Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin “Ayrımcılık Yasağını

advertisement
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Ayrımcılık Yasağını” Düzenleyen
14.Maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarıyla Birlikte İncelenmesi
Ceren YILDIZ
ÖZET
Ayrımcılık yasağı, AİHS ile tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından
özellikle cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, milli veya sosyal menşe, milli bir
azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi diğer bir durum nedeniyle hiçbir ayırıma tabi
tutulmamayı ifade etmektedir. AİHS 14.madde hükmünün ihlali iddiasıyla Strasbourg denetim
organı önüne getirilen somut olaydan hareketle yapılacak incelemede, organlar önce ortada
Sözleşme’ye dahil bir hakkın ve benzer durumun var olup olmadığını araştırmakta, daha sonra
benzer durumdaki bireyler arasında, hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından fark gözetilip
gözetilmediğini saptamakta, nihayet saptanan muamele farkının, devletin sahip bulunduğu takdir
marjı da göz önünde tutularak objektif ve makul nedene dayanıp dayanmadığı ve amaç – araç
orantısı sorgulayarak sonuca varmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ayrımcılık yasağı, uluslararası düzenlemeler, AİHM Türkiye/Opuz
Kararı, karşılaştırmalı hukuk, hakkın kullanımı
Investigation of the European Court of Human Rights Decision with “Discrimination Ban”
edited in article 14 in The European Convention on Human Rights
ABSTRACT
Prohibition of discrimination, is expressed to be subjected to any discrimination
especially based on gender, race, skin colour, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, national minority allegiance, wealth, birth or any other circumstances
with regards to exercise the rights and freedoms recognized by the Convention. During the
analyzing of any alleged violation provided by Article 14, the Court primarily determines
whether there is a right or similar situation recognized by the Convention. Then, it is determined

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi
that whether there are any differences practises between the individuals in similar conditions
during exercising the rights and freedoms. Finally, if there are detected utilization differences,
the Court examines that, whether they were based on a reasonable cause by determining the
proportionality between the aim and measure, and taking into consideration of margin of
appreciation of the respondent state.
Key words: prohibition of discrimination, international regulations, Turkey / Opuz
decision of ECHR, comparative law, use of the right
Download