LİSE 4 - Dini Bil.

advertisement
LİSE 4:
2012-2013 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI
4.ÜNİTE:İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR.
1.TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU:
1.TASAVVUFİ DÜŞÜNCENCENİN OLUŞUMU
KALASİK
Soru 1:Tasavvufi düşüncenin amacını kısaca yazınız?(10)
Cevap:İnsanın yaratıcısına karşı yaptığı ibadet ve görevlerinde onun manevi yönünü canlı
tutmaktır.
Soru 2:Tasavvufi düşüncenin başlıca konularından iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Samimiyet ve ihlas
5/2.ihsan y.zikir
y.sabır, şükür,tezkiye ..
Soru 3:Tasavvufi düşüncenin dönemlerinin adlarını yazınız?(10)
Cevap:4/1.Züht dönemi
3/2.Tasavvuf dönemi
3/Tarikat dönemi
Soru 4:İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanların önem verdiği konulardan iki tanesini
yazınız?(10)
Cevap :5/1.İbadet
5/2.Kalp temizliği
y.Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak durmak
y.insanlarla olan ilişkileri
Soru 5:Züht dönemi mutasavvıflarından iki tanesinin adını yazınız?(10)
Cevap:5/1.Hasan Basri
5/2.Rabia Adeviyye
Soru 6:Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkış nedenlerinden iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Siyasi anlaşmazlıklar
5/2.iç savaşlar
y.Hz.Muhammed dönemindeki
sade dini yaşayıştan uzaklaşılması
y,sevgi ve özverinin yerini bencillik ve dünyaya
aşarı bağlılık alması y.Hz.Peygamber ve onun arkadaşlarının yaşayışlarını örnek alma
arayışı y.Hazreti Muhammed dönemindeki lüksten uzak ,sade ve gösterişsiz hayat tarzının
unutulmaya başlaması.
y.Başka dillere ve kültürlere ait değerlerin İslam toplumunda yaygınlaşıp taraftar bulması.
y.Kötü niyetli kişilerin İslam’a ait değerlere ,görüş ve düşüncelere aykırı çeşitli fikirler ortaya
atmaya başlamaları
Boşluk doldurma:
1.Tasavvuf anlayışını benimseyen kimseye ……MUTASAVVIF…..veya sufi denir.
2.İslam’ın temel prensiplerine dayanarak nefsi arındırma,ahlakı güzelleştirerek dini
yaşama,ruhun yücelmesine ve kemale ermesine çalışarak Allah’a ulaşma ilmine ….Tasavvuf
.. denir.
3.Züht dönemi mutasavvıflarına ….Zahit…………deniyordu.
4.Ahirete yönelmek,dünyaya doludizgin dalmamak ,elde mevcut bulunsa bile gönülde mal
mülk sevgisine yer vermemek anlamına gelen kavram…Züht…….tür.
5.Gazzali’nin geliştirip sistemleştirdiği tasavvufi düşünce,daha sonraları
….Tarikat….şeklinde kurumlaşmıştır.
6.Türklerin Müslüman olmalarında ve Anadolu’nun İslamlaşmasında
……..Sufilerin……..önemli rolleri olmuştur.
2.TASAVVUFİ DÜŞÜNCEDE ALLAH –VARLIK İLİŞKİSİ
KLASİK
Soru 1:İnsanın yeryüzünde Allah’ın halifesi oluş sebebini kısaca yazınız?(10)
Cevap:Çünkü insan,Allah’ın sıfatlarından bazı tecelliler taşımaktadır.
Soru 2:Tasavvufi düşüncede Allah –varlık ilişkisini kısaca yazınız?(10)
1
Cevap 2:Tasavvufi düşünceye göre tüm varlıklar,Allah’ın gücünün ve iradesinin
göstergesidir.Evrende her varlık onun yaratma sıfatıyla gerçekleşmiştir.Her varlığın ona
ihtiyacı vardır.O ise her şeye gücü yeten,hiç kimseye ihtiyaç duymayandır.Evrende bütün
varlıklar onu tespih ve zikirle meşguldur.Bütün işlerin eylemlerin kaynağı Allah’tır.
BOŞLUK
1.Tasavvufi düşünceye göre var olan her şeyde Allah’ın …….Cemal(güzellik) sıfatının bir
eseri vardır.
