Göz hareketlerini izleme yöntemiyle Üniversite Web Sayfalarının

advertisement
GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ
İNCELENMESİ
Erol ÖZÇELİK, Engin KURŞUN, Y.Doç.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
[email protected], [email protected], [email protected]
ÖZET
performance on the WWW. Some recommendations
Günümüzde insanların elektronik ve dağıtık olarak
for practice are also presented.
sunulan,
ihtiyaç
ihtiyaçlarının
en
duydukları
etkin
ve
bilgilere
etkili
bir
ulaşma
şekilde
karşılanması için WWW ortamlarında gösterdikleri
Anahtar
Kelimeler:
kullanılabilirlik,
göz
hareketlerini izleme, web sayfası
davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmemizin
önemi gitgide artmaktadır. Göz hareketlerini izleme
1.GİRİŞ
sistemleri İnternet kullanıcılarının web sitelerinde
Yaşadığımız bilgi çağında bilgiye en hızlı ve
bilgiyi nasıl buldukları konusunda bize değerli
en doğru şekilde ulaşmak insanların en önemli
bulgular sunmaktadır. Bu çalışma, 16 katılımcının 4
ihtiyaçlarından
değişik üniversite web sayfasında farklı bilgileri ne
gelişmesiyle birlikte insanlar ihtiyaç duydukları
kadar sürede, hangi başarı oranında bulduklarını, ve
bilgiyi
bu süreçteki örüntüleri incelemiştir. Veriler bir göz
başlamışlardır. Bu arama işi bazen insanlar için çok
hareketlerini izleme cihazı yardımıyla toplanmıştır.
kolay bir şekilde yapılabildiği halde çoğu zaman
Elde edilen
veriler doğrultusunda web sayfasında
zahmetli bir faaliyete dönüşebilir. Bu sebepten dolayı
bilgilerin sunulma şeklinin ve verilen görevlerin
bireylerin sanal ortamlarda aradıkları bilgilere daha
katılımcıların davranışlarını etkilediği saptanmıştır.
kolay
Uygulama için önerilerde bulunulmuştur.
çalışmaların ışığında elde edilen bulguların önemi
web
bir
birisidir.
Özellikle
sayfalarından
şekilde
daha
ulaşabilmeleri
fazla
için
internetin
aramaya
bilimsel
artmıştır. Bu bağlamda kullanıcıların nereye, ne kadar
ABSTRACT
sürede baktıkları hakkında objektif ve nicel veriler
Today, there is a growing need to have more
yeni geliştirilen göz hareketlerini izleme cihazları
information about online human behaviors in order to
yardımıyla elde edilebilir [1].
fulfill
the
information
search
requirements
Kullanılabilirlik
of
çalışmalarında
genelde
individuals in an efficient and effective way. Eye-
kullanıcıların algıları anketlerle ölçülmüş, görevleri ne
tracking systems can provide valuable information on
kadar zamanda, hangi başarı oranında yaptıkları kayıt
how the Internet users search web sites. This study
edilmiştir. Ancak bu yöntemler kullanıcıların neyi, ne
investigated the reaction time, accuracy and patterns
zaman
of 16 participants in 4 different university web sites
verememekte ya da sübjektif veriler sunmaktadırlar
for different visual search tasks. Data were gathered
[2]. Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde insan-
by the help of an eye-tracking system. The results
bilgisayar etkileşimi esnasında kullanıcıların göz
suggested that the presentation format of web pages
hareketlerini izlemek daha kolay ve doğru bir şekilde
and the visual search tasks affected people’s
yapılabilmektedir.
yaptıkları
hakkında
Goldberg
ya
ve
yeterince
Kotval’a
bilgi
göre
1
kullanılabilirlik
izlemek
çalışmalarında
kullanıcıların
göz
hareketlerini
stratejilerini
belirleme
erkek olmak üzere toplam 16 araştırma görevlisi
gönüllü olarak katılmıştır.
noktasında önemli bilgiler sunmaktadır [3]. Web sitesi
Deney deseni: Bu çalışmada 4 (üniversite web
arayüz tasarımında göz hareketleri verileri insanların
sayfası) X 4 (bilgi bulma görevi) faktörlü, faktörlerde
nereye dikkat ettiğini, hangi bilgiyi göz ardı
tekrar
ettiklerini, en fazla nelerden rahatsız oldukları
kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler reaksiyon süresi ve
hakkında bilgi verebilir [8]. Josephson ve Holmes’in
başarı oranıdır.
yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre katılımcılardan
Veri toplama araçları ve işlem: Bu çalışmada dört
farklı üç web sayfasına sürekli ziyaret etmeleri
farklı üniversitenin (Atatürk, Cumhuriyet, Fatih, ve
istendiğinde
Fırat) web sayfaları kullanılmıştır. Üniversitelerin web
bazı
kullanıcıların
alışkanlıkları
ölçümlü
doğrultusunda belirli bir görsel yolu takip ettikleri
sayfalarına
saptanmıştır [7].
kaldırmak
(within-subjects)
bağlantı
için
bu
deney
süresinin
siteler
deseni
etkisini
yerel
bir
ortadan
sunucuya
Karn ve diğerlerine göre, insan bilgisayar
aktarılmıştır. Katılımcıların temel görevleri istenilen
etkileşimi gerektiren herhangi bir görevi yerine
bir bilgiyi bulmak, bulur bulmaz klavyedeki “B”
getirilirken katılımcıların göz hareketlerini kaydetmek,
tuşuna basmak, ve ardından farenin işaretçisini
sesli düşünme yönteminin aksine kullanılabilirlik
bağlantının
bir çok soruyu yanıtlamamıza
(usability) üzerine
olanak sağlayabilir [5].
getirmektir.
Bu
sayede
katılımcının görevi ne kadar sürede ve doğrulukta
yaptıkları
anlaşılabilecektir.
sırasında, kullanıcının istenen bağlantıya ne kadar
belirlemek
için
baktığı, arayüzdeki farklı bir görsel öğeye mi baktığı,
öğrencisine bir üniversite web sayfasına en çok hangi
bağlantıyı
amaçlarla
gördüğü
Örneğin, sesli düşünme
üzerine
halde
anlamını
kavrayıp
24
İstenen
doktora
girdikleri
bir
ve
bilgileri
yüksek
anketle
lisans
sorulmuştur.
kavrayamadığı gibi sorulara cevap bulunamazken göz
Öğrenciler tarafından yazılan amaçlar sıralanmıştır.
hareketlerini izleme yöntemiyle bu sorulara cevap
Bunların içinden çalışmanın amacına uygun olanlar,
bulunabilir. Ayrıca, Tzanidou sesli düşünme sırasında
ve tüm üniversitelerin ana web sayfalarında mevcut
kullanıcıların araştırmacının beklentilerine göre cevap
olanlar
vereceğini ve bunun da ön yargılı bir araştırmaya
belirlenmiştir. Bu dört görev e-posta, akademik
neden olacağını, göz hareketlerini izleme yoluyla
takvim, kütüphane ve sınav notu bulmaktır.
yapılan araştırmalarda bu durumun tamamen ortadan
çalışmada
Katılımcıları
yapılacak
görevler
yapacakları
olarak
işlere
(bilgiyi
kalkacağını ifade etmiştir [9].
bulmak, klavyedeki ilgili tuşa basmak ve fare
2. AMAÇ
işaretçisini buldukları bağlantının üzerine getirmek)
Bu çalışmanın temel amacı, kullanıcıların
bazı
üniversite
web
sayfalarında
bilgiyi
nasıl
alıştırmak için ilk başta Hacettepe Üniversitesi’nin
web sayfasında telefon rehberini bulmaları istenmiştir.
bulduklarını incelemektir. Bunun için kullanıcıların
Denekler
farklı üniversite web sayfalarında yerine getirmeleri
gerçekleştirene kadar ek görevler verilmiştir. Bu
gereken görevleri ne kadar sürede, hangi başarı
alıştırma aktiviteleri analiz edilmemiştir. Alıştırma
oranında yaptıkları, ve bu süreçteki örüntüler ortaya
görevlerinden
çıkartılacaktır.
gerçekleştirmişlerdir.
sonra
Üniversite
3. YÖNTEM
Örneklem:
yapılması
Çalışmaya
Orta
Doğu
Teknik
Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi’nde çalışan 7 kız, 9
gereken
işleri
katılımcılar
web
tam
olarak
asıl
işlemleri
sayfasındaki
bilgilerin
hatırlanma etkisini en aza indirgemek için katılımcılar
dört
farklı
üniversite
web
sayfasına
sırayla
2
girmişlerdir. Örnek bir sıralama şöyledir: 1.Atatürk
p<.05. Diğer ikililer arasında anlamlı bir fark
Ü., 2.Fatih Ü., 3. Fırat Ü., 4. Cumhuriyet Ü., 5.Atatürk
gözlenmemiştir.
