirde sağırlığa kadar gidebiliyor. Çocukken yaşanan küçük enfeksiyonlar ileride daha büyük sorunlara
yol açabiliyor. Gelişmiş ülkelerde 4 yaş altı çocuklara bilateral, yani çift taraflı implant uygulaması
öneriliyor. Geçmişteki tek taraflı implant uygulamasının artık yetersiz olduğu kabul ediliyor. Ancak bu
şekilde implant yapılmayan ve işitmeyen kulağın zaman içerisinde tamamen kaybedilmesinin önüne
geçilebilirken, bu şekilde gelecekteki yeni teknolojilerden yararlanabilmesi için geri kalan işitme yetisinin
korunması mümkün olabiliyor.
2013 SUT Tebliğine Göre Yukarıdaki bedeller ödenir.
Download