2.İnsan Allah’ın yeryüzündeki ……..halifesi…dir.
3.İnsan-ı Kamil ……..hz.Muhammed….’dir.
4.Bu görüşe göre insan alemin yaratılış sebebidir.Maddi yapısı itibariyle mevcut her
unsurdan bir numuneye sahiptir.Bu özelliğinden dolayı insana ………küçük alem ….denir.
5.Sufilere göre insan,dinin kurallarına göre hareket ……..cennete……..kavuşur; tasavvufi ruh
eğitiminden geçerek alemin sırlarına ve ilahi hakikate ulaşır.
6.Evrendeki bütün varlıklar onu tespih ve ………..zikirle………meşguldur.
3.TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN AHLAKİ BOYUTU
KLASİK
Soru 1:Tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutunun esası neye dayanır.Kısaca yazınız?(10)
Cevap:Hz.Muhammed’in ahlakıyla ahlaklanmak ve İslam’ın ahlaki değerlerini davranış
haline getirmek esas alınmıştır.
BOŞLUK
1.Terim olarak ………ahlak……insanı iyi veya kötü olarak niteleyen manevi özellikleri
,huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradi davranışlar bütünüdür.
2…..Tahalluk,….İslam ahlakını benimsemek olduğuna göre tasavvuf ile ahlak ilmi iç içedir..
3.Tasavvufi düşüncede ……..Hz.Muhammed’..in ahlakıyla ahlaklanmak ve İslam’ın ahlaki
değerlerini davranış haline getirmek esas alınmıştır.
4.”Ben ancak güzel …ahlakı ….tamamlamak üzere gönderildim.”Hadis-i şerif.
5.”sen elbette yüce bir ..ahlak ..üzeresin.”Kalem,4
6.Tasavvufta nefsin insanı şehvet,öfke,kibir ve gurur gibi kötü huy ve davranışlara
yönlendiren boyutunun eğitilmesi için Kur’an ve sünnetten alınan ilkelerle…….seyru süluk
..adını alan bir ahlaki sistem geliştirilmiştir.
4.KÜLTÜRÜMÜZDE ETKİLİ OLAN TASAVVUFİ YORUMLAR
KLASİK
SORU 1: İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında Tasavvufi yorumların önemini kısaca
yazınız?(10)
Cevap:Mutasavvıflar,Kur’an ve sünnete esaslarına dayalı oluşturdukları tasavvufi düşünce
anlayışı ile İslam’ın güzel ahlak anlayışını ,inançlarını ve ibadetlerini insanlara anlatarak
onlarda İslam anlayışının oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.
Soru 2:Tasavvufi yorumların İslam’la özdeşleştirilmemesinin sebebini kısaca yazınız?(10)
Cevap :İslam düşüncesinde ortaya çıkan tasavvufi yorumlar ,İslam dininin yorumlama
biçimlerindendir.Bu yorum biçimleri hiçbir zaman İslam’la özdeşleştirilmemelidir.Çünkü
tasavvufi düşüncenin oluşmasında tarihsel süreç içinde insanların yaşadığı coğrafi,kültürel ve
bireysel özelliklerinin de vardır.
1.YESEVİLİK
KALASİK
Soru 1:Ahmet Yesevi’nin hikmetlerindeki konulardan iki tanesini yazınız?(10)
2
Cevap: 5/1.İslam dinin esasları
5/2.Allah’ın birliği y.Allah’ın sonsuz güç ve kudreti
y.Peygamber sevgisi
y.Peygamberin sünnetine bağlılık y.ibadetler y.ahiret y.takva
y.züht,
y.insan sevgisi y.tasavvuf adabı
Soru 2:Ahmet Yesevi’nin Türk kültürü açısından önemini bir cümleyle yazınız?(10)
Cevap:Tasavvuf kültürü ile Türk kültürünün bir araya getirilmesidir.
Soru 3:Yesevilik düşüncesinde önem verilen konulardan 2 tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Cemaatle namaz kılmak
5/2.seher vakti uyanık olmak y.zikir ile meşgul
olmak
y.Ahmet Yesevi’ye dua etmek
Soru 4:Yesevilik düşüncesinin temelini oluşturan konulardan iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:51.Allah’ı tanıma
5/2.Cömertlik
y.doğruluk, y.Allah’ın varlığı içinde
yok olma y.Tam bir tevekkül
y.Derinliğine tefekkür
Soru 5:Yesevi dergahının girişlerinde ne yazılıdır?Niçin ?Kısaca yazınız?(10)
Cevap 5:5/
Edep ya hu yazılıdır.Çünkü edep (haya )duygusuyla hareket etme çok
önemlidir.
