KADIN KİTAPLARI 1- KADIN EZİLMİŞLİĞİNİN MADDİ TEMELLERİ

advertisement
KADIN KİTAPLARI
1- KADIN EZİLMİŞLİĞİNİN MADDİ TEMELLERİ (Tarihsel/İdeolojik) ATAERKİL SİSTEM
E1- F Engels,
Ailenin Özel Mülkiyeti ve Devletin Kökeni
Sol Yayınları De.Di.E
De2- Marks, Engels, Lenin.
Kadın ve Aile
Sol Yayınları De.Di.E
S3- Evelyn Reed
Kadının Evrimi 1-2
Payel Yay.
Di. E
Di4- Nedret Sena
Kadın sorunu erkeklerin de sorunudur
Di
E5- Michele Barret
Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı
Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar
Pencere Y.
E
S6- Aleksandra Kollontay
Marksizm ve Cinsel Devrim
Akyüz Y.
De Di E
Di7- Aleksandra Kollontay
Kadınların Özgürlüğü
Yarın Y.
E
Di8- Helsinki Yurttaşlar Der. Kadın Yurttaşın El Kitabı
İletişim Y.
E
Di9- Josephine Donovan
S10- bell hooks
De11- J.Mitchell
S12- Simone de Beauvoir
E13- Deniz Kandiyoti
De14- August Bebel
De15- Clara Zetkin
Talep Eşitlik
1. Dalga
Talep Özgürlük
2. Dalga
Feminist Teori
Feminizm Herkes İçindir
Kadınlık Durumu
İkinci Cins
Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar
Kadın ve Sosyalizm
Lenin’in Bütün Dünya Kadınlarına Vasiyetleri
Osmanlı
Kemalizm
İletişim Y.
Çitlenbik Y.
Payel Y.
Metis Y.
De
De
De
De
De
Sorun Y.
De E
İslam
Kürt
2- KADIN HAREKETLERİ TARİHİ: EŞİTLİK, FARKLILIK, KADINLAR ARASI BÖLÜNMELER
(DÜNYA VE TÜRKİYE)
ES1- Gülnur Acar Savran
Beden Emek Tarih Diyalektik bir
Feminizm İçin
Kanat Y.
ES2- Caroline Ramazanoğlu Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri
Pencere Y.
3Kadınların Tarihi Derleme 5 cilt
İş Bankası
Di4- Emel Akal
Kızıl Feministler Bir sözlü tarih çalışması
Tüstav Y.
Di5- Yaprak Zihnioğlu
Kadınsız İnkılap Nezihe Muhiddin
Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği
Metis Y.
Di6- Berat Günçıkan
Cumartesi Anneleri
İletişim Y.
7- Gilbert Badia
Sınırsız Feminist Clara Zetkin
Pencere Y.
Di8- Serpil Çakır
Osmanlı Kadın Hareketi
Metis Y.
Di9- Kadın eserleri Kütüp.
Kadın Hareketinin Kurumsallaşması
DiDe10- Shahrzad Mojab
Devletsiz Ulusun Kadınları
Kürt kadınları üzerine araştırmalar
Avesta y.
Di11- Amargi
Özgürlüğü Ararken Kadın hareketinde Mücadele Deneyimleri
Di12- Kerim Yıldız Acrhana SinhaKürt Kadın Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi
Belge Y.
De13- Süheyla Kadıoğlu
Batı ülkelerinde Kadın Hareketleri 20. yz ve kadın
Di14- Aksu Bora
90’larda Türkiye’de Feminizm
İletişim Y.
ES15- Şirin Tekeli
Kadın bakış açısından kadınlar
İletişim Y.
ES16- Hilary Wainwright
Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik
İletişim Y.
ES17Marksizm ve Feminizm 11. tez kitap dizisi
Belge Ya.
18- Kadın eserleri Kütüp.
Kadın Hareketinin Yüzyılı 2000 yılı ajandası
De19- Chanie rosenberg
Kadınlar ve Prestroyka
pencere Y.
De20- Tony Cliff
Kadınların Özgürlüğü ve Sınıf Mücadelesi
Atoal Y.
De21- Annik Mahaim et.al.
Kadınlar ve İşçi Hareketi 1914 Öncesi Almanya
1917 Rus Devrimi, 1936 İspanyol Devrimi
Yazın Y.
De Di E
De Di E
Di
E
E
E
De
Melis
Di
E
E
ES22- P. M. Putnam Tong
ES23- J. Evans
ES24- Yıldız Ecevit
Di25- Yeşim Arat
26- N. Akgökçe, Lale Yalçın
27- İlerici Kadınlar Der.
28- Yeşim Arat
ES29- Fatmagül Berktay
ES30- Kate Millet
Feminist Thought Westview Pres
Feminist Theory Today: An Introduction to second Wawe
Feminism. Sage Pres
Yerli Bir Feminizme Doğru
Sel Yayıncılık
Türkiyede Kadın Olgusu
Say Yayınları
ÖDP Tartışmaları
Alan Yay.
Ve Hep Birlikte Koştuk
Açı Yay.
