DERS BİLGİ FORMU

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı / Course Name
Kodu/Code
Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliği /
Recombinant DNA Technology and Genetic Engineering
Normal Yarıyılı /
Regular Semester
BIY 6135
Güz / Fall
Yerel Kredisi /
AKTS Kredisi /
Ders (saat/hafta)
Uygulama
Laboratuvar
Local Credit
ECTS Credit
/ Lecture
(saat/hafta) /
(saat/hafta)
(hour/week)
Application
Laboratory
(hour/week)
(hour/week)
0
0
3
Ön Koşul(lar) /
Pre-requisites
Dersin Dili /
Course Language
Dersin Seviyesi
Dersin Türü /
Course Type
Dersin Kategorisi /
Course Category
7.5
3
:
: Türkçe
: Yüksek Lisans
Üniversite / University
Zorunlu / Compulsory
:
:
Seçmeli / Elective
x
Temel Meslek Dersleri /
Uzmanlık/Alan Dersleri
Core Courses
/ Major Area Courses
Genel Kültür Dersleri
/ General Cultural
Courses
x
Dersin Sunum Şekli /
Mode of Delivery
Dersin Koordinatörü/
Course Coordinator
Yüz-yüze / Face-to-face
:
x
: Yrd.Doç.Dr.Şenay Vural Korkut
Dersi Veren(ler) /
Lecturer(s)
Dersin Asistan(lar)ı /
Assistant(s)
: Yrd.Doç.Dr.Şenay Vural Korkut
:
Uzaktan Eğitim / Distance Learning
Dersin Amacı /
Course Objective
Dersin İçeriği /
Course Content
Dersin Öğrenme Çıktıları /
Course Learning
Outcomes
Bu dersin amacı Öğrencilere Rekombinant DNA Teknolojisi ve Gen
Mühendisliğinde yoğun olarak kullanılan yöntemleri teorik ve uygulamalı bir
: bakış açısıyla tanıtmaktır.
Aim of this Course is to familiarize students with the most frequently used
methods in Recombinant DNA Technology and Genetic Engineering from both
a theoretical and experimental point of view
Genel Bilgiler, Rekombinant DNA ve Gen Mühendisliğinin Tanımı, Genel
uygulama alanları, I.Rekombinant DNA Teknolojisinde Kullanılan Moleküler
Biyolojik Yöntemler, Genlerin Klonlanması ve Ekspresyonu, DNA Kesim
Enzimleri, Gen aktarımında kullanılan klonlama ve ekspresyon vektörleri, DNA
jel Elektroforezi, Hibridizasyon Yöntemleri, Gen aktarım Yöntemleri, DNA
dizin analizi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Genomik ve cDNA Kütüphaneleri
ve kullanım alanları, Gen Ekspresyonu ve protein analizleri, II.Gen
Mühendisliği Uygulamaları, Mikroorganizmalarda Rekombinant Protein
Üretimi, Aşı ve Hormon Üretimi, Transgenik Bitkiler ve Kullanım Alanları,
Transgenik Hayvanlar ve kullanım alanları, Rekombinant DNA Teknolojisi ve
:
Genetik Mühendisliğinin Etkileri / Recombinant DNA Technology and Genetic
Engineering and Their Applications, DNA Restiction Enzymes, Cloning and
Expression Vectors used for cloning, Gel Elecrophoresis of DNA and Proteins
and Hybridization Techniques, Gene Transfer Techniques, DNA Sequence
Analysis, Polymerase Chain Reaction, Construction and Use of Genomic and
cDNA Libraries, Production of Recombinant Proteins, Production of Vaccines
and Hormones in Microorganisms, Transgenic Plants and their Applications,
Transgenic Animals and their applications, Impacts of Recombinant DNA and
Genetic Engineering
Bu dersin sonunda Öğrenciler
 Gen klonlama ve manipülasyonunda temek teknikleri ve protein
ekspresyonuna uygulanmasını öğrenir
 Rekombinant DNA teknolojisinin genetik mühendisliğinde ökaryotik ve
prokaryotik hücreleri modifiye etmek için nasıl kullanıldığını öğrenir
:
At the end of this course students
 learn basic methods of gene cloning and manipulation and its
applications for protein expression
 learn how recombinant DNA technology is used in genetic engineering
to modify prokaryotic and eukaryotic cells
KAYNAKLAR / SOURCES
Ders Kitabı / Textbook
1.Principles of Gene Manipulation Sandy B., Primrose, Richard M.
