Prospektüs,iç ve dış etiket

advertisement
Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
BAVET SEFALEKSİN %15
Enjeksiyonluk Suspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
BAVET SEFALEKSİN %15; beyaz, sütlü bulutsu renkli enjeksiyonluk süspansiyon halinde olup her ml’sinde 150 mg
sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
BAVET SEFALEKSİN %15; birinci kuşak sefalosporinlerden sefaleksin içerir. Sefalosporinlerin ana çekirdeğini sefem
türevi olan 7-aminosefolosporanikasit (7-ASA) oluşturur. Sefaleksin penisilinler gibi bakteri hücre duvarının peptidoglikan
takasının sentezinin son basamağını (transpeptidaz reaksiyonunu) inhibe etmek ve otolitik enzimleri aktive etmek suretiyle
bakterisid etki oluşturur. Sefaleksin başta gram pozitif bakteriler olmak üzere hem gram pozitif hem de gram negatif
bakterilere karşı etkilidir.
Sefaleksine başlıca duyarlı bakteriler E.coli, Proteus sp., Klebsiella sp., penisilinaz pozitif Staphylococcus sp. ve penisiline
dirençli Staph. aureus‘dur.
Sefaleksin kas içi uygulamayı takiben tüm vücuda dağılır. Pleural sıvı, synovial sıvı, perikardiyal sıvı ve idrar içerisine
terapotik konsantrasyonlarda geçer. BOS‘a geçişi zayıf düzeydedir. Kas içi uygulamayı takiben 30 dakika içinde doruk
plazma seviyesine ulaşır. Atılımı büyük oranda glomeruler filtrasyon ile böbrekler aracılığıyla olmaktadır. Normal
hayvanlarda ürünün atılım yarı ömrü 84 dakikadır.
KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
BAVET SEFALEKSİN %15; sığırlarda, kedi ve köpeklerde sefaleksine duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların
tedavisinde kullanılır.
* Staph. aureus, E. coli, Proteus miribalis ve Klebsiella sp.'den kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde
* Duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi ve uriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde
* Akut mastitis, septisemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ayak çürüğü kemik ve eklem hastalıklarının tedavisinde
kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; ürünün farmakolojik dozu sığırlarda 7,5-10 mg/kg canlı
ağırlık, kedi ve köpeklerde 10 mg/kg canlı ağırlık olup pratik dozu şöyledir;
Buzağı–dana, sığır
: 15-20 kg canlı ağırlık için 1 ml, kas içi yolla 5 gün arka arkaya;
Köpek – kedi
: 15 kg canlı ağırlık için 1 ml kas içi yolla 5 gün arka arkaya uygulanır.
Uygulamalar enfeksiyonun şiddetine ve seyrine, veteriner hekimin tavsiyesine göre 12 veya 24 saat aralıklarla tekrarlanabilir.
İSTENMEYEN ETKİLER
Önerilen dozlarda istenmeyen etkileri yok denecek kadar azdır. Sefaleksine aşırı hassas hayvanlarda bulantı, kusma, ishal ve
alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bunun yanında çok nadir olarak kedilerde ateş, köpeklerde huzursuzluk gözlenebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Aminoglikozidler ve amfoterisin B gibi nefrotoksik ürünlerle birlikte kullanılması durumunda tüm sefalosporinler
nefrotoksik etkiye yol açabilirler. Tetrasiklinler, fenikoller ve makrolitlerle birlikte kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Nadirde olsa kedilerde diyare, sancı; köpeklerde iştahsızlık görülebilir. Bu gibi hallerde ilaçla yapılan sağaltım
durdurulmalıdır.
KONTRENDİKASYONLAR
Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 4 gün geçmeden
kesime gönderilmemelidir. Süt için yasal arınma süresi sıfır (0) gündür.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Tektırnaklılarda ve kanatlılarda kullanılmaz.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve
gıdalardan uzak tutunuz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
250C nin altında ve ambalajında saklanmak şartıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açılmış ürün 30 gün
içinde kullanılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik Tip II amber renkli cam şişelerde satışa sunulur.
Download