Soru 6:Yesevi düşüncesinde yer alan temel ilkelerden iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Allah’a aşkla bağlılık
5/2.Samimiyet
y.insan sevgisi y.Hoşgörü
y.Emek ve işin kutsallığı
y.bilime önem vermek
BOŞLUK SORUSU
1.Yeseviliğin kurusu …..Ahmet Yesevi’….dir.
2.Ahmet Yesevi’in şiirlerine …Hikmet…adı verilir.
3.Ahmet Yesevi’in bize ulaşan en önemli eseri Türkç yazılmış olan ..Divan-ı Hikmet ..adlı
eseridir.
4.Yesevilik düşüncesine göre ..hayat…uzun bir ibadet yoludur.
5….Ahmet Yesevi ..tekke edebiyatının ilk temsilcisidir.
2.KADİRİLİK
Soru 1:Kadirilikle önem verilen konulardan iki tanesini yazınız?(10)
Cevap: 5/1.Haramdan sakınmak
5/2.hizmeti güzelleştirmek y.nimete saygı göstermek
y.ilim öğrenmek
y.Allah’ı sıkça zikretmek
BOŞLUK SORUSU
1…Kadirilik…İslam dünyasında yaygın olan tasavvufi oluşumlardan biridir.Kurucusu
Abdülkadir Geylanidir.
2.Kadirilik,Anadolu’da ilk defa xv.yüzyılda …Eşrefoğlu Rumi …aracılığı ile yayılmıştır.
3.NAKŞİBENDİLİK
KLASİK
Soru 1:Nakşibendiliğin temel ilkelerinden iki tanesini yazınız?(10)
Cevap: 5/1.Dinin emirlerine bağlı kalma 5/2.Tasavvuf yolunda nefsin kötü isteklerinden
temizlene y.Sevgiyle Allah’a yakınlaşma
y.Bilgi ve marifetle Allah’a ulaşma
Soru2:Nakşibendilikte insanların iç dünyalarını temizlemek için tavsiye edilenlerden iki
tanesini yazınız?(10)
Cevap: 5/1.Kötü alışkanlıkları bırakmak
5/2.Günahlardan tövbe istiğfar etmek
y.Tefekkürle meşgul olmak y.Nafile namazları kılmak
BOŞLUK
1.Nakşibendiliğin kurucusu ….Bahauddin Nakşibend…dir.
2.Nakşibendilik..Fatih Sultan Mehmet …zamanında İstanbul’a girmiştir.
4.MEVLEVİLİK
KLASİK
Soru 1:Mevlana’nın en önemli eserlerinden iki tanesini yazınız?(10)
Cevap. 5/1.Divan-ı Kebir
5/2.Mesnevi
y.Fihimafih
Soru 2:Mevleviliğin temel esaslarından iki tanesini yazınız?(10)
3
Cevap :5/1.Allah’a iman ve teslimiyet
5/2.İlahi bir muhabbet y.Hz.Muhammed’in
yolundan gitmek
y.Allah’ı zikretmek ve O’na kulluk etmek
Y.Kalbi temiz tutmak
y.Allah için hizmet etmek y.ilim, y.fazilet y.zarafet
y.nezaket
BOŞLUK
1.Mevlana,ilk tasavvuf eğitimini babası ….Bahaeddin veled…’den almıştır.
2.Mevlana,babasının vefatından sonra onun öğrencisi olan ….Muhakkık
Tirmizi…rehberliğinde dini ve tasavvufi ilimlerde kendini geliştirdi.
3…Mesnevi…Mevlana’nı baş eseri,Mevlevi düşüncesinin ve tasavvufun temel
kaynaklarından biridir.
4….Şemsi Tirmizi…’nin Konya’ya gelmesi Mevlana’nın hayatında bir dönüm noktası
olmuştur.Onunla yaptığı sohbetler onun üzerinde derin izler bırakmıştır.