Twyman, Madlen, MA; Oxford: Blackwell Pub., (2006)
2. Gene Cloning and DNA Analysis An Introduction Fourth Edition T.A
: Brown
3. An Introduction to Genetic Engineering (Studies in Biology) (2002)
Desmond S. T. Nicholl Cambridge University Press
Diğer Kaynaklar /
Other Sources
: İlgili araştırma Yayınları / Related Research Publications
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta /
Konular / Subjects
Week
Preparation
2
Rekombinant DNA Teknolojisi ve Gen Mühendisliğinin tanımı ve
uygulama alanları / Recombinant DNA Technology and Genetic
Engineering and Their Applications
DNA Kesim Enzimleri / DNA Restiction Enzymes
3
Klonlama ve Ekspresyon vektörleri / Cloning and Expression Vectors
4
5
DNA ve Protein jel elektroforezi ve hibridizasyon yöntemleri / Gel
Elecrophoresis of DNA and Proteins and Hybridization Techniques
Gen aktarım yöntemleri / Gene Transfer Techniques
6
DNA dizin analizi / DNA Sequence Analysis
7
Polimeraz Zincir Reaksiyonu / Polymerase Chain Reaction
8
Yarı Yıl Sınavı / Mid Term Exam
9
Genomik ve cDNA Kütüphanelerinin Kurulması ve Kullanımı /
Construction and Use of Genomic and cDNA Libraries
DNAnın E. coli dışındaki mikroorganizmalarda Manipülasyonu
/Manıpulating DNA in Microorganisms other than E. coli
Recombinant Protein Production / Production of Recombinant Proteins
1
10
11
12
13
14
15
16
Ön Hazırlık / Related
Mikroorganizmalarda Aşı ve Hormon Üretimi / Production of Vaccines
and Hormones in Microorganisms
Transgenik Bitkiler ve Kullanım alanları / Use of TransgenicPlants
Transgenik hayvanlar ve kullanım alanları / Transgenic Animals and
their Applications
Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliğinin Biyolojik
Bilimler ve Biyoteknoloji üzerine Etkileri / Impacts of Recombinant
DNA and Genetic Engineering on the Biological Sciences, Medicine
and Industry
Final Haftası / Final Week
Ders Kitabı 1, Bölüm1-2 /
Textbook1, Chapter 1-2
Ders Kitabı 1, Bölüm 3/
Textbook1, Chapter3
Ders Kitabı 1, Bölüm 4-5 /
Textbook1, Chapter4-5
Ders Kitabı 1, Bölüm 2 /
Textbook1, Chapter2
Ders Kitabı 2, Bölüm5 /
Textbook 2, Chapter5
Ders Kitabı 1, Bölüm 7 /
Textbook1, Chapter 7
Ders Kitabı 2, Bölüm 9/
Textbook 2, Chapter 9
Ders Kitabı 1, Bölüm 6/
Textbook1, Chapter6
Ders Kitabı 1, Bölüm 10-11/
Textbook1, Chapter 10-11
Ders Kitabı 2, Bölüm 13 /
Textbook2, Chapter 13
Ders Kitabı 1, Bölüm 26 /
Textbook1, Chapter 26
Ders Kitabı 1, Bölüm 12 /
Textbook1, Chapter 12
Ders Kitabı 1, Bölüm 13/
Textbook1, Chapter 13
Ders Kitabı 1, Bölüm 25-26
/ Textbook1, Chapter 25-26
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ / EVALUATION SYSTEM
Yarıyıl İçi Çalışmaları / In-Term Studies
Devam / Attendance
Laboratuar / Lab
Uygulama / Application
Arazi Çalışması / Field Work
Derse Özgü Staj / Special Course Internship
Ödev / Homework Assignments
Sunum / Presentations
Projeler / Project
Seminer / Seminar
Ara sınavlar / Mid-Terms
Final / Final
Sayısı /
Number
Katkı Payı /
Percentage of Grade
2
1
20
10
1
1
TOPLAM / TOTAL
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı /
Percentage of In-Term Studies
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı /
Percentage of Final Examination
30
40
100
60
TOPLAM/TOTAL
100
40
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
/ THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND
PROGRAM COMPETENCIES
No
1
2
Program Yeterlikleri/Çıktıları
Program Competencies/Outcomes
Lisans düzeyinde elde etmiş oldukları temel bilgi ve
becerilere dayalı olarak moleküler biyoloji ve genetik
alanında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur ve kendi
araştırma alanlarına göre ileri bilgileri elde etme
yeteneği kazanır.