Ü., 6.Fatih Ü., 7. Fırat Ü., 8. Cumhuriyet Ü., ... Bir
sırasının etkisini ortadan kaldırmak için karşıt
dengeleme (counterbalancing) latin kare (latin square)
düzeni
uygulanarak
yapılmıştır.
Görevlerin
üniversiteye göre dağılımında da latin kare düzeni
kullanılmıştır.
Üniversitelere Göre Reaksiyon Süreleri
Reaksiyon süresi (milisaniye)
üniversite web sayfasındaki bir bilgiyi bulma görev
25000
20000
15000
10000
5000
0
Atatürk
Fırat
Fatih
Cumhuriyet
Üniversite web sayfası
Veriler Tobii 1750 göz hareketlerinin izleme
donanımı ve ClearView analiz yazılımı kullanılarak
Şekil 1. Üniversite web sayfalarına göre kullanıcıların
toplanmıştır. Bu veriler yardımıyla bir katılımcının
bilgi bulma süreleri
ekranın hangi noktasına ne kadar sürede, ne zaman
Bilgi Bulma Görevine Göre Reaksiyon Süreleri
baktığı, bir tuşa ne zaman bastığı, bir web sayfasına ne
4. BULGULAR
Reaksiyon Süresi: Varyans analizi (ANOVA)
yöntemiyle üniversite web sayfasında bilgi bulma
Reaksiyon süresi
(milisaniye)
20000
zaman girdiği belirlenmiştir.
15000
10000
5000
0
Kütüphane
görevinin reaksiyon süresine etkisi incelenmiştir.
E-posta
Üniversite web sayfasının reaksiyon süresine anlamlı
bir etkisi olduğu Wilk’s lambda değerine bakılarak
bulunmuştur, F(3, 13)= 6.44,
düzeltmesi
kullanılarak
gruplar
arası
Sınav notu
Görevler
Şekil 2. Kullanıcıların görevlerine göre ilgili bilgiyi
p<.05. Bonferroni
yapılan
Akademik
takvim
bulma süreleri
Başarı Oranı: Varyans analiz
yöntemiyle
karşılaştırma sonucunda Şekil 1’den de görüleceği
üniversite web sayfasında bilgi bulma görevinin başarı
gibi
Üniversitesi’nde
oranına etkisi ve bu iki değişkenin etkileşimi
(Ortalama=10444, Standart Sapma=3759) bilgileri
incelendi. Sadece hangi bilginin araştırılacağı bilgi
Cumhuriyet
(Ortalama=19420,
bulma görevinin başarıyla yapılmasına anlamlı bir
Standart Sapma=10625) göre daha hızlı buldukları
etkisinin olduğu Wilk’s lambda değerine bakılarak
gözlenmiştir, t(15)=-1.43,
bulunmuştur,
katılımcılar
Atatürk
Üniversitesi’ne
p<.05. Diğer ikililer
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
düzeltmesi
F(3, 13)= 5.13, p<.05. Bonferroni
kullanılarak
yapılan
gruplar
arası
Bilgi bulma görevinin de reaksiyon süresine
karşılaştırma sonucunda Şekil 3’de gösterildiği gibi
anlamlı bir etkisinin olduğu Wilk’s lambda değerine
katılımcılar sınav notu bilgisini bulma görevini
bakılarak bulunmuştur,
p<.05.
başarıyla yapma oranının (Ortalama=.70, Standart
Bonferroni düzeltmesi kullanılarak yapılan gruplar
Sapma=.19), diğer tüm görevlerinden daha düşük
arası karşılaştırma sonucunda Şekil 2’de gösterildiği
olduğu gözlemlenmiştir, p<.001.