5.Mevlana’ın dini-tasavvufi düşüncesinin kaynağı Kur’an ve ….Sünnet’..tir.
6.Mevlana’dan sonra oğlu ..Sultan Veled…onun düşüncelerini sistemli hale getirerek
Mevleviliği kendine özgü kuralları ,törenleri olan bir tasavvufi oluşum haline getirdi.
7.Mevlevilikte ,…Vuslat….Cenab-ı Mevla ile her an birlikte olduğumuzu unutmamak ve
ölümü o sevgiliye kavuşma anı olarak görebilmektir.
8.Mevlevilikte,….sevgi..Yüce Yaradan’ı ve onun eseri olan her şeyi sevebilmektir.
9.Mevlevilikte,…Hoşgörü …ise ona olan derin bağlılığın verdiği öz güvenle farklı olanı
hikmet gözüyle anlamaya çalışmak demektir.
10.Mevlevilikte,…Sema…dönerek yapılan ayindir.
11.Mevlevi ayinlerinde …Sema…denilen ve dönerek yapılan raks büyük yer tutar.
12.Mevlevi müziğinde saz….ney..dir.
13.Mevlevililikti ney çalanlara ..neyzen ..denilir.
5. ALEVİLİK –BEKTAŞİLİK
KLASİK
Soru 1:Alevilik –Bektaşiliğin 3 temel ilkesinden ikini yazınız?(10)
Cevap: 5/1.Hz.Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi
5/2.Ehl-i Beyti sevenleri sevme (tevella) y.Ehl-i
Beyti sevmeyenleri sevmeme.
Soru 2:Alevilik –Bektaşilikte tevella ve teberra ne anlama gelmektedir.Kısaca yazınız?(10)
Cevap :5/1.Tevella:Ehl-i Beyti sevenleri sevme
5/2.Teberra :Ehl-i Beyti
sevmeyenleri sevmeme.
Soru 3:Alevilik –Bektaşilik’te birlik ve dirliği bozan davranışlardan iki tanesini yazınız?(10)
Cevap: 5/1.Kibir
5/2.Haset
y.cimrilik y.açgözlülük y.öfke
y.gıybet
Soru 4:Alevilik –Bektaşiliğin başlıca kaynaklarından iki tanesini yazınız?(10)
CevaP : 5/1.Buyruklar
5/2.veyayetnameler y.menakıbnameler,
y.erkannaleyen
ş,Alevi-Bektaşi ozanların şiir ve nefesleri
Soru 5.Alevilik –Bektaşiliğin temel kavramlarından iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Cem
5/2.cemevi
y.semah
y.musahiplik y.gülbenkler
Boşluk
1…Alevi..Ali’ye mensup ya da Ali’ye ait anlamına gelir.
2.Terim olarak Alevi kavramı ,Hz.Muhammed’in ölümünden sonra …halifiliğin…Hz.Ali’in
hakkı olduğuna inananlar için kullanılmıştır.
3…Bektaşilik…ise Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olan onun düşüncesine inananların oluşturduğu
yolun adıdır.
4.ehl-i Beyti sevenleri sevme (tevella )
5.ehl-i beyti sevmeyenleri sevmeme (teberra)
6.Hacı Bektaş Veli’ni eserinin adı…Makalat’tır….
7.Bektaşilik ….Balım Sultan .’ın da etkisiyle bugünkü şeklini almıştır.
8.Bektaşilik ,xv.ve xvı .yüzyıllarda ….Yeniçeri …….ocağında etkili olmuştur.
4
9.Alevilik –Bektaşilik düşüncesinde Hz.Ali ,Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin başta olmak üzere
…ehl-i Bey ..t sevgisi ve saygısı ön plana çıkarılmıştır.
10.Alevilik-Bektaşilik’te Hz.Ali’nin çok önemli bir yeri bulunmaktadır.Hz.Ali’nin ,söz ve
tavsiyelerine değer verilir.Onun hutbe,mektup ve vecizelerini içerisinde barındıran .Nech’ül
–Belağa …adlı eser ,Alevi –Bektaşi düşüncesini derinden etkilemiştir.
11.Alevilik-Bektaşilik’te “eline ,diline ve …beline…sahip olma “temel düsturdur.