Students can acquire complex knowledge and expertise
based on basic knowledge and skills that they have
obtained during their undergraduate education and
develop ability to acquire further knowledge according
to their own research interest
Öğrenciler moleküler biyoloji ve genetik lisansüstü
1
*Katkı Düzeyi
*Level of Contribution
2
3
4
5
x
x
3
4
5
6
7
8
9
derslerinden edindikleri bilgi ve becerileri entegre
edebilir ve kendi araştırma alanlarına uygulayabilirler.
Students can integrate knowledge and skills from
molecular biology and genetics courses and apply to
their own research areas
Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji
ve ilgili alanlarda özgün teknik becerileri geliştirir ve
laboratuarda bağımsız olarak çalışabilme yeteneği
kazanır.
Students acquire specific technical skills in molecular
biology, genetics, biotechnology and related disciplines.
and gain ability to conduct independent work in
laboratory.
Öğrenciler konularındaki bilimsel literatürü takip
edebilme, okuma ve eleştirel olarak anlama yetenegi
kazanır.
Students gain ability to search and read scientific
articles, gain a critical understanding of their contents.
Öğrenciler bilimsel verileri analiz etmek ve bilgi
edinmek için bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.
Students can use computational technologies to analyse
scientific data and for information retrieval.
Öğrenciler bilimsel bilgi, fikir ve kendi araştırma
çıktılarını yazılı ve sözlü olarak aktarma yeteneği
kazanır.
Students develop skills of written and oral
communucation of scientific information, ideas and
their own research outputs.
Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı araştırmalarla ilgili
moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji
konularında kavramsal bilgi ve kritik düşünme
yetenekleri geliştirebilir, hipotez tasarlayıp test edebilir.
Students develop conceptual knowledge and critical
thinking, hypothesis design and testing on molecular
biology, genetics and biotechnology themes related to
theoretical and applied research.
Öğrenciler –omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin
avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem
çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar.
Students demonstrate understanding of advantages and
limitations of –omics (genomics, proteomics,
metabolomics) and recombinant DNA technologies and
how are used for problem solving approaches.
Öğrenciler
moleküler
biyoloji,
genetik
ve
biyoteknolojinin gelişen uygulamaları için fikir sahibidir
ve konularının toplumla ilişkisi konusunda bilinçlidir.
Students have informed interest in the growing
application of molecular biology, genetics and
biotechnology and develop awareness of the relevance
of their subject to society.
x
x
x
x
x
x
x
Öğrenciler gelecekteki iş olanakları için problem çözme
ve takım çalışması konusunda uygun mesleki becerileri
kazanır.
10
Students acquire appropriate professional skills in
problem solving and team work for their future
employment opportunities.
Bilimsel çalışmalarının tüm aşamalarında uluslararası
kabul görmüş bilimsel ve etik değerlere uygun hareket
edebilir.
11
Students gain ability to act according to internationally
accepted ethical rules on all levels of their scientific
work.
Öğrenciler kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma,
iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip
olur.
12
Students would have conciousness on subjects such as
the quality management, worker welfare and safety.
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
x
x
x
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU / ECTS WORKLOAD TABLE
Etkinlikler / Activities
Sayısı
Süresi
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)/
14
3
Course hours
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Derse Özgü Staj(varsa)/ Special Course Internship
Arazi Çalışması/ Field Work
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/
14
6
Study hours out of class
Sunum / Seminer Hazırlama/ Presentations/ Seminar
1
8
Proje/ Project
Ödevler/ Homework Assignments
2
10
Ara sınavlar/ Mid-Terms
1
30
Yarıyıl Sonu Sınavı/Final Examination
1
40
Toplam İş Yükü / Total Workload
Toplam İş Yükü / 30 (s) / Total Workload / 30(h)
AKTS Kredisi / ECTS Credit
Toplam
İş Yükü
42
84
8
20
30
40
224
7.46
7.5
Download