gibi
bağlantısını
Bilgi Bulma Sürecindeki Örüntüler: Bilgi bulma
(Ortalama=9684, Standart Sapma=5040) akademik
sürecindeki örüntüleri ortaya çıkarmak için nicel
takvim bağlantısından (Ortalama=17814, Standart
yaklaşımların yanında nitel yaklaşımlar da işe
Sapma=13242) daha hızlı bulmuşlardır, t(15)=3.52,
koşulmuştur. Katılımcıların göz hareketleri üniversite
katılımcılar
F(3, 13)= 5.13,
kütüphane
web sayfası üzerine ClearView yazılımı yardımıyla
3
çizilmiştir. Dairelerin yeri gözün baktığı noktayı,
eksende
dairenin büyüklüğü gözün o noktada ne kadar süre
Üniversitesi
duraksadığını, dairenin içindeki sayılar göz hareket
hareketleri buna güzel bir örnek teşkil etmektedir.
sırasını, çizgiler ise gözün bir noktadan diğerine nasıl
hareket ettiğini göstermektedir. Elde edilen şekiller
bilgi
incelendiğinde
arasında
ortak
bulma
olmadığı
sürecinin
katımcılar
gözlemlenmiştir.
gerçekleşmektedir.
web
Elde
Şekil
sayfasında
edilen
verilere
7’deki
Fatih
katılımcıların
göre,
göz
katılımcılar
yaptıkları görevde zorlanmalarına paralel olarak web
sayfasına bakış adetleri artmaktadır. Yani beklenildiği
Aynı
gibi bulması daha zor olan bir bilgiyi ararken
üniversite web sayfasında aynı bilgi bulma görevi için
katılımcıların gözleri daha çok yerde duraksamaktadır
bir katılımcının göz hareketleri Şekil 4’de olduğu gibi
(Tablo 1’e bakınız). Gözün bir noktada ne kadar
basit bir yol izleyebildiği halde başka bir denekte
beklediğini gösteren ortalama bakış süresi ise başarı
karmaşık bir yol izlediği görülmüştür.
oranı veya reaksiyon süresinden bağımsız gibi
görünmektedir.
Bilgi Bulma Görevine Göre Başarı Oranları
süresinin
en
az
Fatih
Üniversitesi’nde olmasının sebebi bilgilerin yan yana
1
Başarı oranı
Bakış
0.8
yazılması olabilir. Geçmiş tecrübelerinden (kitap
0.6
okumak, vb.) dolayı yan yana bilgileri okumakta usta
0.4
olan katılımcılar yatay eksende sıralanmış bilgileri
0.2
daha hızlı bir şekilde tarıyor olabilirler. Fırat
0
Kütüphane
E-posta
Akademik
takvim
Sınav notu
Üniversitesi web sayfasında bakış süresinin en yüksek
Görevler
çıkmasının
da
sebebi
bu
sayfadaki
bilgilerin
Şekil 3. Kullanıcıların görevlerine göre ilgili bilgiyi
birbirlerinden daha ayrık bir şekilde yerleştirilmiş
bulma başarı oranları
olması olabilir. İlerideki çalışmalar bilgilerin yan yana
Tüm
web
siteleri
ve
görevler
için
gözlemlenmiş ortak bir bulgu ise deneklerin genelde
ve
daha
seyrek
yerleştirilmesinin
bilgi
bulma
sürecinde bakış sürelerine etkilerini inceleyebilir.
ilk önce göz hareketlerini sayfanın sol üst köşesine
Bu çalışmada ortaya çıkan ilginç bulgulardan
doğru kaydırmasıdır. Bunun temel sebebi Türkçe’de
birisi de bilgi bulma sürecinde kullanıcıların genelde
yazıların soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru
bağlantılara odaklanıp sitedeki bağlantılarla ilgili
yazılması olabileceği düşünülmektedir.
resimlere ve bağlantıların gruplandırıldığı başlık
Bir görev için değişik üniversitelerin web
isimlerine çok fazla bakmadıklarıdır (Şekil 8’e
sayfalarında gözlerin nasıl bir sırada hareket ettirildiği
bakınız).
incelendiğinde
5. TARTIŞMA
ortamın
davranışları
etkilediği
web
Bu çalışmada kullanıcıların değişik üniversite
sayfası gibi bilgilerin yatay ve dikey eksende eşit
web sayfalarında bilgi bulma görevlerini ne kadar
olarak gruplandığı bir ortamda yaklaşık olarak göz
sürede, hangi başarı oranında yaptıkları, ve bu
hareketleri soldan sağa yukarıdan aşağıya doğru
süreçteki örüntüleri incelenmiştir. Bulgular, üniversite
hareket ettiği halde (bakınız Şekil 4) Cumhuriyet
web
Üniversitesi web sayfası gibi giriş ekranının sol
reaksiyon
sütununda site bağlantılarının olduğu bir sayfa
Henderson ve Hollingworh’un manzara algısı üzerinde
yapısında göz hareketleri genelde dikey eksende
ortaya çıkardığı sonuçlara paralel olarak göz hareket
değişmektedir (bakınız Şekil 6). Bilgilerin yan yana
örüntüleri uyaranın kavranması için gereken bilişsel
yazıldığı bir ortamda ise göz hareketleri genelde yatay
ve algısal süreçlere bağlıdır [4].
saptanmıştır.