1.CEM VE CEMEVİ
KLASİK
Soru 1:Alevilik –Bektaşilikteki cem çeşitlerinden iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.ikrar
cemi
5/2.Abdal Musa cemi
y.Görgü cemi y.Musahiplik cemi
y.Dardan indirme cemi y.Düşkünlükten kaldırma cemi
Soru 2:Alevilik –Bektaşilikte Cemdeki 12 hizmet kolundan 5 tanesinin adını sayınız?(10)
Cevap:2/Dede,2/Rehber 2/Gözcü 2/Çerağcı
2/Zakir (sazandar),Süpürgeci
(Ferraş),Saka(saki),Sofracı(kurbancı)Pervane(semahçı)Peyik ,İznikçi,Bekçi(kapıcı)
Boşluk doldurma
1.Alevilik-Bektaşilikte dede ya da babanın önderliğinde yapılan cemin yapıldığı yerlere
…cemevi..denir.
2.Musahip (yol kardeşi )olmak isteyen iki ailenin kurban kestikleri ve kardeş olmaya söz
verdikleri ceme…Musahiplik cemi ..denir.
3.Alevilik –Bektaşilikte ,ölen kişinin ardından yapılan bir razılık alma cemi olan
ceme…dardan indirme…cemi denir.
4.Alevilik – Bektaşilikte,cemin yapılacağını haber veren kişiye …peyik..denir.
5.Cemde saz çalıp deyiş,düvaz,miraçlama,mersiye,nefes ve tevhit söylemekle görevliye
..Zakir..denir.
2. SEMAH
KLASİK
Soru 1:Alevilik –Bektaşilikte Semah’ın anlamını kısaca yazınız?(10)
Cevap :Semah,nefsin kötü istek ve arzularından arınıp ruhsal olarak özüne,aslına
yönelmesidir.
Soru 2:Semahtaki vucut hareketlerinin anlamlarından iki tanesini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Gök yüzünde uçmak 5/2.Evrenin dönüşü gibi dönmek y.turnalar gibi kanat
çırpıp uçmak y.Haktan alıp halka vermek ,y.Paylaşmak
Boşluk sorusu
1.Alevilik – Bektaşilikte,..Semah…kadın erkek birlikte,saz ve nefes eşliğinde dönülerek
yapılır.
2.Alevilik –Bektaşilikte,birlik ve beraberlik ruhu içinde yapılan …Semah’…la Yüce
Yaratıcı’ya ulaşmak amaçlanır.
3.Semaha başlama zamanını …dede… tayin eder.
3.MUSAHİPLİK
KLASİK
Soru 1:Alevilik –Bektaşilikte musahiplik geleneği hangi olaya dayanmaktadır?Kısaca
yazınız?
CEVap:Hz.Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra göç eden her Mekkeli bir
Müslümanı Medine’de yaşayan bir Müslümanla kardeş ilan etmiştir.Bu uygulama kapsamında
Hz.Peygamber kendisinin de Hz.Ali’yle kardeş olduğunu belirtmiştir.Bu olaya
dayanmaktadır.
Boşluk
1.Alevilik –Bektaşilikte evli iki kişinin eşleri ile birlikte,ölünceye kadar kardeş kalacaklarına
,birbirlerini koruyup kollayacaklarına ,birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına dedenin ve
5
cem topluluğunun önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleşen toplumsal akrabalık kurumuna
…Musahiplik..denir.
2.Alevilik –Bektaşilikte …musahip …..olmak isteyenler ,bu iş için anne ve babalarının
rızasını aldıktan sonra baba veya dedeye başvururlar.
3.Alevilik-Bektaşilikte,..muhasip ..olacak kişiler arasında yaş,sosyal statü ,ekonomik durum,
bilgi,görgü,kültür ve oturma yeri bakımından denklik aranır.
4.DUA VE GÜLBENKLAR
Boşluk sorusu
1.Alevilik –Bektaşilikte ibadetlerin temeli genel olarak …dua ..ve zikre dayanır.
2.Alevi- Bektaşi geleneğinde dua,..gülbenk ..olarak isimlendirilir.
3.Cemevlerinde genellikle ….dede…babanın öncülüğünde dua edilir.
5.MUHARREM AYI VE AŞURE
KLASİK
Soru 1:Muharrem ayının Alevilik –Bektaşiliktiki önemini kısaca yazınız?(10)
Cevap. Alevi –Bektaşi geleneğinde muharrem ayının özel bir yeri vardır.Hz.Hüseyin ile aile
mensupları muharrem ayının 10.gününde Kerbela’da şehit edilmesinden itibaren bu ay,matem
ayı olarak anılagelmiştir.
Soru 2:Muharrem ayındaki aşure gününde meydana gelen bazı olaylardan iki tanesini
yazınız?(10)
Cevap:5/1.Hz.Adem’in tövbesi kabul edilmiştir. 5/2.Hz.İbrahim ateşten kurtulmuştur.
Y.Hz.Yakup oğlu Yusuf’a kavuşmuştur. Y.Nuh’un gemisi tufandan kurtulmuştur.
y.Kerbela’da ehl-i Beytten Zeynelabidin kurtulmuştur.
Boşluk sorusu
1….Muharrem ..sözlükte “haram kılınan,yasaklanan ;kutsal olan ,saygı duyulan “anlamlarına
gelir.
2.Muharrem ..Hicri..takvimine göre yılın ilk ayıdır.
3.Peygamberimiz ..Muharrem ..ayının “Allah’ın ayı”olarak nitelendirmiştir.
4.Alevi –Bektaşiler Hz.Hüseyin’in …Kerbela…’da şehit edilmesi anısına Muharrem ayında
oruç tutarlar.
5.Alevi –Bektaşiler Muharrem ayında .12 .gün oruç tutarlar.
6.Alevilik-Bektaşilik’te Aşure dağıtmak ve kurban kesmek Kerbela’da ehl-i Beyt’ten
..Zeynelabidin’in ..kurtulmasından duyulan sevinç nedeniyledir.
5.NUSAYRİLİK
KLASİK
Soru 1:Nusayrilik nerelerde bulunmaktadır?(10)
Cevap:Suriye,Lübnan ,Türkiye’nin Hatay,Adana,Mersin illeri,ilçe ve köylerinde varlığını
devam ettirmektedirler.
Soru 2:Nusayrilerin bayramlarından iki tanesinin adını yazınız?(10)
Cevap:5/1.Gadir hum,
5/2.Kurban Bayramı
y.Ramazan Bayramı
y.Mubahale
Bayramı y.Feraş Bayrımı
Boşluk sorusu:
1.Nusayriliğin kurucusu..İbn Nusayr en-Nemiri’..dir.
2.Görüşlerinden dolayı 1.Dünya Savaşından sonra Alevi diye anılan Nusayriler kindi
kaynaklarında Anadolu Aleviliğinden farklılıklarını belirtmek için …Alevi-Nusayri..terimini
kullanmaktadırlar.
6.BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ
Soru 1:Birlikte yaşamak için neden hoşgörüye ihtiyaç vardır?Kısaca yazınız?(10)
Cevap:Toplumda bir arada yaşadığımız kişilerle uyumlu ve sağlıklı iletişim kurabilmenin
,güven ve saygının egemen olduğu bir hayat sürdürebilmenin zeminini oluşturan en temel
unsur hoşgörüdür.
6
Soru 2:Kur’an’ı Kerim’de hangi tür insanlar eleştirilmiştir?İkisini yazınız?(10)
Cevap:5/1.Hoşgörülü davranmayan
5/2.Başkalarına zulmeden y.Kendini beğenen
y.büyüklük taslayan y.gururlanıp şımaran
Soru 3.:İslam’ın farklı düşünce ekolleri ve mezheplerine bakışını kısaca yazınız?(10)
Cevap:İslam,kendi içindeki farklı yorumlara bir rahmet olarak bakmaktadır.İslam düşünce
ekolleri ve mezhepleri ,biri diğerinden üstün olmayan ve her biri kendi içinde dini yorumlar
bütünüdür.İslam kültüründe bu farklı yorumlar bir zenginlik olarak görülmüş ve ayrışma
sebebi olmamıştır.
Boşluk sorusu
1.Birlikte yaşamanın beraberinde getirdiği sorunların üstesinden gelebilmek için
…hoşgörüye..ihtiyaç vardır.
2.İslam dininde ,sosyal ilişkilerde ..hoşgörü..temel bir unsurdur.
3…Tasavvuf ..anlayışında insan hangi ırk ,bölge ,ülke,din ve düşünceden olursa olsun insan
olduğu için değerlidir.
7
Download