New Perspekctives on Turkey
Tarihin Cinsiyeti
Cinsel Politika
3- KADIN EMEĞİ, GÖRÜNMEYEN EMEK VE KAMUSAL ÖZEL ALAN İKİLİĞİ
1- Heidi Hartmann
Kadının Görünmeyen Emeği
Kardelen Y.
2- Ferhunde Özbay
Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği
ve İstihdamındaki Değişimler.
TC KSS Ya.
3- Aksu Bora
Kadınların Sınıfı Ücretli ev emeği
ve kadın öznelliğinin inşası
iletişim y.
4- Gül Özyeğin
Başkalarının Kiri
iletişim y.
5- Gender and Economics
Routledge pres
6- F. Ülkü Selçuk
Örgütsüzlerin Örgütlenmesi
Enformel Sektörde işçi örgütleri
atölye
7- Gülnur Acar Savran
a.g.e.
SİYASET VE KADIN
1- Şirin Tekeli
2- Marilyn French
3- Heidi Wedel
4- Nükhet Sirman
Kadınlar ve Siyasal toplumsal Hayat
Kadınlara Karşı Savaş
Siyaset ve Cinsiyet İst. Gecekondularında
Kadınların Siyasal Katılım
Milliyetçilik: Modern Türkiye’de
Siyasi düşünce
De
De
De
De
De
De
De E
Birikim
Metis
E
E
Metis
De Di
İletişim
4- TOPLUMSAL CİNSİYET - KÜLTÜR, İDEOLOJİ, CİNSELLİK
ATAERKİL SİSTEM CİNSEL YÖNELİM
1- Gülnur Acar Savran
age
2- Pınar İlkkaracan
Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
3- Anne Philips
Demokrasinin Cinsiyeti
Metis
4- Aynur İlyasoğlu
Örtülü Kimlik İslamcı kadın kimliğinin oluşum öğeleri Metis
5- R. W. Connell
Toplumsal Cinsiyet ve İktidar
Ayrıntı Y.
6- J. Mitchell
Kadınlık Durumu
Kadın çev y.
7- Simone de Beauvoir
a.g.e.
8- Kamla Bhasin
Toplumsal Cinsiyet Bize Yüklenen roller
Kadav
9- Kamla Bhasin
Ataerkil Sistem erkeklerin dünyasında yaşamak Kadav
10- J. Michell, Ann Oakley
Kadın ve Eşitlik
Kaynak Y.
11- dianna Scully
Tecavüz Cinsel şiddeti Anlamak
Metis
12- Fatmagül Berkatay
Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın
Metis
13- Necla Arat
Kadın ve Cinsellik
Çiviyazıları Y
14- Michael P. Ghiglieri
Erkeğin Karanlık Yüzü
Phoenix Ya
15- S. İrestone
Cinselliğin diyalektiği
Payel Ya.
16- J. Butler
Performans olarak cinsel kimlik. Eleştirel bakış Dost ya.
17- W. Hollway
Feminism and Knowledge. Universitey Pres
18- Lynne Segal
Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler
Ayrıntı Ya.
19- David Cohen
Erkek Olmak
Alan Yay.
De
De
De
De
De
De
De
De
20- J.J. Frededman
Cinsiyet Rolleri
AÜ EFB Dergisi
5- EV VE AİLE
6- MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR
1- Yasemin G. İnceoğlu
Yeşim Korkmaz
Gazetecilik 24 saat Medyada kadın
2- Seçil Büker, Ayşe Kıran
Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet
Şiddetin Nesnesi Kadın
3- Ahmet Oktay
Türkiye’de popüler Kültür
4- Tania Modleski
Eğlence İncelemeleri
5- Nilüfer Timisi
Medyada Cinsiyetçilik
6- H. Tufan Tanrıöver
popüler Kültür ve Cinsiyetçilik
7- Bisbet Van Zoonnen
Medya Kültür Siyaset
8- lisbet Van Zoonen
Feminist Media Studies Polarity Pres
9Kadın ve Popüler Kültür
10- Leslie Stevens
Medya İktidar İdeoloji
11- Carole Pateman
Erkek Kardeşler Arasında bir sözleşme
12- Terry Eagleton
Azizler ve Alimler
Bas Haş yay
Alan Yay
Yapı Kredi Y. E
De
Kasaum Yay De
Kasaum Yay De
Ark Yay
De
Ark Yay
Ark Yay
De
De
7- KADINLARIN KURTULUŞU
BAĞIMSIZ KADIN ÖRGÜTLENMESİ
EK KAYNAKÇA
- Aleksandra Kollontay
- Fatmagül Berktay
- Rosa Luxemburg
- Emma Goldman
- Cynthia Enloe
- Zehra Kosova
- Nira-Yuval Davis
- Ayşe Gül Altınay
Bir Büyük Aşk
İşçi Arıların Aşkı
Özgür Bir Kadın Komünistin otobiyografisi
Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak
Sevgiliye Mektuplar
Hayatımı Yaşarken 2 cilt
Muzlar, Plajlar, Askeri üstler
Feminist bakışaçısından uluslar arası siyaset
Ben işçiyim
Cinsiyet ve Millet
Vatan Millet Kadınlar
Pencere Y.
E
De E
E
E
E
Metis Y.
çitlembik y.
iletişim y.
İletişim Y.
İletişim Y.
De
De
Di
Download