Örneğin
Atatürk
Üniversitesi
sitesinin
ve
süresini
hangi
bilginin
etkilediğini
bulunacağının
göstermektedir.
4
Şekil 4. Atatürk Üniversitesi web sayfasında e-posta bilgisi aranırken izlenen göz hareketleri
Şekil 6. Cumhuriyet Üniversitesi web sayfasında e-posta bilgisi aranırken izlenen göz hareketleri
5
Şekil 7. Fatih web sayfasında e-posta bilgisi aranırken izlenen göz hareketler
Tablo 1. Üniversitelere göre katılımcıların ortalama reaksiyon süreleri, başarı oranları, toplam bakış süreleri,
bakış adetleri ve ortalama bakış süreleri
Üniversite
Atatürk
Fatih
Fırat
Cumhuriyet
Ortalama
reaksiyon
süresi
(milisaniye)
10443
12749
14241
19419
Başarı
oranı (%)
Toplam bakış
süresi (saniye)
Bakış adedi
Ortalama bakış
süresi
(milisaniye)
0.94
0.89
0.94
0.83
669
789
892
1309
1999
2598
2360
4023
334
304
378
325
Atatürk Üniversitesi’nin ana web sitesinde bilgiler en
yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru bir yol
hızlı bir şekilde bulunurken, bunu Fatih, Fırat ve
izlerken site bağlantılarının sol taraftaki bir sütunda
Cumhuriyet Üniversitelerinin ana web sayfaları
yer aldığı sayfalarda göz hareketleri yukarı aşağı
izlemiştir. Sayfada bilgilerin nasıl yerleştirildiği de
doğrultuda hareket etmiştir. Eğer sitede bilgiler yatay
insanların nereye hangi sırada baktıklarını etkilemiştir.
düzlemde yan yana yazılmışlar ise göz hareketleri
Bilgilerin yatay ve dikey eksende eşit olarak
soldan sağa doğru bir yol izlemiştir.
sunulduğu ortamlarda insanların göz hareketleri
6
Şekil 8. Atatürk Üniversitesi web sayfasında e-posta bilgisi aranırken tüm kullanıcıların toplam bakış süresi.
Kırmızı renk en uzun bakılan yerleri, sarı ve yeşil sırasıyla kısa ve daha kısa bakılan yerleri göstermektedir.
Sınav notu bilgisini bulma görevi diğer
sayfasındaki bilgilerin birbirinden uzaklığının bakış
görevlere göre daha yavaş ve hatalı bir şekilde
sürelerini etkileyen en önemli faktör olduğunu
yapılmıştır. Bunun sebebi sitelerdeki bağlantının
söylemek mümkündür. Loftus’a göre bakış süresi
ismiyle görevi arasındaki ilişkinin kurulamaması
görsel özelliklerin kodlanmasına bağlıdır [6]. Bu
olabilir. Örneğin Atatürk Üniversitesi web sayfasında
durumda bilgilerin arasında belirli bir mesafenin
sınav notlarına “Otomasyona Giriş” bağlantısı ile
korunmasının
ulaşılabilecekken
söylenebilir.
denekler
sınav
notunu
bu
bağlantıdan bulabileceklerini düşünmemişlerdir.
Bu çalışmada ortaya çıkan başka bir sonuç
görsel
algıyı
kolaylaştırdığı
6. SONUÇLAR ve UYGULAMA İÇİN
ÖNERİLER
ise görevin zorluğuna paralel olarak bakış sayısının
Yaşadığımız çağda insanların elektronikk ortamda
artmasıdır. Gözün bir noktada ne kadar beklediğini
sunulan bilgileri bulma ihtiyaçlarını en etkin ve etkili
gösteren ortalama bakış süresi başarı oranı veya
bir şekilde karşılanması için insan davranışları
reaksiyon süresiyle ilişkisi zayıf görünmektedir.
hakkında daha fazla bilgi edinmemizin önemi
Bilgilerin bir kitapta olduğu gibi yan yana yazıldığı
artmıştır. Bu bağlamda internet kullanıcılarının web
sitelerde
bilgilerin
sitelerinde bilgiyi nasıl bulduklarını belirlemek için
birbirlerinden ayrık bir şekilde yer aldığı sitelerde
yeni geliştirilen göz hareketlerini izleme cihazları bize
bakış süreleri daha yüksek olmaktadır. Yani bir web
değerli
bakış
süreleri
az
olurken
bulgular
sunabilir.
Bu
çalışmada
web
7
sayfasında
bilgilerin
sunulma
görevlerin
katılımcıların
şekli
ve
davranışlarını
verilen
etkilediği
[5] Karn, K., Ellis, S., Juliano, C., ‘The hunt for
usability: tracking eye movements’, SIGCHI Bulletin.
saptandı. Elde edilen sonuçlar ışığında kullanıcıların
Association for Computing Machinery, November,
bilgileri daha hızlı ve doğru bir şekilde bulabilmeleri
December 2000. Retrived from:
için uygulayıcılara aşağıdaki öneriler sunulabilir.
http://www.acm.org/sigchi/bulletin/2000.5/eye.html

Bağlantı adları açık ve anlaşılır olmalıdır.

Bilgiler sadece yatay veya düşey eksen
boyunca sıralanmamalı, bu eksenler dengeli
bir şekilde kullanılmalıdır.

Göz yakın noktalara odaklanarak hareket
ettiği

için
birbiriyle
ilgili
bilgilerin
[20.01.2006]
[6] Loftus, G. R., ‘Tachistoscopic Simulations of Eye
Fixations on Pictures’, Journal of Experimental
Psychology: Human Learning and Memory, 7(5),
1998, pp 369-376.
[7] Josephson, S., Holmes, M.E., ‘Visual attention to
gruplanarak verilmesi faydalı olabilir.
repeated Internet images: Testing the scanpath theory
Kullanıcıların ilk olarak sitenin sol üst
on the World Wide Web’, Proceedings of the 2002
köşesine doğru gözlerini hareket ettirdikleri
meeting of the ACM SIGGRAPH Eye Tracking
için önemli bilgiler sayfanın sol üst köşesine
Research and Application Conference, New Orleans,
konulabilir.
Louisiana.
KAYNAKLAR
[8] Russell, M. C. ‘Hotspots and Hyperlinks: Using
[1] Duchowski, A.T., ‘A breadth-first survey of eye
Eye-tracking
tracking applications’, Behavior Research Methods,
Usability News, 7, 2005.
to
Supplement
Usability
Testing'.
Instruments and Computers, 2002, pp 1-16.
[9] Tzanidou, E. ‘Eye tracking as a complementary
[2] Fukuda R., Bubb H., ‘Eye tracking study on Web-
evaluation technique for E-Commerce sites’, In the
use: Comparison between younger and elderly users in
Proceedings of the workshop on 'Exploring The Total
case of search task with electronic timetable service’,
Customer Experience (TCE): Usability Evaluations of
PsychNology Journal, 1(3), 2003, pp 202 –228.
(B2B)
[3] Goldberg, J. H., Kotval, X. P.,
INTERACT 2003, Zurich, Switzerland. Retrived
‘Computer
E-Commerce
Interface Evaluation Using Eye Movements: Methods
from:
and Constructs’, International Journal of Industrial
[20.01.2006]
Environments'
held
at
http://computing.open.ac.uk/interact2003
Ergonomics, 24, 1999, pp 631-645.
[4] Henderson, J. M., Hollingworth, A., ‘Eye
Movements During Scene Viewing: An Overview’, In
G. Underwood (Ed.), Eye Guidance in Reading and
Scene Perception, pp 269-294. Oxford, England:
Elsevier. 1998.
Not: Bu çalışmada kullanılan Göz Hareketlerini
İzleme cihazı desteği TÜBİTAK SOBAG 104K098
nolu
araştırma
Çalışmalar
araştırma
projesi
ile
İnsan
Bilgisayar
ODTÜ
grubu
tarafından
sağlanmıştır.
Etkileşimi
desteklenmektedir
(http://hci.metu.edu.tr).
8
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards